2013 Hap Bilgiler (iş sağlığı ve güvenliği sınavı için)

2013 Hap Bilgiler (iş sağlığı ve güvenliği sınavı için)

 

s.n

ilişkili olduğu konu

süresi

açıklaması

 1

Genel Hükümler

30 gün

İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi

 2

Genel Hükümler

6 iş günü

bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz işveren tarafından

 3

Genel Hükümler

15 yıl

işveren işçilerin işten ayrıldıktan sonra dosyalarını saklaması gereken süre

 4

Genel Hükümler

2 yıl

borçlu şirket alan işveren ve veren işveren borçlara karşı yükümlülüğü

 5

Genel Hükümler

20 saat

çağrı üzerine çağrılan bir işçi haftalık bu saatten az çalıştırılamaz

 6

Genel Hükümler

3 iş günü

işverenin meydana gelen iş kazalarını kazadan sonra sgk ya bildirme süresi

 7

Genel Hükümler

3 iş günü

işverenin meydana gelen meslek hastalıklarını öğrendikten sonra sgk ya bildirme süresi

 8

Genel Hükümler

6 ayda bir

işveren bu süre içinde iş sağlığı ve güvenliği kurul raporlarını incelemekle yükümlüdür.

 9

Genel Hükümler

30 gün

işletme belgesi talepleri 30 gün içinde incelenir

 10

Genel Hükümler

20 gün

maaş ödeme günü 20 gün geçmiş eleman iş görmeme hakkını kullanabilir.

Genel Hükümler

periyodik kontrollerin bildirimi

periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır. 1) Bakanlığa elektronik ortamda yapılacak kayıt, asgari aşağıdaki bilgileri içerir. a) Adı ve soyadı. b) T.C. kimlik numarası. c) Mezun olduğu okul, bölüm, tarihi ve diploma numarası. d) Hizmet zorunluluğu bulunması halinde çalıştığı kurum veya işletmenin sigorta sicil numarası. e) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı. (2) Bildirimde beyan esastır. Bu kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir. (3) Bakanlıkça yapılan araştırma sonucu beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenlerin kaydı silinir. Kaydı silinenler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır. (4) Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır. (5) Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir. (6) Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporlar

11

Genel Hükümler

6331 uygulanmayan yerler

1.fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç, türk silahlı kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve milli istihbarat teşkilatı müsteşarlığının faaliyetleri 2. afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri 3. ev hizmetleri 4. çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar 5. hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri

12

Genel Hükümler

161

ILO nun sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşmesi

Genel Hükümler

155

ILO nun 155 sayılı ilişkin sözleşmesi ulusal politikaların belirlenmesi ve çalışma ortamı hakkındadır.

Genel Hükümler

hukuka aykırı ve kural olarak kusurlu bir fiille maddi ve manevi bir zarar vermiş olan kişinin verdiği zararı tenzin etme yükümlülüğüne haksız fiil sorumluluğu denir.

Genel Hükümler

İSGGM

iş sağlığı ve güncelliği konularında mevzuat çalışması yapmak İSGGM nin işidir.

Genel Hükümler

İSGÜM

Ölçüm, analiz, test ve kalibrasyon hizmetleri sunar.

Genel Hükümler

İTK (iş teftiş kurulu)

İş teftişleriyle ilgili mevzuat ve istatistikleri ve ilgili mevzuatın uygulanmasını denetler.

Genel Hükümler

ÇASGEM

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslar arası düzeyde sertifika programları düzenlemek.

Genel Hükümler

SGK

Sosyal güvenlik polikilarını uygulamak ve bu alanda kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlamak.

13

Genel Hükümler

ISO 9001

kalite

14

Genel Hükümler

ISO 14001

çevre

15

Genel Hükümler

ISO 17025

laboratuvar akreditasyonu

16

Genel Hükümler

ISO 18001

iş sağlığı ve güvenliği

17

Genel Hükümler

ISO 27001

bilgi güvenliği

18

Genel Hükümler

ISO 22000

gıda güvenliği standartları

19

Genel Hükümler

ISO

uluslararası standartlaştırma örgütü

20

Genel Hükümler

ISSA

uluslararası sosyal güvenlik örgütü

21

Genel Hükümler

ICOH

uluslararası iş sağlığı komisyonu

22

Genel Hükümler

IAL

uluslararası iş denetim örgütü

23

Genel Hükümler

OSHA

avrupa iş sağlığı ve güvenliği ajansı

24

Genel Hükümler

18001 -900114001 ortak yanları

iş sağlığı ve güvenliği, proses güvenliği, çevre koruma, acil durum

25

Genel Hükümler

rücu davası

ssknın işverene kusuru nedeniyle zararı tazmin için açtığı davadır.

26

Genel Hükümler

30 metreküp

yetişkin bir insanın genel olarak saatte 30 metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır.

27

Genel Hükümler

yılda 2 defa

ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi yılda 2 defa toplanır.

Genel Hükümler

eğitim süreleri ve konuları

çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; a) az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat b) tehlikeli işyerleri için en az 12 saat c) çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat olarak her çalışan için düzenlenir.

Genel Hükümler

eğitim verebilecek kişi ve kuruluşlar

çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından, verilebilir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükmünce çıkartılan İSG Kurulu Yeni Yönetmelik

 

Genel Hükümler

İSG kurulu kurulması

Asıl İşveren İşçi 50 den fazla zorunlu İşçi 50 den fazla zorunlu İşçi 50 den az Zorunlu değil İşçi 50 den az Aynı çalışma sahasında birden çok işveren varsa Alt işveren İşçi 50 den fazla-zorunlu İşçi 50 den azİşçi 50 den fazla-zorunlu İşçi 50 den az İşçi sayısı 50 yi aşan her işveren kurul oluşturur. Kararların uygulanması için Asıl işverence koordinasyon sağlanır. Asıl işverenin kuruluna temsilci gönderir. Alt işverenin kuruluna temsilci gönderir. Toplam sayı 50 den fazla ise kurul oluşturulur. Koordinasyon asıl işverence sağlanır. Alınan kararlar konusunda birbirlerini bilgilendirirler.

28

fesih geçersizliği

10 gün

bir işçinin sözleşmesinin feshi sonrası devlet tarafından işe iade alırsa işçinin bu sürede geri işverene başvurabileceği max. süre

29

fesih geçersizliği

30 gün

feshin iptali durumunda işveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorunda

30

fesih geçersizliği

30 gün

fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren kaç gün içinde iş mahkemesine işe iade davası açılacağı

31

geçici iş ilişkisi

6 ay -2 kere

geçici iş ilişkisi en fazla ne kadar süre ile yapılabilir ve kaç defa yenilenebilir

32

deneme süresi

2 ay

denenmek için işe alınan işçi sözleşmesiz en fazla 2 ay çalışabilir

33

belirsiz süreli sözleşme

2 hafta

6 aydan az sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi

34

belirsiz süreli sözleşme

4 hafta

6 ay ile 1,5 yıl sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi

35

belirsiz süreli sözleşme

6 hafta

1,5 ile 3 yıl sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi

36

belirsiz süreli sözleşme

8 hafta

3 yıldan fazla sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi

37

iş kazası hakkında

5 yıl

işçi iş kazasından dolayı gelir almak isterse sgk ya 5 yıla kadar başvurabilir

38

iş kazası hakkında

7500

iş kazalarında iş günü kaybı

39

özürlü çalıştırma

3% -4% -2%

özel sektörde çalışacak özürlü sayısı -kamu kurumlarında çalışacak özürlü sayısıkamu kurumlarında çalışacak eski hükümlü sayısı

40

çalışma saati hakkında

11 saat

günde en fazla çalışabilinecek saat

41

çalışma saati hakkında

270 saat

yılda fazla mesainin olabileceği miktar

42

yıllık ücretli izin

14 gün

1 yıl ile 5 yıl arasında çalışanlar için yıllık izin

43

yıllık ücretli izin

20 gün

5 yıl ile 15 yıl arasında çalışanlar için yıllık izin

44

yıllık ücretli izin

26 gün

15 yıldan fazla çalışanlar için yıllık izin

45

yıllık ücretli izin

20 gün

18 yaşından küçük 50 yaşından büyük olanlar için yıllık izin az olamaz

46

gece çalışması

7,5 saat

bir işçinin en fazla çalışabileceği süre

47

gece çalışması

11 saat

gece çalışma süresinde en fazla sürecek dönem

48

gece çalışması

2 yılda bir

gece çalışacak kişilerin periyodik sağlık kontrol zamanı

49

gece çalışması

yılda en az 2 defa

gece çalışacak kadınlar ve çocukların periyodik sağlık kontrol zamanı

50

gece çalışması

11 saat

gece postasının dinlenmesi gereken süre diğer postaya geçene kadar

51

çalıştırma yaşı

14 yaş

14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimini tamamlamış çocuklar hafif işlerde çalıştırılabilir

52

çalıştırma yaşı

15 yaş

en küçük çalıştırma yaşı

53

çalıştırma yaşı

genç işçi

15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını doldurmamış çocuklara denir

54

çalıştırma yaşı

çocuk işçi

14 yaşını bitirmiş 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamamış çocuklardır.

55

çalıştırma yaşı

günde 8 saat haftada 40 saat

genç işçinin en fazla çalışacağı süre

56

çalıştırma yaşı

günde 7 saat haftada 35 saat

çocuk işçinin en fazla çalışacağı süre

57

çalıştırma saati

haftada 35 saat

14 yaşını doldurmuş çocukların en fazla çalışabileceği süre

58

çalıştırma saati

haftada 40 saat

15 yaşını doldurmuş çocuklar için en fazla çalışabileceği süre

59

çalıştırma saati

45 saat

haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir.

60

18 yaşından küçükler

6 ayda bir

periyodik olarak bakım zamanları 13 -18 yaş arasının

61

18 yaşından küçükler

çalışamaz

maden ocaklarında ve kablo işlerinde kanalizasyon ve tünel işlerinde

62

18 yaşından küçükler

çalışamaz

gece vardiya işlerinde

63

kadın işçiler

çalışamaz

maden ocaklarında ve kablo işlerinde kanalizasyon ve tünel işlerinde

64

kadın işçiler

16 hafta

doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta çalıştırılamazlar.

65

kadın işçiler

1,5 saat

kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir.

66

işyeri özellikleri

350 cm

ısı geçiren saç malzemeden yapılan çatıların yüksekliğinin azami miktarı

67

işyeri özellikleri

3 m

işçilerin daimi olarak çalıştığı yerlerin yüksekliğinin azami miktarı

68

işyeri özellikleri

2,4 -4,0 m

gerekli olan hava miktarı sağlanabildiği durumlarda olabilecek min. Ve max. Yükseklik

69

işyeri özellikleri

10 m3

işyerinde işçi başına olması gereken min. Hava miktarı

70

işyeri özellikleri

250 metre

yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100 -150 kadın işçi çalıştırılan iş yerlerinde bir yaşından küçük çocukların emzirilmesi için işveren tarafından çalışma yerlerinden ayrı ve işyerlerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

71

işyeri özellikleri

150 den çok

yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150den çok kadın işçi çalıştırılan iş yerlerinde 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakılmasıve emzirilmesi için işveren tarafından çalışma yerlerinden ayrı ve işyerlerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur.

72

isg uzmanlığı hakkında

5 iş günü

yılda bu süre kadar mesleği hakkında eğitim ve toplantılara katılabilir.

73

isg uzmanlığı hakkında

60 dak.

10dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde isg uzmanı çalışan başına yılda en az 60 dakika

74

isg uzmanlığı hakkında

10 dak

az tehlikeli sınıflarda isg uzmanının çalışan başına işyerinde ayda en az ne kadar bulunacağı süre

75

isg uzmanlığı hakkında

15 dak

tehlikeli sınıflarda isg uzmanının çalışan başına işyerinde ayda en az ne kadar bulunacağı süre

76

isg uzmanlığı hakkında

20 dak

çok tehlikeli sınıflarda isg uzmanının çalışan başına işyerinde ayda en az ne kadar bulunacağı süre

77

isg uzmanlığı hakkında

2 yıl

çok tehlikeli yerlerde risk değerlendirmesi

78

isg uzmanlığı hakkında

4 yıl

tehlikeli yerlerde risk değerlendirmesi

79

isg uzmanlığı hakkında

6 yıl

az tehlikeli yerlerde risk değerlendirmesi

80

isg uzmanlığı hakkında

12 m2

isg biriminin muayene odası

81

isg uzmanlığı hakkında

8 m2

isg uzmanının odası

82

isg uzmanlığı hakkında

5 yılda bir

iş güvenliği uzmanının belge aldıktan sonra kaç yıl sonra eğitime katılması gerektiği

83

isg uzmanlığı hakkında

ayda bir

Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.(Yeni hüküm)) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. (yeni hüküm) –Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar. (Yeni hüküm)

84

isg uzmanlığı hakkında

kurul oluşturulur

elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere

85

isg uzmanğı hakkında

7 kişi

kurulda bulunacaklar a) işveren veya işveren vekili b) iş güvenliği uzmanı c) iş yeri hekimi d) insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli 1 kişi e) bulunması halinde sivil savunma uzmanı f) bulunması halinde forman, ustabaşı veya usta g) çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci b, c, d, e bentlerinde gösterilen kişiler işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar. f bendindekiler seçimle gelirler. kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri isg uzmanı (eğer tam zamanlı çalışmıyorsa o zaman d bendindeki kişiler tarafından yürütülür.

isg uzmanlığı hakkında

İSG kurulu kurulması

İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskleri göz önünde bulundurarak, seçim veya atama yoluyla, çalışan temsilcisini görevlendirir: Baş temsilci seçimlebelirlenir. Çalışan Sayısı Çalışan Temsilcisi Sayısı 2-50 1 51-100 2 101-500 3 501-1000 4 1001-2000 5 2001 ve üzeri 6

 

isg uzmanlığı hakkında

iş güvenliği uzmanlarının yetkileri

İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır. İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar. (DEĞİŞİK YENİ)

86

isg uzmanlığı hakkında

48 saat

toplantının gündemi, yeri günü ve saati toplantıdan en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir.

87

isg uzmanlığı hakkında

1000 kişi

az tehlikeli sınıflarda yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 isg uzmanı görevlendirilir.

88

isg uzmanlığı hakkında

750 kişi

tehlikeli sınıflarda yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 isg uzmanı görevlendirilir.

89

isg uzmanlığı hakkında

500 kişi

çok tehlikeli sınıflarda yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 isg uzmanı görevlendirilir.

90

isg uzmanlığı hakkında

220 saat

isg uzmanlarının eğitim programının teorik kısmı 180 saat, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz

91

isg uzmanlığı hakkında

30 saat

yenileme eğitim programlarının süresi iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi olanlar için 30 saatten az olamaz.

92

osgb

10 m2

osgb nin muayne odası

93

osgb

10 m2

osgb nin iş güvenliği odası

94

osgb

15 m2

acil müdahale ve ilkyardım odası

95

osgb

12 m2

osgb bekleme odası

96

osgb

5 yılda bir

osgb yetki belgelerinin yenilenme süresi

97

osgb

5 iş günü

osgblerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden en geç genel müdürlüğe bildirim yapılacak süre

98

osgb

30 gün

herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin genel müdürlükçe iptal edilmesi halinde yetki belgelerinin asıllarını genel müdürlüğe iade edecekleri süre

99

işyeri özellikleri

4 m

işyerinde kişi başına düşen hava hesaplanırken max. Hesaplanacak tavan yüksekliği

100

işyeri özellikleri

80 cm

makinelerle çalışan tezgahlarda min. olması gereken açıklık miktarı

101

işyeri özellikleri

120 cm

işyerindeki geçişlerin min. olabileceği genişlik

102

işyeri özellikleri

90 cm

yüksek geçit ve sağanlıklarda olması gereken korkuluk yüksekliği

103

işyeri özellikleri

2 m

korkuluklara en az konulacak dikme mesafesi

104

işyeri özellikleri

100 kg

korkulukların taşıyabileceği en az yük miktarı

105

işyeri özellikleri

1 parmak

korkuluklar en az 1 parmak borudan yapılması gerekiyor

106

işyeri özellikleri

20 lüx

işyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler

107

işyeri özellikleri

50 lüx

kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması ve benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler ile iç geçit, kolidor, yol ve merdivenler

108

işyeri özellikleri

100 lüx

kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi v.b işlerin yapıldığı yerler kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansörlerinin kabinleri, malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar

109

işyeri özellikleri

200 lüx

normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve ve kutulama ve benzeri işlerin yapıldığı yerler

110

işyeri özellikleri

300 lüx

ayrıntıların yakından seçilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler

111

işyeri özellikleri

500 lüx

koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler

112

işyeri özellikleri

1000 lüx

hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler

113

işyeri özellikleri

15 -30 0C

işyerinde olması gereken min. ve max. sıcaklık düzeyleri

114

işyeri özellikleri

1 saat

kapalı işyerlerinde günde 1 defa 1 saatten az olmamak koşuluyla havalandırılacak

115

işyeri özellikleri

1000 kg

işyeri merdivenlerinin mukavemeti metrekarede en fazla taşıyacağı yük

116

işyeri özellikleri

2 cm

delikli ızgaraların arasındaki açıklığın olabileceği en fazla miktar

117

işyeri özellikleri

110 cm

bakım işleri dışında kullanılan merdivenlerin genişliği

118

işyeri özellikleri

55 cm

bakım ve onarım işlerinde kullanılan merdivenlerin genişliği

119

işyeri özellikleri

20 -45 derece

merdivenlerin alabileceği en az ve en fazla eğim miktarı

120

işyeri özellikleri

3,5 metre

zararlı toz ve gazların olduğu yerlerde olması gereken tavan yüksekliği

121

işyeri özellikleri

22 cm

merdivenlerin eninin alabileceği max. Miktar

122

işyeri özellikleri

4 m

ahşap merdivenin uzunluğu

123

işyeri özellikleri

4 basamak

korkuluk ve trabzanın olması gereken minimum basamak sayısı

124

işyeri özellikleri

2,5 m2

işyerlerinde kişi başına düşmesi gereken serbest alanın sınırı

125

işyeri özellikleri

3 ayda bir

işyerinde havalandırma tesisatı periyodik bakım süresi

126

işyeri özellikleri

60 derece

bakım ve onarım işlerinde kullanılan merdivenin eğimi

127

işyeri özellikleri

10 günde bir

işyerlerinde normal temizlik ve bakım dışında iyice yıkanıp dezenfekte edileceği zaman

128

işyeri özellikleri

80 cm

yangın yönetmeliğine göre çıkış kapılarının min. genişliği

129

işyeri özellikleri

110 cm

4 kg ile 12 kg arasındaki yangın söndürücülerin montaj edileceği yükseklik seviyesi

130

işyeri özellikleri

en az 10 kişinin

çalıştığı işyerlerinde bir dinlenme odası sağlanmalıdır.

131

işyeri özellikleri

3 m

bina dışında kullanılan asansörlerin en az çerçevesinin örtülmesi gereken miktar

132

işyeri özellikleri

tuvalet

100 kişiye kadar olan yerlerde 25 kadına 1 tuvalet, 25 erkeğe 1 tuvalet 100 kişiden sonra 50 kadına 1 tuvalet, 50 erkeğe 1 tuvalet

133

fiziksel risk etmenleri

yük kaldırılması

genç ve çocuk işçilere en fazla 10 kg kadın işçiler en fazla 25 kg erkek işçiler en fazla 55 kg

134

fiziksel risk etmenleri

yük kaldırılması

belirli yaşlar için ön görülen rahatça kaldırılabilir ağırlık kg sınırları: erkek kadın 14-16 16 11 16-18 21 13 18-20 26 15 20-35 28 17 35-50 23 15 50 üstü 18 11

135

fiziksel risk etmenleri

en ağır yükler en hafif yükler

en ağır yükler parmak eklemi -dirsek yüksekliği arasında olmalıdır. En hafif yükler omuz yüksekliğinden yukarı olmalıdır.

fiziksel risk etmenleri

LD 50

öldürücü konsantrasyon

136

fiziksel risk etmenleri

20 hz>x

subsonik sesler sınıfına girer bu frekanstan düşük olanlar

137

fiziksel risk etmenleri

20 khz<x

ultrasonik seslere girer bu frekanstan yüksek olan sesler

138

fiziksel risk etmenleri

20 hz -20 khz

bu frekanslar arasındaki sesler işitilebilir seslerdir

139

fiziksel risk etmenleri

4000 -4500 hz

işitme kaybının yaşandığı birinci evre frekansı

140

fiziksel risk etmenleri

0 db

duyma eşiği

141

fiziksel risk etmenleri

140 db

ağrı eşiği

142

fiziksel risk etmenleri

115 db

işitme kaybının yaşandığı eşik çalışılıyorsa gürültüye maruz kalma süresi max. 1/8 saat olmalıdır.

143

fiziksel risk etmenleri

2 yıl 85 db

gürültünün meslek hastalığı olarak sayılabilmesi için gerekli süre ve şiddet gürültü şiddeti sürekli 85 db lin üstünde olan yerlerde 30 gün çalışma

144

fiziksel risk etmenleri

80 db

en düşük maruziyet etkin değer kkd bulundurulmalı

145

fiziksel risk etmenleri

85 db

en yüksek maruziyet etkin değer kkd kullandırılmalı

146

fiziksel risk etmenleri

87 db

maruziyet sınır değer

147

fiziksel risk etmenleri

6 ay

gürültüye karşı yükümlülük

148

fiziksel risk etmenleri

6 saat

gürültü düzeyi 85 db olan işlerde çalışma süresi

149

fiziksel risk etmenleri

maruziyet düzeyi

çalışanın gürültüden etkilendiği süredir

150

fiziksel risk etmenleri

A skalası

gürültüden ileri gelen işitme kaybına esas olacak gürültü şiddeti ses ölçme cihazlarının A skalasında ölçülmelidir.

151

fiziksel risk etmenleri

gürültü ölçme cihazları

anlık gürültü ölçme cihazları, ortam dozimetreleri, kişisel dozimetreler

152

fiziksel risk etmenleri

gürültü kaynağında alınması gereken önlemler

kullanılan makinelerin gürültü düzeyi düşük makineler ile değiştirilmesi gürültü düzeyi yüksek olarak yapılan işlemin daha az gürültülü işlemle değiştirilmesi gürültü kaynağının ayrı bir bölmeye alınması

153

fiziksel risk etmenleri

gürültülü ortamda alınması gereken önlemler

makinelerin yerleştirildiği zeminde, gürültüye ve titreşime karşı yeterli önlemlerin alınması gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasına gürültüyü önleyici engel koymak gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasındaki mesafeyi artırmak sesin geçebileceği ve yansıyabileceği duvar, tavan, taban gibi yerleri ses emici malzeme ile kaplamak

154

fiziksel risk etmenleri

gürültüye maruz kalan kişide alınması gereken önlemler

gürültüye maruz kalan kişinin, sese karşı iyi izole edilmiş bir bölme içine alınması gürültülü ortamdaki çalışma süresinin kısaltılması gürültüye karşı etkin kişisel koruyucu kullanmak

155

fiziksel risk etmenleri

tıbbi korunma koruyucuönleyici

gürültülü işlerde çalışacakların işe girişlerinde odyogramları alınmalı ve sağlıklı olanlar çalıştırılmalı gürültülü işlerde çalışanların, her altı ayda bir odyogramları alınmalı ve işitme kaybı görünenlerde gerekli tedbirler alınmalı

156

fiziksel risk etmenleri

7,5 saat

işçiler gürültü düzeyi 85 dbli aşan işlerde günlük çalışacakları süre

157

fiziksel risk etmenleri

iç kulaktaki duyma hücrelerinde

gürültüden ileri gelen algı tipi işitme kaybı işitme organımızın iç kulaktaki duyma hücrelerinde meydana gelir

158

fiziksel risk etmenleri

katı -600C

ses katı ortamlarda 600C sıcaklıkta daha iyi yayılır.

159

fiziksel risk etmenleri

1 -1000 hz

el-kol titreşiminde frekanslar hissedilir. İnsanlar tarafından algılanan frekans aralığıdır.

160

fiziksel risk etmenleri

5 m/sn2

el-kol titreşiminde 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri

161

fiziksel risk etmenleri

2,5 m/sn2

el-kol titreşiminde 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri

162

fiziksel risk etmenleri

1 -80 hz

tüm vücut titreşiminde frekanslar hissedilir

163

fiziksel risk etmenleri

1,15 m/sn2

tüm vücut titreşiminde 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri

164

fiziksel risk etmenleri

0,5 m/sn2

tüm vücut titreşiminde 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri

165

fiziksel risk etmenleri

2 yıl

titreşimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi

166

fiziksel risk etmenleri

4 -10 hz

frekans aralığı iç organlarda baldırlarda rezonans etkisi yapar

167

fiziksel risk etmenleri

16 -20 db

insanların dayanabileceği frekans aralığı

168

fiziksel risk etmenleri

< 1 hz

deniz tutması hali

169

fiziksel risk etmenleri

1 < x < 8 hz

kas iskelet sistemi hastalıkları, görme bozuklukları

170

fiziksel risk etmenleri

x > 8 hz

beyaz parmak hastalığı

171

fiziksel risk etmenleri

55%

işyerinde ideal nem oranı

172

fiziksel risk etmenleri

29 derece

çalışanın performansı yüzde 5 düşer

173

fiziksel risk etmenleri

30 derece

çalışanın performansı yüzde 10 düşer

174

fiziksel risk etmenleri

31 derece

çalışanın performansı yüzde 17 düşer

175

fiziksel risk etmenleri

32 derece

çalışanın performansı yüzde 30 düşer

176

fiziksel risk etmenleri

4 atmosfer

normal insanda sağlık sorunu yaratmayacak basınç değerinin sınırı

177

fiziksel risk etmenleri

4 atmosferi geçerse

insan vücudu üzerinde AZOT NARKOZU etkisi yapar.

178

fiziksel risk etmenleri

3 gün

basınç nedeniyle görülen akut hadiselerinde yükümlülük süresi

179

fiziksel risk etmenleri

10 yıl

basınç nedeniyle görülen akut dışındaki hadiselerinde yükümlülük süresi

180

fiziksel risk etmenleri

2 yılda bir

basınçlı ortamlarda çalışanlarda işten ayrıldığında periyodik bakım zamanı

181

fiziksel risk etmenleri

ayda bir

radyasyonla çalışanların periyodik muayneleri

182

fiziksel risk etmenleri

iyonize radyasyon

α, β, δ, χ, UV ışınlarıdır. İnsana maruz kalması durumunda insan ölür.

183

fiziksel risk etmenleri

non-iyonize radyasyon

kızıl ötesi ışınlar, radyo televizyon dalgaları, cep telefonları (baz istasyonları), kablosuz ağlar, elektrikli ev aletleri, mikrodalgalar

184

fiziksel risk etmenleri

15%

kaynak işlemi esnasında oluşan ark enerjisinin yaklaşık %15i ışın şeklinde ortama yayılmaktadır. Bu ışınların %60ı infrared ışınlar, %30u görünür ışınlar, %10u ise UV ışınlardır.

185

fiziksel risk etmenleri

bar veya newton/cm2

basınç birimidir. Barometre ile ölçülür.

186

fiziksel risk etmenleri

40 m3

dalgıç odalarında şahıs başına saatte en az 40 m3 hava sağlanacak ve bu havadaki CO2 miktarı % 0,1 i geçmeyecek.

187

fiziksel risk etmenleri

22m 2 defadan fazla 5 saat

bir dalgıç 22m den fazla derinliğe 1 günde 2 defadan fazla dalmayacak, bu 2 dalış arasında en az 5 saat geçecek

188

fiziksel risk etmenleri

15 gün

dalgıç işlerinde çalışanlar adaptasyon muayenesi yapılması gerekir

189

fiziksel risk etmenleri

termometre

sıcaklık ölçüm cihazı

190

fiziksel risk etmenleri

higrometre

nem ölçüm cihazı

191

fiziksel risk etmenleri

psikometre

havadaki nem oranı ölçüm cihazı

192

fiziksel risk etmenleri

anemometre

hava akım hızı ölçüm cihazı

193

fiziksel risk etmenleri

glob termometre

radyant sıcaklık ölçüm cihazı

194

fiziksel risk etmenleri

eksplozimetre

kapalı alan çalışmaları öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlayıcı, patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçümünde kullanılır.

195

fiziksel risk etmenleri

üst -orta ve taban

kapalı alan ölçümlerinde, en az üst, orta ve taban seviyelerinden 3 er kez ölçüm yapmak gerekir.

196

fiziksel risk etmenleri

termal konforu etkileyen faktörler

sıcaklık, nem, hava akım hızı, radyant sıcaklık, yapılan iş, cinsiyet, yaş, beslenme durumu, genel sağlık durumu

197

fiziksel risk etmenleri

lüx

aydınlatma şiddeti

198

fiziksel risk etmenleri

kandela (mum)

ışık şiddeti

199

fiziksel risk etmenleri

lümen

ışık akısı

200

fiziksel risk etmenleri

100 -150 lüx

parça büyüklüğüne göre 1mm-10 mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri

201

fiziksel risk etmenleri

60 -100 lüx

parça büyüklüğüne göre iri ve hacimce büyük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri parça büyüklüğüne göre 10mm-100mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri parça büyüklüğüne göre 0,2mm-1mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri

202

fiziksel risk etmenleri

200 -280 lüx

parça büyüklüğüne göre 0,2 mm den küçük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri

203

fiziksel risk etmenleri

40 -60 lüx

parça büyüklüğüne göre 100 mm den büyük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri

204

fiziksel risk etmenleri

24 -42 volt

seyyar aydınlatma lambaları

205

fiziksel risk etmenleri

41 derece

vücut ısısı 41 dereceye ulaşırsa ısı çapması olur.

kimyasal risk etmenleri

ESD

günde 8 saat veya haftada 40 saat çalışma süresi içinde maruz kalındığında zarar vermeyen sınır değerini gösterir.

kimyasal risk etmenleri

kömür tozu

fibrojenik potansiyeli en fazla olan tozdur.

 

kimyasal risk etmenleri

mermer tozu

solunum açısından en az tehlikeli toz mermer tozudur.

kimyasal risk etmenleri

civa florür ve kurşun

kaynak ve kesme işlemlerinde civa florür ve kurşun ortaya çıkan zararlı kimyasallardır.

kimyasal risk etmenleri

asetilen

kaynak tüplerinde gaz halinde bulunmaz

kimyasal risk etmenleri

mac

müsaade edilen azami konsantrasyon

kimyasal risk etmenleri

stel değeri

15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değerdir.

kimyasal risk etmenleri

twa değeri

haftada 40 saat çalışan bir işçinin 8 saatlik mesai süresince maruz kalabileceği ortalama konsantrasyon

206

kimyasal risk etmenleri

55 derece altı

parlayıcı madde olarak adlandırılır

207

kimyasal risk etmenleri

0 derece altı

çok kolay alevlenir maddeler

208

kimyasal risk etmenleri

21 derece altı

kolay alevlenir maddeler

209

kimyasal risk etmenleri

21-55 derece

alevlenir maddeler

210

kimyasal risk etmenleri

9 sınıf

BM ye göre kimyasalların sınıflandırılması

211

kimyasal risk etmenleri

3 sınıf

AB ye göre toksiklerin sınıflandırılması

212

kimyasal risk etmenleri

40 cm

kimyasalların koyulabileceği max. yükseklik

213

kimyasal risk etmenleri

5 yılda bir

kimyasallarda risk analizinin periyodik yapılacağı zaman

214

kimyasal risk etmenleri

2 yılda bir

asbestle çalışmalarda işçilerin periyodik muayene süresi

215

kimyasal risk etmenleri

40 yıl

asbest ile ilgili bilgilerin saklanacağı zaman dilimi

216

kimyasal risk etmenleri

0,1 lif/cm3

8 saatlik asbest maruziyet sınırı twa olarak

217

kimyasal risk etmenleri

10 yıl

asbestli çalışmalarda yükümlülük süresi

218

kimyasal risk etmenleri

eğitim konuları

kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmada işçilere verilecek eğitim konu kapsamı; sağlığı etkileyebilecek riskler ile sigara içmenin getireceği ek riskler maruziyeti önlemek için alınması gereken önlemler hijyen kuralları koruyucu malzeme ve giyim eşyalarının kullanılması kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmalarıda dahil yapılması gereken işler

219

kimyasal risk etmenleri

gazlar

karbondioksit: basit, boğucu, yanmaz metan: boğucu ve patlayıcı karbonmonoksit: zehirleyici ve patlayıcı. Kandaki hemoglobinle tepkimeye girerek birleşir. Karbon sülfür: parlayıcı sıvı asetilen: parlayıcı gaz fosfor penteklorür: parlayıcı katı

220

kimyasal risk etmenleri

basit boğucu gazlar

karbondioksit, metan, etan, propan, hidrojen

221

kimyasal risk etmenleri

kimyasal boğucu gazlar

karbonmonoksit, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür

222

kimyasal risk etmenleri

amfibol grubu asbestler

1.krokidolit(mavi) 2.amozit(kahverengi) 3.tremolit 4.aktinolit

223

kimyasal risk etmenleri

patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması

bölge 0 Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler. Bölge 1 Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler. bölge 2 Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler. bölge 20 Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler. bölge 21 Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler. bölge 22 Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler.

224

biyolojik risk etmenleri

15 yıl

biyolojik risklere maruz kalan kişilerin evraklarının saklanacağı süre

225

biyolojik risk etmenleri

30 gün

grup2, 3, 4 ile çalışmalardan önce bakanlığa bildirim yapılması gereken süre

226

biyolojik risk etmenleri

15 yıl

biyolojik risklerde çalışan işçilerin evraklarının saklanacağı süre

227

biyolojik risk etmenleri

40 yıl

biyolojik risklerde çalışan işçilerin özel durumlarda evraklarının saklanacağı süre

228

biyolojik risk etmenleri

40 yıl özel durumları

1.kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyet 2.eldeki bilgi ve verilere göre seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet 3.hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet 4.tedaviye rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan biyolojik etkenlere maruziyet 5.uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet

229

biyolojik risk etmenleri

15 yıl

grup 3 ve 4 ün biyolojik etkenlerle ilgili evraklarının saklanacağı süre

230

biyolojik risk etmenleri

biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işler

1. gıda üreten fabrikalarda çalışma 2. tarımda çalışma, ormancılık 3. hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma, balıkçılık 4. sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morgda çalışma 5. mikrobiyolojik teşhis laboratuvarları dışındaki kliniklerde, veterinerlik ve teşhis laboratuvarlarındaki çalışma 6. atıkları yok eden fabrikalarda çalışma 7. kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma

231

biyolojik risk etmenleri

enfeksiyon riski

sağlık çalışanlarında mesleki tehlike olarak tanımlanan ilk risk

232

biyolojik risk etmenleri

antraks(şarbon)

uluslararası çalışma örgütü ilk meslek hastalığı olarak tanımlamıştır

biyolojik risk etmenleri

berilyum ve kadmiyum

berilyum ve kadmiyum kansere neden olan maddelerdir.

233

biyolojik risk etmenleri

bakteriyel

şarbon, lejyoner hastalığı, tüberküloz, brusella, menengokoksik, menenjit, difteri boğmaca

234

biyolojik risk etmenleri

viral

hepatit-B, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, varisella zoster, herpes enfeksiyonu

235

biyolojik risk etmenleri

zoonoz

doğal koşullarda insanların ve hayvanların birbirine bulaşan hastalığıdır.

236

biyolojik risk etmenleri

patojenite

bir enfeksiyon etkeninin hastalık yapabilme yeteneğidir.

237

biyolojik risk etmenleri

virülans

etkenin ağır veya öldürücü bir hastalık tablosuna yol açma yeteneğidir.

238

grup

hastalık yapma ciddi tehlike topluma yayılma tedavi

239

biyolojik risk etmenleri

grup 1

+

240

grup 2

+

+

+

241

grup 3

+

+

+

+

242

grup 4

+

+

+

243

biyolojik risk etmenleri

leptospiroz

fare idrarından kaynaklanan zehirlenme

244

yatıp kalkma yerleri

12 metreküp

koğuşlarda olması gereken kişi başına min. hava miktarı

245

yatıp kalkma yerleri

80 cm

koğuşlarda yataklar arasındaki min mesafe

246

yatıp kalkma yerleri

6 ayda bir

koğuşlar antiseptik solüsyon ile temizlenecek

247

yatıp kalkma yerleri

280 cm

koğuşlarda olması gereken min. tavan yüksekliği

248

meslek hastalıklarına karşı önlemler

15 metreküp

kurşunla çalışma yapılan yerlerde adam başına düşmesi gereken hava miktarı

249

meslek hastalıklarına karşı önlemler

0,15 mg/metreküp

periyodik olarak yapılan muaynelerde max. olabilecek kurşun miktarı

250

meslek hastalıklarına karşı önlemler

0.075 mg/metreküp

periyodik olarak yapılan muaynelerde max. olabilecek civa miktarı

251

meslek hastalıklarına karşı önlemler

0,05 mg/metreküp

periyodik olarak yapılan muaynelerde max. olabilecek arsenik miktarı

252

meslek hastalıklarına karşı önlemler

19%

atmosferdeki oksijen miktarı. %19 altı ve %25 üstü sıkıntı yaratır.

253

meslek hastalıklarına karşı önlemler

%1 den fazla olmayacak

benzen ve hidrokarbonlarla yapılan çalışmalarda mamul eşya imalat sanayisinde kullanılan yapıştırıcı maddelerin içinde bulunan benzen miktarı

254

meslek hastalıklarına karşı önlemler

20 ppm veya 60 mg/metreküp

kapalı sistemde olabilecek max. Karbonsülfür miktarı

255

meslek hastalıklarına karşı önlemler

6 ayda bir

tozlu işlerde çalışan işçilerin periyodik olarak göğüs radyografilerinin alınması gereken süre

256

meslek hastalıklarına karşı önlemler

pnömokonyoz 0,5 -5 mikron

solunum yoluyla akciğerdeki alveollere kadar ulaşan ve orda birikerek pnömokonyoz denilen toz hastalığı yapan tozların tane büyüklüğü 0,5 -5 mikron arasındadır.

257

meslek hastalıklarına karşı önlemler

kan kanseri

benzenin neden olduğu hastalık

258

meslek hastalıklarına karşı önlemler

bisinozis

pamuk tozunun solunması sonucu oluşan hastalık

259

meslek hastalıklarına karşı önlemler

6 ay

gürültüden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi

260

meslek hastalıklarına karşı önlemler

2 yıl

gürültüye bağlı işitme kaybı en az

261

meslek hastalıklarına karşı önlemler

3 ayda bir

kurşun ve civa ile çalışanların periyodik muayeneleri

262

meslek hastalıklarına karşı önlemler

6 ayda bir

arsenik ile çalışanların periyodik muayeneleri

263

yangına karşı güvenlik tedbirleri

dinamit

petrol kuyusu yangınlarında en etkili söndürme aracı dinamittir.

264

yangına karşı güvenlik tedbirleri

2 çıkış

500 e kadar çalışanı olan işyerlerinde bulunması gereken min. çıkış sayısı

265

yangına karşı güvenlik tedbirleri

3 çıkış

500 den fazla çalışanı olan işyerlerinde bulunması gereken min. çıkış sayısı

266

yangına karşı güvenlik tedbirleri

4 çıkış

1000 kişiyi geçerse min. çıkış sayısı

267

yangına karşı güvenlik tedbirleri

1 yıl

yangın tesisat ve hortumlar, motopomplar, boru tesisatı kontrol edilmesi gereken süre

268

yangına karşı güvenlik tedbirleri

6 ayda bir

seyyar yangın söndürme cihazlarının kontrol edilmesi gereken süre dolum 1 yılda bir yapılır

269

yangına karşı güvenlik tedbirleri

6 ayda bir

yangın için yapılması gereken alarm ve tahliyeleri deneme süresi

270

yangına karşı güvenlik tedbirleri

3-4 metre

yangında kullanılan portatif kuru tozlu yangın söndürücülerin etkili püskürtme mesafesi

271

yangına karşı güvenlik tedbirleri

2 yılda bir

kuru kimyasal tozlu söndürücülerin içindeki kimyasal maddenin değişim süresi

272

yangına karşı güvenlik tedbirleri

her 500 metrekare

tehlikeli sınıflarda bu alanda her 500 metrekarede bir 6 kg kkt söndürücü olacak

273

yangına karşı güvenlik tedbirleri

her 250 metrekare

çok tehlikeli sınıflarda bu alanda her 250 metrekarede bir 6 kg kkt söndürücü olacak

274

yangına karşı güvenlik tedbirleri

25 metre

yangın söndürme cihazlarına olması gereken max. ulaşma mesafesi

275

yangına karşı güvenlik tedbirleri

ayda bir

özel itfaiye teşkilatı bulunan işyerlerinde yapılması gereken söndürme tatbikat süreleri

276

söndürme maddesi

A B C D 1000 V kadar elektrik

277

yangına karşı güvenlik tedbirleri

su

X

278

köpük

X

X

279

ABC tozu

X

X

X

280

BC tozu

X

X

X

281

CO2

X

X

X

282

halon ve alternatifleri

X

X

283

D tozu

X

284

yangına karşı güvenlik tedbirleri

A-B-C-D

A-katı madde yangınları B-sıvı madde yangınları C-gaz yangınları D-hafif metal yangınları

285

yangına karşı güvenlik tedbirleri

yangın türü

A tipi yangınlar: odun, kömür, kağıt, ot, doküman ve plastik gibi B tipi yangınlar: benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi C tipi yangınlar: metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi D tipi yangınlar: lityum, sodyum, potasyum, aliminyum, magnezyum gibi

286

yangına karşı güvenlik tedbirleri

A sınıfı yanıcı sıvılar

AI-benzin AII-gaz yağı AIII-motorin, fuel oil

287

makinalarda ve tezgahlarda alınacak tedbirler

3 mm

sıcak parçaların kesildiği demir testere tezgahlarında kesilen parçalara karşı saç koruyucunun kalınlık miktarı

288

makinalarda ve tezgahlarda alınacak tedbirler

40 mm den az

yeni takılan bir zımpara taşı ile koruyucusu arasında çap yönündeki boşluk 40 mmden az olacak, yan boşlukların her biri 30 cm taş çapına kadar 20 mm den daha büyük çaplardaki taşlarda ise 25mm den fazla olmayacaktır. Ayrıca taş ile mesnet aralığı en fazla 3mm olacaktır.

289

makinalarda ve tezgahlarda alınacak tedbirler

ayda bir

şerit testere ve bıçkı makinelerinin testere bağlantıları en az ayda bir kontrol ve muayene edilmelidir.

290

makinalarda ve tezgahlarda alınacak tedbirler 3 mm

yatay bıçak merdaneli planya(kalınlık) tezgahlarında tabla ile bıçak merdanesi (frezesi) arasındaki boşluk en fazla 3mm olmalıdır.

291

makinalarda ve tezgahlarda alınacak tedbirler 180 cm

havalandırma filtrelerinin çıkış borularılarının çatıda olabileceği min. Yükseklik

292

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler basınçlı kap

iç basıncı 0.5 bardan büyük olan kap ve ekipmanlara denir.

293

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler basınç düşürme cihazları

emniyet valfleri, patlama diski, bel verme çubukları, kontrollü basınç düşürme sistemleri

294

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler otomatik sistemler

basınç ve sıcaklık şalterleri, akışkan seviye swiçleri, emniyetle ilgili her türlü ölçme kontrol ve düzenleme cihazları

295

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler emniyet cihazları

tağdiye cihazı, blöf valfi, presostad

296

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler basınçlı kapların görünür yerlerine

kap hacmi (litre) işletme basıncı (kg/santimetrekare) deneme basıncı (kg/santimetrekare) kontrol tarihi

297

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler basınçlı kap çeşitleri

kazanlar, gaz tüpleri, hava tankları, lpg tankları, kompresör, boru hatları, sinai gaz tankları, kriojenik tanklar, otoklavlar, hidrolik akışkan devreleri, pnömatik akışkan devreleri, soğutma üniteleri, hidrofor, boya kazanı, buhar kazanı vb.

298

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler kazanların görünür yerlerine

imalatçı firma adı kazanın seri numarası imal yılı en yüksek çalışma basıncı

299

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler kazan dairesi tasarımında

yangın ve patlamalara dayanıklı malzemeler ile mümkünse çelik konstrüksiyon yapı tarzının seçilmesi, kapı ve pencerelerin dışarı açılacak şekilde yapılması, tavanın hafif malzamaden yapılması ve tabii havalandırmaya müsait olması

300

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler valf ağızları sol vida dişli

asetilen, bütan, klor metil, propan, hidrojen

301

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler valf ağızları sağ vida dişli

amonyak, asit karbonik, basınçlı hava, oksijen, azot

302

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler 1,5 katı

kazanların hidrolik basınç deneyleri en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılır. Yılda bir yapılır.

303

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

manometre

kazanlarda güvenlik açısından bulunması gereken cihazdır. Kazanın en yüksek çalışma basıncının 2 katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak (kazan boyunun 1,5 katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacak)

304

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

1 yıl

buhar kazanlarının periyodik kontrolleri

305

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

1 yıl

kalorifer kazanlarının periyodik kontrolleri

306

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

3 yıl

taşınabilir gaz tüpleri (dikişli, dikişsiz)

307

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

TSEN 12863 standartlarında

taşınabilir asetilen tüpleri

308

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

1 yıl

manifoldlu asetilen tüp demetleri

309

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

1 yıl

manifoldlu tüp demetleri

310

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

10 yıl

sıvılaştırılmış gaz tankları ( LPG ve benzen) (yerüstü)

311

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

10 yıl

sıvılaştırılmış gaz tankları ( LPG ve benzen) (yeraltı)

312

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

1 yıl

kullanımdaki LPG tüpleri

313

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

1 yıl

basınçlı hava tankları

314

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

TSEN 13458-3 standartlarında

kriyojenik tanklar

315

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

10 yıl

tehlikeli sıvıların (aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılar) bulunduğu tank ve depolar

316

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

5 yılda bir

LPG tanklarında bulunan emniyet valflerinin kontrol ve test süresi

317

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

5 yıl

basınçlı tüplerin periyodik kontrol süresi

318

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

sıkıştırılmış gazlar

Ar, N2, He 10 yıl, H2 10 yıl O2, hava 10 yıl CO 5 yıl

319

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

sıvılaştırılmış gaz

CO2 , NO2 ve benzerleri 10 yıl, toksik gazlar 5 yıl çok toksik gazlar 5 yıl

320

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

3 mm

basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme alüminyum veya alışımlı alüminyum ise min. et kalınlığı

321

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

2 mm

basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme çelik ise min. et kalınlığı

322

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

100 C

alüminyum gövdeli basit basınçlı kaplarda max. sıcaklık

323

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

300 C

çelik gövdeli basit basınçlı kaplarda max. sıcaklık

324

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

2 adet

basınçlı kaplarda en az 2 adet güvenlik vanası vardır.

325

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

2 adet

buhar kazanlarında olması gereken emniyet subabı adedi

326

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

1 adet

sıcak su kazanlarında 1 adet termometre bulunacaktır.

327

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

1,1 katına

basınçlı kaplarda bulunması gerekli olan emniyet valfleri azami işletme basıncının 1,1 katını açacak şekilde ayarlanmalıdır.

328

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

2 adet

kazanlarda birbirinden ayrı en az 2 adet su seviye göstergesi bulunacaktır. Bunlardan bir tanesi camdan olacak ve kırılmaması için mahfaza içine alınacaktır. Su göstergeleri, doğrudan doğruya kazana bağlı olacak en çok ve en az su seviyelerini gösterecek şekilde işaretlenmiş bulunacaktır.

329

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

600 kg/cm2

ağırlıklı emniyet subaplarına gelen buhar basıncı, 600 kg/santimetrekareyi geçmeyecek ve ağırlık yekpare olarak yapılacaktır.

330

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

0,5 atü 110 C

alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında basınç 0,5 atü ve sıcaklık 110 C yi geçmeyecektir.

331

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

120 C

gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 120 C nin üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır.

332

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

yılda 1

kompresörlerin periyodik kontrolleri

333

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler kompresörlerin üzerinde

imalatçı firmanın adı yapıldığı yıl en yüksek çalışma basıncı kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı

334

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler 50 C

kompresörün periyodik bakımdan önce düşmesi gereken sıcaklık derecesi

335

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler 10 metre

seyyar kompresörler, çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunacaktır.

336

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler boru renkleri

yeşil -içme suyu boru hattı kırmızı -buhar boru hattı mavi -hava boru hattı turuncu -asit boru hattı

337

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler tüplerin üst tarafında

üretici ismi seri numarası boş/dolu ağırlığa ek olarak maksimum basınç gazın ismi tüp üstünde yapılmış test tarihi yer alacaktır.

338

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler tüplerin depolanması

1 ve 4, 2 ve 3 birlikte depolanabilir 1 ve 2, 3 ve 4, 2 ve 4 birlikte depolanamaz 5 ve 6 hiçbir grupla depolanamaz birden fazla türde basınçlı gaz tüpü depolanıyorsa türlerine göre gruplanacak, yanıcı ve yakıcı gazlar özellikle ayrı tutulacak (min. 6 metre) depo alanı diğer yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanıldığı ya da depolandığı alanlara uzak olacak ( 20 metre) tüp depo alanında en az 2 adet 12 kglık kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü bulunmalıdır.

339

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

tüplerin renk kodları

oksijen -mavi asetilen -sarı / turuncu hidrojen -kırmızı helyum -kahverengi azot -yeşil karbondioksit -siyah argon -açık mavi lpg -gri / mavi

340

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

172 Kpa

tüpler 172 Kpa altında boşaltılmalıdır.

341

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

zorlayıcı testler

hidrolik test pnömatik test

342

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

zorlayıcı olmayan testler

gözle muayene testi sıvı sızdırma testi manyetik partiküler testi ıslak floor ışığı testi radyografi testi ultrasonik test

343

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

15 metre

sigara içilmez, her türlü kıvılcım, alev, ateş yasağı basınçlı kap tüplerinin depolandığı alanlara en az 15 m dir.

344

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

2 m

vana flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya su boru hatları ile 11 ila 50 metreküp kapasitesi olan oksijen depolama tankları arasındaki uzaklıklar 2m olmalıdır.

345

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

42 volt

toprak ile potansiyel farkı bu seviyelerde olan alternatif akım elektrik panoları özel yerlerde bulunacaktır.

346

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

250 volt

bu voltta ve üstünde olan panolarda en az 1 adet şalterle akım kesme tertibatıyla kontrol altına alınacaktır.

347

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

250 volt

toprak ile potansiyel farkı bu seviyelerde olan alternatif akım tesisatlarında sürekli olarak taşınabilir iletkenler kullanılmayacaktır.

348

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

42 volt

gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı gerilimi bu voltta olan AC ve DC devrelerinde kofra denen sistemleri olacaktır.

349

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

42 volt

kazan içinde kullanılacak elektrik aletlerinin alabileceği maksimum değer

350

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

2 m

elektrik kaynağı yapılan yerlerde kaynağın yapılacağı bölgede çevrilecek paravanın min. Yüksekliği

351

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

60 cm

alçak gerilim tesisatında servis kolidorlarının en az olabileceği genişlik

352

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

80 cm

yüksek gerilim tesisattında servis kolidorlarının en az olabileceği genişlik

353

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

2 m

alçak ve yüksek gerilim tesisatta servis kolidorlarının olabileceği min yükseklik seviyesi

354

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

yılda 1

elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner periyodik bakım süresi

355

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

yılda 1

akümülatör, transformatör periyodik bakım süresi

356

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

yılda 1

havalandırma ve klima tesisatı periyodik bakım süresi

357

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

350 cm

250 -420 Kv gerilim altındaki iletkenlere yaklaşma mesafesi

358

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

50 volt 110 volt

alternatif akımlarda insan vücudu max 50 volt, doğru akımlarda max 110 volta dayanır.

359

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

mavi daire

elektrik yangınları mavi daire ile gösterilir.

360

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

proses akış şemasında gösterilen bu işaret operasyon anlamına gelir.

361

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

elektrikli el aletlerinin üzerinde bulunan bu işaret el aletlerinin çift yalıtımlı olduğunu gösterir.

362

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

30 mA

insan vücudu üzerinden geçerek 30 mA şiddetindeki bir akım, yaşam için tehlike sınırıdır.

363

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

7 önemli faktör

elektriğin vücutta yaptığı hasar 7 önemli faktöre bağlıdır; akımın tipi akımın miktarı akımın izlediği yol temas süresi temas yeri vücudun direnci voltaj

364

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

1,25

kaldırma araçlarının maksimum kaldırabileceği yükün 1,25 katını kaldırabilecek güçte olmalı

365

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

1 yıl

kaldırma ve / veya iletme araçları periyodik bakım süresi

366

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

1 yıl

asansör ( insan ve yük taşıyan) periyodik bakım süresi

367

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

1 yıl

yürüyen merdiven ve yürüyen bant

368

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

1 yıl

istif makinesi ( forklift, transpalet, lift)

369

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

6 ay

yapı iskeleleri

370

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

1,25 katı 1,1 katı

vinçlerin periyodik konrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

371

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

3 katına

kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı (taşıma gücü) taşıyacakları yükün en az el ile çalıştırılanlarda 3 katına eşit olacak

372

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

4 katına

kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı (taşıma gücü) taşıyacakları yükün en az mekanik olarak çalışanlarda 4 katına eşit olacak

373

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

5 katına

kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı (taşıma gücü) taşıyacakları yükün en az erimiş maden veya yakıcı veya aşındırıcı(korozif) gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda 5 katına eşit olacak

374

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

2 adet

5 ton ve üzeri yük taşıyan raylı vinçlerde bulunması gereken elektrikli fren sayısı veya 1 elektrikli 1 mekanik fren bulunacaktır

375

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

7

dokuma halatların güvenlik katsayısı

376

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

6

çelik-tel halatların güvenlik katsayısı

377

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

5

bağlantı zincirinin güvenlik katsayısı( kaldırma ve bağlama-sapan zincirlerinin güvenlik katsayısı)

378

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

4

sapan ve zincirlerin güvenlik katsayısı

379

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

3

ip halatların güvenlik katsayısı

380

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

5%

zincirlerin boylarında uzama miktarının seviyesi bu seviyeden sonra uzama olursa kullanılmayacak

381

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

50 km/h

rüzgarlı havalarda vincin çalışabileceği maksimum rüzgar hızı

382

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

2

kaldırma araçlarının halat tamburlarında min kalacak halat sarımı

383

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

6 metrede bir

çelik borularda bağlantı yapılabilecek en fazla miktar

384

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

6 –8

tamburlu makineler üzerinde kullanılan taşıyıcı halatların güvenlik katsayısı malzemeler için 6,

385

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

2,5 katı

tamburların yanları falnşlı olmalı, flanş genişliği halatın çapının 2,5 katı olmalıdır.

386

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

4 te biri

zincir baklalarındaki aşınma bakla kalınlığının dörtte birini geçmiş ise zincir kullanılmamalıdır.

387

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

baklalar

zincir baklaları hiçbir zaman cıvata ile birbirine tutturulmamalıdır.

388

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

kullanılmayacaktır

6 bükümlü çelik halatların 50 cm veya özel çelik halatların 1 metre boyunca daynımlarını aşağıda gösterilen miktarlarda kaybetmiş olanları kullanılmayacaktır; 7 telli çelik halatlarda %12, 19 telli çelik halatlarda %20, 37 telli çelik halatlarda %25, 61 telli çelik halatlarda %25, seal özel çelik halatlarda %12, üçgen bükümlü özel çelik halatlarda %15, özel çelik halatlarda %20

389

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

1 -3 metresi

çelik halatların bağlantı kısımlarında tellerin aşınması, kopması ve bağlantının gevşemesi gibi hallerde, halatı 1 -3 metresi uygun şekilde kesilecek ve halatın başları yeniden uygun şekilde bağlanacaktır.

390

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

tel halatların muayenesi

hareketli halatlarda bir halat sarımında rasgele dağılmış 6 ve daha fazla kırık tel varsa veya 1 kordonda 3 ve daha fazla kırık tel varsa, askı veya duran halatlarda bir halat sarımında 3 veya daha fazla kırık tel varsa, bir bağlantının yakınında 1 veya daha fazla kırık tel varsa, hareketli halatlarda kordonlar arasındaki çubuklarda herhangi bir kırık belirtisi varsa halat değiştirilmelidir.

391

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

halatın çapı

bir halatın çapı aşağıdaki değerlerin altına indiyse halat değiştirilmelidir 19 mmye kadar çaplı halatlarda 1mm, 22 -28 mm arasındaki çaplı halatlarda 1,5 mm, 32 -38 mm arasındaki çaplı halatlarda 2 mm.

392

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

3 -5 cm

normalin üzerinde bir yük kaldırılıyorsa yük 3 -5 cm kaldırıldıktan sonra frenler test edilmelidir.

393

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

75 cm

köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı serbest olarak tutulmalı ve buralar en az 75 cm eninde olmalıdır.

394

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

45 cm

ray üstünde çalışan vinçlerde, vinç kabinine ve vinç köprü geçitlerine çıkmayı sağlayan sabit merdivenlerle vinç köprülerin her iki tarafında ve köprü boyunca en az 45 cm genişliğinde geçit veya sahanlıklar bulunacaktır.

395

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

180 cm

vinç arabalarının geçit ve sahnlıkları ile bunların altına ve üstüne rastlayacak sabit tesisler arasında 180 cm den az açıklık bırakılmayacaktır.

396

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

10 km/h 20 km/h

forkliftlerin azami hızı yüklü iken: 10 km/h boş iken: 20 km/h

397

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

forkliftler

rampalardan çıkarken daima ileri, inerkende geriye doğru hareket edilmelidir

398

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

399

acil durum planları

acil durum ekipleri

yangın ekibi ilkyardım ekibi güvenlik ekibi bakım ekibi sızıntı kontrol ekibi refakat etmekle görevli ekip

400

acil durum planları

acil durum planlamasının aşamaları

planlama için ekibin oluşturulması mevcut ve olası risklerin analizi planın hazırlanması planın yürürlüğe konulması

401

acil durum planları

planlama

durum değerlendirme, kaynak değerlendirme ve dökümantasyon olay komuta sisteminde planlama bölümünün görevidir.

402

acil durum planları

ön test ekibi

acil müdahalenin oluşumuna müteakip toplanma yerine gelmeyen personelin isimlerini ve / veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini acil durum yetkilisine iletecek ve kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesini sağlayacak olan acil tahliye ekibi ön test ekibidir.

403

acil durum planları

70 cm 190 cm

kaçış yolu kapılarının genişliği 70 cm den ve yüksekliği 190 cm den az olamaz

404

acil durum planları

120 dak 90 dak

kaçış merdivenlerinin yangın en az 120 dak dayanıklı duvar ve en az 90 dak dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılmalıdır.

405

acil durum planları

yangın algılama cihazları

ısı dedektörü, duman dedektörü, beam dedektörü

406

acil durum planları

200 -240 cm

acil durum yönlendirme işaretleri yerden 200 -240 cm aralığında yerleştirilmelidir.

407

acil durum planları

yönlendirme ve kontrol

kaynakların yönetimi, gelen bilgilerin analiz edilmesi ve karar verilmesine yönlendirme ve kontrol denir.

408

acil durum planları

30-40-50

işveren işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar arama, kurtarma ve tahliye yangınla mücadele için en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. işyerinde bunları aşan sayılarda çalışan bulunması halinde, tehlike sınıflarına göre her 30, 40 ve 50 ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilir. 10 dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 kişli görevlendirilir.

409

acil durum planları

ayda bir

duman dedektörlerinin periyodik kontrolü

410

ekranlı araçlarda çalışma

uygulanmaz

hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahalinde taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde işyerlerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri, data veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlarda ekranlı daktilolarda

411

ekranlı araçlarda çalışma

eğitim konuları

zorlayıcı travmalar ve korunma yolları doğru oturuş gözlerin korunması gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi ara dinlenmeleri

412

ekranlı araçlarda çalışma

göz muayene süreleri

ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce düzenli aralıklarla ekranlı araçla çalışmadan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda

413

ekranlı araçlarda çalışma

2 yıl

ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik yayımlandığı tarihte faaliyette olan çalışma merkezlerinin en fazla 2 yıl içinde yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleri zorunludur.

414

ekranlı araçlarda çalışma

32 -62 cm

ergonomik oturuş düzeninde ekran ile göz arasındaki mesafe

415

ekranlı araçlarda çalışma

72 -82 cm

ergonomik oturuş düzeninde yer ile masa arasındaki mesafe

416

ekranlı araçlarda çalışma

ekranlı araç

uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren cisimlere denir.

417

ergonomi

30 dak

oturarak iş görenin en az 30 dak ayakta iş görmesi gerekir ayakta iş görenin en az 30 dak oturarak iş görmesi gerekir

418

ergonomi

% 3-5

sırt üstü uzanmaya kıyasla, otururken % 3-5 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur

419

ergonomi

% 8-10

sırt üstü uzanmaya kıyasla, ayakta % 8-10 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur

420

ergonomi

iş araları

spontan: aşırı zorlayıcı işlerde çalışanların kendisince verdiği aralardır. Maskelenmiş: halen yapılan işle ilgili olmayan ikincil bir işin yapılmasıdır iş-koşullu: bir makinenin temizlenmesi, çalışma masasının düzenlenmesi, çalışma arkadaşlarına danışmak üzere çalışma alanından ayrılma önceden programlanmamış

421

ergonomi

birbirini izleyen adımların sırası

çalışma sisteminin ergonomisinde birbirini izleyen adımların sırası dayanabilirlik -kabul edilebilirlik -hoşlanılabilirlik -kendini gerçekleştirebilirlik

422

psikososyal risk etmenleri

psikolojik taciz kategorileri

işe yönelik psikolojik taciz sosyal dışlama kişiye yönelik saldırılar sözlü tehdit itibarın zedelenmesi

423

psikososyal risk etmenleri

rol belirsizliği

çalışan işteki rolü hakkında yeterince bilgilendirilmediğinde amaçlar, beklentiler, hedefler ve sorumluluklarda belirsizlik olduğu durumlarda ortaya çıkar

424

psikososyal risk etmenleri

rol çatışması

çalışandan değerleriyle çatışan bir rol yada birbiriyle uyuşmayan roller üstlenmesi istendiğinde ortaya çıkar

425

psikososyal risk etmenleri

rol yetersizliği

örgütün çalışanın yeteneklerinden ve eğitiminden yararlanamadığı durumlarda ortaya çıkar

426

psikososyal risk etmenleri

stresör

birey ve organizmanın uyumunu bozan, stres hissetmesine neden olan, iç ortamlardan veya dış ortamlardan kaynaklanan uyarılara denir.

427

psikososyal risk etmenleri

distres

kişinin hoşa gitmeyen durumlar karşısında duyduğu sübjektif rahatsızlık hissidir.

428

psikososyal risk etmenleri

karoshi

ani tükenme sendromuna bir örnektir. Sonu ani ölümle biter.

429

psikososyal risk etmenleri

smt

stres yönetimi eğitimi

430

inşaat işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri

180 cm 60 cm

ana nakliyat yolları en az 180 cm yükseklikte olmalı, araçlarla galeri yan duvarların birisi arasındaki mesafe en az 60 cm yaya yolu bırakılmalıdır.

431

inşaat işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri

3metre üstü

emniyet kemerlerinin kullanılması gereken yükseklik seviyesi

432

inşaat işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri

200 cm

belediye sınırları içinde meskul bölgelerde yapı kazılarına başlamadan önce yapı alanının çevresi ortalama 200 cm yüksekliğinde tahta perde ile çevrilecektir.

433

inşaat işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri

240 cm 3m

ahşap iskelelerde iki dikme arası yük taşıyan iskelelerde 240 cm den, yük taşımayan iskelelerde 3m den fazla olmayacaktır.

434

inşaat işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri

4 kişi 400 kg

asma iskelelerde en fazla 4 kişi çalıştırılabilir. Maksimum yük 400 kg dır.

435

inşaat işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri

haftada bir

iskelelerin periyodik kontrol süresi

436

kaynak işlerinde alınacak güvenlik önlemleri

20-30 volt 70-110 volt

kaynak makinelerinin çalışma gerilimi 20-30 volt, boşta çalışma gerilimi 70-110 volt

437

kaynak işlerinde alınacak güvenlik önlemleri

2 adet 12 kg

kaynak işleri yapılan yerlerde bulunması gereken yangın söndürücü sayısı

438

kaynak işlerinde alınacak güvenlik önlemleri

3 metre

kaynak işlerinde üfleç ile tüp arasındaki hortum uzunluğunun mesafesi

439

kaynak işlerinde alınacak güvenlik önlemleri

24 volt

kapalı alanlarda kaynak yaparken kullanılacak seyyar lambanın voltajı

440

kaynak işlerinde alınacak güvenlik önlemleri

5 metre

kaynak işlerinin yapıldığı yerin ortamında tavan yüksekliğinin min değeri

441

kaynak işlerinde alınacak güvenlik önlemleri

6 metre

kaynak işlerinde kullanılan oksijen tüplerinde yanıcı gazlar en az kaç metre uzaklıkta depolanacağı

442

malzemelerin istiflenmesi ve depolanması

3 m

istiflemenin maksimum yapılacağı yüksekliği

443

malzemelerin istiflenmesi ve depolanması

5 sırada bir

ağır çuval ve torbalar 5 sırada bir bir torba eksik konularak istifleme yapılacaktır.

444

kişisel koruyucular

1150 kg

emniyet kemerinin minimum taşıyabileceği ağırlık

445

kişisel koruyucular

6 ayda bir

solunum cihazları periyodik bakım zamanı

446

sağlık ve güvenlik işaretleri

kırmızı renk

yasak tehlikeli hareket ve davranış (bazı durumlarda yangın ve tahliyede kullanılır)

447

sağlık ve güvenlik işaretleri

sarı renk

uyarı işareti dikkatli ol önlem al

448

sağlık ve güvenlik işaretleri

yeşil renk

acil kaçış ve ilk yardım işaretleri

449

sağlık ve güvenlik işaretleri

mavi renk

zorunluluk işareti

450

sağlık ve güvenlik işaretleri

turuncu renk

emniyet anlamı katar

451

havalandırma

0,5 m/sn

ortamdaki hava akım hızının rahatsız etmiyecek maksimum seviyesi

452

havalandırma

2 defa

ortamın havasının saatte değiştirilme miktarı

453

havalandırma

3 ayda bir

aspirasyon tesisatının periyodik bakım süresi

454

yüksekte çalışma

son 3 basamak

merdivenlerde çıkılmayacak basamaklar

455

çok buğu oluşan ortamlar

15 derece30 derece

çok buğu oluşan kapalı işyerlerinde olması gereken sıcaklık derecesi aralığı

456

maden

metan

%1 metana kadar normal ateşleme yapılabilir, delikler doldurulabilir, %1den sonra ateşleme yapılmaz. %1,5 metanda elektrik cihazları iptal edilir, şalter indirilir. %2 metanda üretim çalışmaları durdurulur, işçiler temiz hava içine alınır, havalandırma yapılır. %4,5 metan patlama alt sınırıdır. %9,5 metan en şiddetli patlama değeridir. %15 metan patlama üst sınırıdır. %15 den sonra patlama olmaz metan yanar.

457

risk değerlendirilmesi

metotları

ön tehlike analizi (PHA) kinney yöntemi zürih tehlike analizi makine risk değerlendirmesi hata türleri ve etkileri analizi (FMEA) Nitel (Kalitatif) hata ağacı analizi (FTA) Nitel-Nicel olay ağacı analizi (ETA) Nitel-Nicel tehlike ve işletilebilirlik çalışması (HAZOP) Nitel olursa ne olur anlizi neden sonuç analizi Nitel-Nicel matris Nitel

458

risk değerlendirilmesi

şiddet düzeyleri

çok hafif: iş saati kaybı yok, ilk yardım gerekli hafif: iş günü kaybı yok, ilk yardım gerekli orta: hafif yaralanma, tedavi gerekli ciddi: ölüm, ciddi yaralanma, sürekli iş görememezlik, meslek hastalığı çok ciddi: birden çok ölüm

459

risk değerlendirilmesi

5 adımda risk değerlendirilmesi

tehlikelerin belirlenmesi tehlikelerin değerlendirilmesi risklerin derecelendirilmesi ve alınacak önlemlere karar verilmesi bulguların kayıt altına alınması ve kontrol önlemlerinin uygulanması denetim, izleme, gözden geçirme ve gerekli hallerde iyileştirme

460

risk değerlendirilmesi

risk iletişiminin 3 temel ilkesi

algılama -amaç -iletişim

risk değerlendirilmesi

%40-%30-%20-%10

Kazaların önlenmesi için alınması gereken önlem ve oranları; Güvenlik önlemleri %40 Periyodik kontroller %30 İSG eğitimi %20 Uyarı ve ikaz %10

461

NFPA ya göre

renkler

kırmızı -yanıcılık mavi -sağlık sarı -reaktiflik beyaz -özel notlar

Yıllara göre meydana gelen olay

1919 ILO (uluslararası çalışma örgütü) kuruldu
1920 sağlık bakanlığı kuruldu
1930 hıfzıssıhha kanunu çıkarıldı
1932 Türkiye’nin ILOya katıldığı tarih
1937 3008 sayılı iş kanunu yürürlüğe girdi
1945 İSGGM Çasgem bünyesine bağlı olarak çalışmaya başladı
1946 WHO (dünya sağlık örgütü) kuruldu
1946 çalışma bakanlığı kuruldu
1948 Türkiye’nin WHOya katıldığı tarih
1950 avrupa insan hakları sözleşmesi kabul edildi
1950 emekli sandığı kuruldu
1950 sanayi ve ticarette iş teftişi hakkında uluslararası sözleşme onaylandı
1954 avrupa insan hakları sözleşmesini Türkiye’de onayladı.
1955 çasgem ilk olarak bu yılda kuruldu adı çasgem değildi.
1965 506 nolu ssk kanunu kabul edildi
1965 sosyal sigortalar kurumu kuruldu
1969 İSGÜM İSGGM merkezine bağlı olarak çalışmaya başladı.
1971 1475 sayılı iş kanunu çıkarıldı
1971 bağkur kuruldu
1976 ILO nun Türkiyede ilk ofisi Ankarada kuruldu.
1979 iş teftiş kurulu kuruldu
1983 toplu iş sözleşmesi kanunu ile sendikalar kanunu yürürlüğe girdi
2003 İSGGM iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü oldu
2003 1955 te başka adla kurulan ÇASGEM bu yılda esas adını aldı
2003 4857 sayılı iş kanunu yürürlüğe girmiştir.
2007 OHSAS 18001 İSİG YÖNETİM SİSTEMİ GÜNCELLENMESİ

07.Nis dünya sağlık günü

Kaynak : Seval KULA

 

Dosya olarak aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz;

konu_ozetleri_tablo_seklinde_2013.pdf

SGK 2012 YILI İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI

SGK 2012 YILI İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI

-SGK ’nın AÇIKLADIĞI RAKAMLARA GÖRE
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM SAYISINDA 2011 YILINA GÖRE %56 AZALMA OLDU

Bedri TEKİN
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
POZİTİF İŞ GÜVENLİĞİ
2012 YILINDA TOPLAM 74.871 SİGORTALI İŞ KAZASI GEÇİRDİ
2012 yılında toplam 74.871 işçi kaza geçirdi, iş kazası geçirenlerin 69.090’ı (%93) erkek, 5.781’i ( %7)
kadın
İŞ KAZASI SAYISINDA BİR YIL ÖNCESİNE GÖRE % 8 ARTIŞ MEYDANA GELDİ
2011 yılında 69.277 iş kazası meydana gelmişti, dolayısı ile iş kazası sayısında bir yıl öncekine göre
%8 oranında artış meydana geldi.
2012 YILINDA İŞ KAZALARINDA 744 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
SGK tarafından açıklanan istatistiklere göre, 2012 yılında meydana gelen iş kazalarında 744 kişi
hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 735’i erkek, 9’u kadın
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM SAYISINDA BİR YIL ÖNCESİNE GÖRE % 56 ORANINDA AZALMA OLDU
2011 yılında meydana gelen iş kazaları sonucu 1.700 kişi hayatını kaybetmişti, dolayısı ile iş kazası
sonucu ölüm sayısında % 56 oranında azalış oldu.
SGK nın açıkladığı rakamlar her yıl tartışmalı olmakla birlikte, 2012 yılı rakamlarının da çok tartışılacağı
açık.
İŞ KAZASI SIKLIK HIZI DA, İŞ KAZASI AĞIRLIK HIZI DA AZALDI
Meydana gelen iş kazalarının hem ülke içinde, hem sektör içinde, hem de dünya ülkeleri ile
karşılaştırılmasında iş kazası sıklık hızı ve iş kazası ağırlık hızı gibi kavramlar kullanılmaktadır.
İş kazası sıklık hızı hesaplanırken, 2 yöntem kullanılmaktadır, birinci yöntemde, 1.000.000 çalışma
saatinde meydana gelen iş kazası sayısı hesaplanmakta, ikinci yöntemde her 100 kişiden kaza geçiren
işçi sayısı hesaplanmaktadır.
2011 yılında her 1.000.000 çalışma saatinde meydana gelen iş kazası sayısı (iş kazası sıklık hızı) 2.61,
her 100 kişide iş kazası geçiren işçi sayısı (iş kazası sıklık hızı) 0,55 idi. 2012 yılında her 1.000.000
çalışma saatinde meydana gelen iş kazası sayısı (iş kazası sıklık hızı) 2.43, her 100 kişide iş kazası
geçiren işçi sayısı (iş kazası sıklık hızı) 0,55 olarak gerçekleşti. (NOT: tarafımdan ayrıca iş kazası sıklık
hızı ve ağırlık hızı hesaplaması yapılmamaktadır, SGK istatistiklerinde yer alan sıklık hızı ve ağırlık hızı
aynen alınmaktadır.)
İş kazası ağırlık hızının hesaplanmasında da 2 yöntem kullanılmaktadır, birinci yöntemde, 1.000.000
çalışma saatinde kaç iş gününün iş kazası nedeniyle kaybedildiği, ikinci yöntemde çalışılan her 100
saatte kaza nedeni ile kaç saat kaybedildiği hesaplanmaktadır.
2011 yılında iş kazası 1.000.000 çalışma saatinde kaybedilen iş günü sayısı (iş kazası ağırlık hızı) 721,
her 100 saatte iş kazası nedeni ile kayıp edilen iş saati (iş kazası ağırlık hızı) 0,58 olarak gerçekleşmiş
idi. 2012 yılında iş kazası 1.000.000 çalışma saatinde kaybedilen iş günü sayısı (iş kazası ağırlık hızı)
395, her 100 saatte iş kazası nedeni ile kayıp edilen iş saati (iş kazası ağırlık hızı) 0,32 olarak
gerçekleşti.
İŞ KAZALARI SONUCU ÖLÜM 2008 YILINDAN DA AZ
2008 yılında meydana gelen iş kazalarında 865 kişi hayatını kaybetmişti, artış trendi 2011 yılına kadar
sürmüş, 2011 yılında iş kazası sonucu 1.700 kişi hayatını kaybetmiş idi, 2011 yılında iş kazası sonucu
hayatını kaybedenler, 2008 yılına göre % 87 oranında daha fazla idi.
MESLEK HASTALIKLARINDAN 1KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
SGK istatistiklerine göre 2012 yılında meslek hastalıkları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 2011 yılında
meslek hastalıkları sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti. Meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden
işçinin “Taşıma için depolama ve destek faaliyetti işkolunda” çalışıyor olması da, diğer sektörler
konusundaki kuşkuyu daha da artırır nitelikte.
2012 YILINDA İŞ KAZALARI SONUCU 2.036, MESLEK HASTALIKLARI SONUCU 173 KİŞİ OLMAK ÜZERE
TOPLAM 2.209 KİŞİ SÜREKLİ İŞ GÖREMEZ HALE GELDİ
2012 yılında iş kazaları sonucu 2.036, meslek hastalıkları sonucu 173 kişi olmak üzere toplam 2.209
kişi sürekli iş göremez hale geldi. 2011 yılında iş kazaları sonucu 2.093, meslek hastalıkları sonucu 123
kişi olmak üzere toplam 2.216 kişi sürekli iş göremez hale gelmiş idi, dolayısı ile toplam iş göremezlik
sayısın hemen hiç değişmez iken, meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlikte % 50 ye yakın bir
artış meydana geldi.
2012 yılında meydana gelen iş kazaları sonucu sürekli iş göremez hale gelenlerin 2.140’ı erkek, 69 ‘u
kadın.
İŞ KAZALARININ EN ÇOK KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE MEYDANA GELMESİ GELENEĞİ BOZULDU
2012 YILINDA EN ÇOK İŞ KAZASI İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MEYDANA GELDİ
2012 yılında meydana gelen iş kazlarından 9.209’’u (%12,3) inşaat sektöründe meydana gelirken,
8.828’si (%11.79) kömür madenciliğinde meydana geldi. 7.045’i metal ürünleri imalatında meydana
geldi.
2011 yılında meydana gelen iş kazlarından 9.217’si (%13.30) kömür madenciliğinde, 7.749’u (%11.85)
inşaat sektöründe,7.268’i metal ürünleri imalatında, 5.272’si ana metal sanayiinde meydana gelmiş
idi.
EN ÇOK ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI YİNE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
ÖLÜMLÜ HER ÜÇ KAZASINDAN BİRİS İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MEYDANA GELDİ
En çok ölümlü iş kazasının inşaat sektöründe meydana gelmesi geleneği 2012 yılında da sürdü, İş
kazaları sonucu hayatını kaybeden 744 kişiden 256’sı inşaat sektöründe çalışıyordu. Yani 2012 yılında
da iş kazası sonucu meydana gelen her 3 ölümden birisi inşaat sektöründe meydana geldi. 2011
yılında inşaat sektöründe meydana gelen iş kazaları sonucu 570 kişinin hayatını kaybettiği göz önünde
bulundurulursa, inşaat sektöründe de iş kazası sonucu ölümde 2011 yılına göre, % 56 oranında
azalma olduğu görülmektedir.
SGK istatistiklerine göre, iş kazası sonucu hayatını kaybedenlerden 83’ünün çalıştığı işkolu bilinmez
iken, ölümlü iş kazalarının 73’ü kara taşımacılığı ve boru taşımacılığında meydana geldi.
YARATICI SANAT FAALİYETLERİNDE
2011 YILINDA İŞ KAZASI SONUCU 118 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ!
2012 YILINDA YARATICI SANAT FAALİYETLERİNDE İŞ KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN YOK
2011 yılı SGK istatistiklerini değerlendirirken; “ SGK’ nın 2011 yılı istatistiklerine göre, iş kazaları
sonucu ölümün 118’i aralarında canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser vb. yapımların sahneye
konulması faaliyetleri, Orkestra ve bandoların faaliyetleri, Bağımsız müzisyen, ses sanatçısı,
konuşmacı, sunucu vb.lerin faaliyetlerinin de yer aldığı, yaratıcı sanat faaliyetlerinde meydana gelmiş.
Hem SGK’ nın, hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Tehlike Sınıfları Tebliği’nde Az Tehlikeli
İşyeri sınıflamasında yer alan bu sektörde, 118 kişinin iş kazası sonucu hayatını kaybettiğine dair
istatistiksel veri ilginç olsa gerek.” Demiştik, 2012 yılında söz konusu işkolunda ölümlü iş kazası
meydana gelmemiş.
Ev içi çalışanların faaliyetlerinde sadece 2 iş kazasının meydana gelmiş olması, kaza geçirenlerin
ikisinin de, erkek olması, 2012 yılına ilişkin ilginç tespitlerden.
EN ÇOK İŞ KAZASI DA, ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI DA İSTANBUL’DA MEYDANA GELDİ
SGK istatistiklerine göre, 2012 yılındaki iş kazalarının 9.450’si İstanbul’da, 9.303’ü Bursa’da, , 7.596’sı
İzmir’de, 7.227’si Manisa’da,3.081’ Ankara’da, 2.628’i Denizli’de, 1.568’i Antalya’da, 1.068’i
Adana’da, meydana gelmiştir.
İş kazası sonucu ölümlerin 147’si İstanbul’da ( 2011 yılında iş kazaları sonucu İstanbul’da 302 kişi
hayatını kaybetmişti) , 52’si Ankara’da, (2011 yılında Ankara’da meydana gelen iş kazalarında 172 kişi
hayatını kaybetmişti) 42’si İzmir’de ( 2011 yılında İzmir’de meydana gelen iş kazaları sonucu 127′ kişi
hayatını kaybetmişti) , 30’u Bursa’da (2011 yılında iş kazası sonucu 50 kişi hayatını kaybetmişti)
ÇORUM, HAKKÂRİ, IĞDIR’DA 2012 YILINDA HİÇ İŞ KAZASI MEYDANA GELMEMİŞ
SGK istatistiklerine göre, 2012 yılında Çorum, Hakkâri, Iğdır’da hiç iş kazası meydana gelmemiş, 2011
yılında 205 iş kazasının meydana geldiği Çorum’da, 2012 yılında hiç iş kazasının meydana gelmemesi,
bilim insanlarınca incelenmeye, sonuç çıkartılmaya değer bir çalışma olsa gerek.
İŞ KAZASI GEÇİRENLERİN % 44’Ü 25-34 YAŞ ARALIĞINDA
2012 yılında iş kazası geçirenlerden 16.308’i 29-34 yaş aralığında, 16.038’i 30-34 yaş aralığında idi,
dolayısı ile %44’ü 25-34 yaş aralığında idi.
İŞ KAZALARINA ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ MAKİNELERİN SEBEP OLDUĞU KAZALAR
2012 yılında meydana gelen iş kazalarının 13.401’i “makinelerin sebep olduğu kazalar”, 11.088’i
“düşen bir cismin çarpıp devirmesi”, 8.541’i “kişilerin yüksek bir yerden düşmesi”, 5.461’i “kişilerin
hemzemin ortamda düşmesi” şeklinde gerçekleşti.
İŞ KAZALARINDA ZARAR EN ÇOK EL VE PARMAKLARDA MEYDANA GELİYOR
2012 yılında meydana gelen iş kazalarının 16.547 si el yaralanması ile sonuçlanırken,12.440’ı parmak
yaralanması ile sonuçlandı.
MESLEK HASTALIKLARININ %62’si SİLİKOZ
2012 yılında 40.000 civarında meslek hastalığı tespit edilmesi gerekirken 395 meslek hastalığı tespit
edilebildi. Tespit edilen meslek hastalıklarının 246’sı (%62.2) silikoz. 2012 yılında ülkemizde sadece 2
işitme kaybı yaşandı. Kimyasalların neden olduğu toplam meslek hastalığı sayısı 78, bunun da 26’sı
kurşun tozlarının neden olduğu hastalıklar.
Meslek hastalılarının 221’i Zonguldak’ta meydana gelirken, 61’i Ankara’da, 21’i İstanbul’da, 20’si
İzmir’de, 11’i Kocaeli’ nde meydana gelmiş, Eskişehir, Adana, Antalya’da hiç meslek hastalığı meydana
gelmemiş, Denizli’de ise 1 meslek hastalığı meydana gelmiş.
İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI NEDENİ İLE YAKLAŞIK 24.000.000 İŞ GÜNÜ KAYBEDİLDİ
SGK’nın 2012 yılı istatistiklerine göre, ayakta tedavilerde 1.599.618, yatarak tedavi nedeni ile 50.632
iş günü olmak üzere, geçici iş göremezlik nedeni ile toplam 1.650.250 iş günü kaybedildi.
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu 745 kişi hayatını kaybederken, 2.209 kişi sürekli iş göremez
hale geldi. Her bir ölüm ve sürekli iş göremezlik için 7.500 iş günü kaybedildiği kabul edilirse, ölüm ve
sürekli iş göremezlik nedeni ile 22.1555.000 iş gününün, toplam olarak 23.805.250 iş gününün
kaybedildiği görülmektedir.

Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Önemli Duyuru

Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” in, 31/01/2013 tarih ve 28545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle eklenen Geçici 2 inci maddesinin birinci fıkrasına açılan dava sonucunda Danıştay 10.Dairesince 2013/919 Esas no ile ilgili maddenin yürütmesinin durdurulması kararı verilmiştir.

Bu itibarla, konu ile ilgili taleplerin işleme konulmasına hukuken imkân bulunmamakla birlikte bahsi geçen dava süreci takip edilerek verilecek nihai karara göre tarafınızca işlem tesis edilmesi uygun olacaktır. Ayrıca İSG-KATİP üzerinden bu konu ile ilgili işlemler durdurulmuş ve bu madde doğrultusunda yapılan sözleşmeler askıya alınacaktır.

 

Kaynak : http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=c_sinifi_iptal

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK – 28.07.2013

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

 

28 Temmuz 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28721

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN

KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için asgari gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine ve 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak ve 6/2/2003 tarihli ve 2003/10/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) En yüksek ses basıncı (Ptepe): C-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının tepe değerini,

b) Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat) [dB(A) re. 20 µPa]: TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı gibi en yüksek ses basıncının ve anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu A-ağırlıklı bütün gürültümaruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik bir iş günü için zaman ağırlıklı ortalamasını,

c) Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat): TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı gibi A-ağırlıklı günlük gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasını,

d) Kanun: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Maruziyet Değerleri ve İşverenlerin Yükümlülükleri

Maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri aşağıda verilmiştir:

a) En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A) veya (Ptepe) = 112 Pa [135 dB(C) re. 20 µPa](20 µPa referans alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan değer).

b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A) veya (Ptepe) = 140 Pa [137 dB(C) re. 20 µPa].

c) Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C) re. 20 µPa].

(2) Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır.

(3) Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz.

(4) Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyet düzeyi kullanılabilir. Bu işlerde;

a) Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz.

b) Bu işlerle ilgili risklerin en aza indirilmesi için uygun tedbirler alınır.

Maruziyetin belirlenmesi

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarakmaruziyeti belirler.

(2) Gürültü ölçümünde kullanılacak yöntem ve cihazlar;

a) Özellikle ölçülecek olan gürültünün niteliği, maruziyet süresi, çevresel faktörler ve ölçüm cihazının nitelikleri dikkate alınarak mevcut şartlara uygun olur.

b) Gürültü maruziyet düzeyi ve ses basıncı gibi parametrelerin tespit edilebilmesi ile 5 inci maddede belirtilenmaruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerinin aşılıp aşılmadığına karar verilebilmesine imkan sağlar.

c) Çalışanın kişisel maruziyetini gösterir.

(3) Değerlendirme ve ölçüm sonuçları, gerektiğinde kullanılmak ve iş müfettişlerinin denetimlerinde istenildiğinde gösterilmek üzere uygun bir şekilde saklanır.

Risklerin değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) İşveren; 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, gürültüden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken;

a) Anlık darbeli gürültüye maruziyet dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine,

b) Maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerine,

c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine,

ç) Teknik olarak elde edilebildiği durumlarda, işle ilgili ototoksik maddeler ile gürültü arasındaki ve titreşim ile gürültü arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan etkisine,

d) Kaza riskini azaltmak için kullanılan ve çalışanlar tarafından algılanması gereken uyarı sinyalleri ve diğer seslerin gürültü ile etkileşiminin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine,

e) İş ekipmanlarının gürültü emisyonu hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilerine,

f) Gürültü emisyonunu azaltan alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına,

g) Gürültüye maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine,

ğ) Sağlık gözetiminde elde edinilen güncel bilgilere,

h) Yeterli korumayı sağlayabilecek kulak koruyucularının bulunup bulunmadığına,

özel önem verir.

Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması

MADDE 8 – (1) İşveren, risklerin kaynağında kontrol edilebilirliğini ve teknik gelişmeleri dikkate alarak, gürültüye maruziyetten kaynaklanan risklerin kaynağında yok edilmesini veya en aza indirilmesini sağlar ve 8, 9, 10 ve 11 inci maddelere göre hangi tedbirlerin alınacağını belirler.

(2) İşveren, maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında, Kanunun 5 inci maddesinde yer alan risklerden korunma ilkelerine uyar ve özellikle;

a) Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemlerinin seçilmesi,

b) Yapılan işe göre mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanının seçilmesi,

c) İşyerinin ve çalışılan yerlerin uygun şekilde tasarlanması ve düzenlenmesi,

ç) İş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimin verilmesi,

d) Gürültünün teknik yollarla azaltılması ve bu amaçla;

1) Hava yoluyla yayılan gürültünün; perdeleme, kapatma, gürültü emici örtüler ve benzeri yöntemlerle azaltılması,

2) Yapı elemanları yoluyla iletilen gürültünün; yalıtım, sönümleme ve benzeri yöntemlerle azaltılması,

e) İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulanması,

f) Gürültünün, iş organizasyonu ile azaltılması ve bu amaçla;

1) Maruziyet süresi ve düzeyinin sınırlandırılması,

2) Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerinin düzenlenmesi,

hususlarını göz önünde bulundurur.

(3) İşyerinde en yüksek maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespiti halinde, işveren;

a) Bu maddede belirtilen önlemleri de dikkate alarak, gürültüye maruziyeti azaltmak için teknik veya iş organizasyonuna yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar.

b) Gürültüye maruz kalınan çalışma yerlerini uygun şekilde işaretler. İşaretlenen alanların sınırlarını belirleyerek teknik olarak mümkün ise bu alanlara girişlerin kontrollü yapılmasını sağlar.

(4) İşveren, çalışanların dinlenmesi için ayrılan yerlerdeki gürültü düzeyinin, bu yerlerin kullanım şartları ve amacına uygun olmasını sağlar.

(5) İşveren, bu Yönetmeliğe göre alınacak tedbirlerin, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumlarına uygun olmasını sağlar.

Kişisel korunma

MADDE 9 – (1) Gürültüye maruziyetten kaynaklanabilecek riskler, 8 inci maddede belirtilen tedbirler ile önlenemiyor ise işveren;

a) Çalışanın gürültüye maruziyeti 5 inci maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem değerlerini aştığında, kulak koruyucu donanımları çalışanların kullanımına hazır halde bulundurur.

b) Çalışanın gürültüye maruziyeti 5 inci maddede belirtilen en yüksek maruziyet eylem değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, kulak koruyucu donanımların çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlar ve denetler.

c) Kulak koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterir ve bu madde gereğince alınan kişisel korunma tedbirlerinin etkinliğini kontrol eder.

(2) İşveren tarafından sağlanan kulak koruyucu donanımlar;

a) 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olur.

b) İşitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek şekilde seçilir.

c) Çalışanlar tarafından doğru kullanılır ve korunur.

ç) Çalışana tam olarak uyar.

d) Hijyenik şartların gerektirdiği durumlarda çalışana özel olarak sağlanır.

Maruziyetin sınırlandırılması

MADDE 10 – (1) Çalışanın maruziyeti, hiçbir durumda maruziyet sınır değerlerini aşamaz. Bu Yönetmelikte belirtilen bütün kontrol tedbirlerinin alınmasına rağmen, 5 inci maddede belirtilen maruziyet sınır değerlerinin aşıldığının tespit edildiği durumlarda, işveren;

a) Maruziyeti, sınır değerlerin altına indirmek amacıyla gerekli tedbirleri derhal alır.

b) Maruziyet sınır değerlerinin aşılmasının nedenlerini belirler ve bunun tekrarını önlemek amacıyla, koruma ve önlemeye yönelik tedbirleri gözden geçirerek yeniden düzenler.

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

MADDE 11 – (1) İşveren, işyerinde 5 inci maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem değerlerine eşit veya bu değerlerin üzerindeki gürültüye maruz kalan çalışanların veya temsilcilerinin gürültü maruziyeti ile ilgili olarak ve özellikle;

a) Gürültüden kaynaklanabilecek riskler,

b) Gürültüden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla alınan tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanacağı şartlar,

c) 5 inci maddede belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri,

ç) Gürültüden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve gürültü ölçümünün sonuçları ile bunların önemi,

d) Kulak koruyucularının doğru kullanılması,

e) İşyerinde gürültüye bağlı işitme kaybı belirtisinin tespit ve bildiriminin nasıl ve neden yapılacağı,

f) Bakanlıkça sağlık gözetimine ilişkin çıkarılacak ilgili mevzuat hükümlerine ve 13 üncü maddeye göre, çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı ve sağlık gözetiminin amacı,

g) Gürültü maruziyetini en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları,

hususlarında bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 12 – (1) İşveren, bu Yönetmeliğin kapsadığı konularda ve özellikle;

a) 7 nci maddeye göre gerçekleştirilecek olan risk değerlendirmesi,

b) 8 inci maddeye göre risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanacak tedbirler,

c) 9 uncu maddede belirtilen kulak koruyucularının seçilmesi,

hususlarında çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.

Sağlık gözetimi

MADDE 13 – (1) Gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında erken tanı konulması ve çalışanların işitme kabiliyetinin korunması amacıyla;

a) İşveren;

1) Kanunun 15 inci maddesine göre gereken durumlarda,

2) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli görüldüğü hallerde,

3) İşyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla,

çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) 5 inci maddede belirtilen en yüksek maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz kalan çalışanlar için, işitme testleri işverence yaptırılır.

c) Risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu gösterdiği yerlerde, 5 inci maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz kalan çalışanlar için de işitme testleri yaptırılabilir.

(2) İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda tespit edilen işitme kaybının işe bağlı gürültü nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde;

a) Çalışan, işyeri hekimi tarafından, kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilir.

b) İşveren;

1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir.

2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir.

3) Riskleri önlemek veya azaltmak için çalışanın gürültüye maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi gibi gerekli görülen tedbirleri uygular.

4) Benzer biçimde gürültüye maruz kalan diğer çalışanların, sağlık durumunun gözden geçirilmesini ve düzenli bir sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gürültü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Dosya olarak indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız;

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK.docx

 

Kaynak : http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F07%2F20130728.htm&main=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F07%2F20130728.htm

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK – 26.07.2013

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26 Temmuz 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28719

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına “10/11/1983 tarihli ve 83/7376 sayılı İşkolları Tüzüğüne göre belirlenmiş olan işyerlerinin işkolu” ibaresinden sonra gelmek üzere “yeni bir işkolu tespiti yapılıncaya kadar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-1 İşkolları Listesinde yer alan 10 nolu ‘Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar’ işkolunun 52.29.09 nolu alt sınıfının tanımı “Yetkili gümrük müşavirleri veya gümrük müşavirleri” şeklinde; 66.19.06 nolu alt sınıfının tanımı “Esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti fonunun faaliyetleri” şeklinde; 71.12.01 nolu alt sınıfının tanımı “Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik mühendislik faaliyetleri (jeodezik, fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma, topografya hizmetleri ile yol, kadastro ve topoğrafik gibi haritaların hazırlanması)” şeklinde değiştirilmiş ve aynı ekte yer alan 12 nolu ‘Metal’ işkolunun “33.14” satırının altına aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

33.16 Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/12/2012

28502

 

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ – 24.07.2013

24 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28717

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/269/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Elle taşıma işi

MADDE 4 – (1) Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işlerini ifade eder.

Genel yükümlülük

MADDE 5 – (1) İşveren;

a) İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

b) Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, ek-1`de yer alan hususları dikkate alarak elle taşımadan kaynaklanan riskleri azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlar ve gerekli düzenlemeleri yapar.

İş ve işin yapıldığı yerin organizasyonu

MADDE 6 – (1) İşveren, yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda;

a) İşin mümkün olduğu kadar sağlık ve güvenlik şartlarına uygun yapılabilmesi için işyerinde gerekli düzenlemeleri yapar.

b) Yapılan işteki sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirirken ek-1`de yer alan hususları ve yüklerin özelliklerini de göz önünde bulundurur.

c) Özellikle çalışanların sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için, ek-1`de yer alan hususlar doğrultusunda çalışma ortamının özellikleri ve yapılan işin gereklerine uygun önlemleri alır.

Bireysel risk faktörleri

MADDE 7 – (1) Elle taşıma işlerinde, özel politika gerektiren grupların etkilenebileceği tehlikelere karşı korunması için; 6331 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 15 inci maddesinin uygulanmasında ek-2`de belirtilen hususlar dikkate alınır.

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

MADDE 8 – (1) İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar:

a) Bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler,

b) Taşınan yükle ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin en ağır tarafının ağırlık merkezi,

c) Bu Yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 9 – (1) İşveren; bu Yönetmelikte belirtilen konular ile ilgili çalışanların veya temsilcilerinin, 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Ek-1

YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

1. Yükün özellikleri

Yük;

– Çok ağır veya çok büyükse,

– Kaba veya kavranılması zorsa,

– Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa,

– Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumdaysa,

– Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekildeyse,

elle taşınması, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.

2. Fiziksel güç gereksinimi

İş;

– Çok yorucu ise,

– Sadece vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa,

– Yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa,

– Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa,

bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.

3. Çalışma ortamının özellikleri

– Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise,

– Zeminin düz olmamasından kaynaklanan düşme veya kayma tehlikesi varsa,

– Çalışma ortam ve şartları, çalışanların yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun değil ise,

– İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farkı varsa,

– Zemin veya üzerinde durulan yer dengesiz ise,

– Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değil ise,

bilhassa sırt ve bel incinmesi riskini artırabilir.

4. İşin gerekleri

Aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden bir veya birden fazlasını gerektiren işler bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.

– Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar,

– Yetersiz ara ve dinlenme süresi,

– Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri,

– İşin gerektirdiği, çalışan tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu.

 

Ek-2

BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ

Çalışanlar;

– Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması,

– Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları,

– Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları,

durumunda risk altında olabilirler.

 

Kaynak : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130724-24.htm

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK – 24.07.2013

24 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28717

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA

KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 73 üncü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Gece postası: 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece çalışma sürelerini kapsayan ve yedi buçuk saati geçmeyen çalışma zamanını,

b) Kadın çalışan: On sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kadın Çalışanların Gece Postasında Çalıştırılmaları

Kadın çalışanların gece postasında çalıştırılma süresi

MADDE 5 – (1) Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

İşyerine ulaşım

MADDE 6 – (1) Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.

Sağlık gözetimi

MADDE 7 – (1) Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce, gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu işyerinde görevli işyeri hekiminden alınır.

(2) Ayrıca işveren, işin devamı süresince, çalışanın özel durumunu, işyerinde maruz kalınan sağlık ve güvenlik risklerini de dikkate alarak işyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlar.

Kadın çalışanların, eşlerinin de gece postasında çalışması durumu

MADDE 8 – (1) Kadın çalışanın kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir işyerinde çalışıyor ise kadın çalışanın isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir.

(2) Aynı işyerinde çalışan eşlerin aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, imkan dahilinde karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı ve

Saklama Yükümlülüğü

Gebelik ve analık durumunda çalıştırılma yasağı

MADDE 9 – (1) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar.

(2) Ancak emziren kadın çalışanlarda bu süre, anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyerinde görevli işyeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde altı ay daha uzatılır.

(3) Bu çalışanların anılan sürelerdeki çalışmaları, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere gündüz postalarına rastlayacak şekilde düzenlenir.

Saklama yükümlülüğü

MADDE 10 – (1) Gece postalarında kadın çalışan çalıştırmak isteyen işverenler, gece çalıştırılacak kadın çalışanların isim listelerini, iş müfettişlerince yapılan denetimlerde göstermek üzere işyerinde saklar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Uygulamada öncelik

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalışanın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır.

(2) 6331 sayılı Kanun kapsamında olup kendi özel mevzuatlarında hüküm bulunmaması halinde çalışanlar açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 9/8/2004 tarihli ve 25548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Sağlık raporlarının geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce kadın çalışanların gece postalarına ilişkin alınan sağlık raporları süresince geçerlidir.

(2) 6331sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan geçiş sürelerine uygun olarak işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü bulunmayan işyerlerinde 7 ve 9 uncu maddeleri uyarınca alınması gerekli sağlık raporları geçiş süresince kamu sağlık hizmet sunucularından da alınabilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (20.07.2013)

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

20 Temmuz 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28713

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,

SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarınıdüzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile eğitim kurumlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmişhemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri,

c) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az 40 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,

ç) Eğitim kurumu: İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri,

d) Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve/veya uygulamalı eğitim derslerinin tarih ve saatleri, asil ve yedek eğiticileri, katılımcıları ile eğitim mekânı gibi unsurlardan ve bu unsurlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan bütünlüğü,

e) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

f) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programını,

g) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,

ğ) Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan, tam süreli istihdam edilen ve eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşverenin Yükümlülükleri

İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü

MADDE 5  (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (g) bentlerindeki niteliklere sahip çalışanları, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirir.

b) Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya Bakanlıkça yetkilendirilen Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerden hizmet alarak yerine getirebilir.

c) Bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, çalışan sayısı ve tehlike sınıfınıdikkate alarak kendi işyerinde, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli görevini üstlenebilir.

ç) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

(2) İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.

(3) İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

(4) İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

(5) İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçesi ile birlikte talepte bulunan kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak arşivlenmesini sağlar.

(6) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelençalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

(7) İş sağlığı ve güvenliği konusunda işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmesi veya hizmet satın alması işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(8) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili maliyeti çalışanlara yansıtamaz.

(9) İşveren, 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durumlarda, ilgili yargı sürecini takip eder ve sonucunu Genel Müdürlüğe bildirir.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü

MADDE 6  (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.

(2) İşveren tam süreli işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü olmasa dahi işyerinde görev yapacak olan işyeri hekimine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere uygun bir yer gösterir ve aynıYönetmeliğin EK-1’inde sayılan malzemelerden işyeri hekimince talep edilenleri temin eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşyeri Hekiminin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile

Çalışma Usûl ve Esasları

İşyeri hekimlerinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri

MADDE 7  (1) İşverence işyeri hekimi olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip olmak zorundadır.

(2) İşyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla işyeri hekimine verilemez.

(3) Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.

İşyeri hekimliği belgesi

MADDE 8  (1) İşyeri hekimliği belgesi;

a) İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,

b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,

c) Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına, iş sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişlerine, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış hekimlere istekleri halinde,

EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

İşyeri hekimlerinin görevleri

MADDE 9  (1) İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:

a) Rehberlik;

1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.

2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının işsağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işvereneönerilerde bulunmak.

3) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik vepsikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarınırehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.

5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmaküzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.

6) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

7) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işvereneönerilerde bulunmak.

8) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

b) Risk değerlendirmesi;

1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

2) Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmişolanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak.

c) Sağlık gözetimi;

1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanlarıbilgilendirmek ve onların rızasını almak.

2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.

3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,

b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,

c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir,

defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.

5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.

6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.

7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.

8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyeneğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.

9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazalarıve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planınıhazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve EK-3’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanmasıçalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.

3) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak.

4) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek.

5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işgüvenliği uzmanı ile işbirliği halinde EK-3’teki örneğine uygun olarak hazırlamak.

d) İlgili birimlerle işbirliği;

1) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek.

2) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak.

3) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.

4) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak.

5) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

6) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak.

7) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerininhazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek.

8) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planınıiş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak.

9) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

İşyeri hekiminin yetkileri

MADDE 10  (1) İşyeri hekiminin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, işyeri hekimi tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.

b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin içdüzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

İşyeri hekiminin yükümlülükleri

MADDE 11  (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

(3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan işkazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekiminin yetki belgesinin geçerliliği altıay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır.

(4) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile işyeri hekiminin görevleri başlıklı dokuzuncu maddede belirtilen hususlara ait çalışmalarını, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılançalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

(5) İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

MADDE 12  (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

b) Diğer işyerlerinden:

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam günçalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olmasıdurumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam günçalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olmasıdurumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(5) İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuniçalışma süresinden sayılmaz.

İşyeri hekimlerinin belgelendirilmesi

MADDE 13  (1) İşyeri hekimliği belgesi almak isteyen ve işyeri hekimliği sınavında başarılı olan adayların belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, her aday için açılacak dosyanın elektronik ortamda veya yazılıolarak eğitim kurumları tarafından, eğitim programlarına katılmadan doğrudan sınava girecek olan adayların ise Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere sahip olduklarını gösteren belgelerin şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir.

(2) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır.

(3) Eğitim kurumlarınca ibraz edilen belgelerin doğruluğundan eğitim kurumları, şahsen ibraz edilmesi gereken belgelerin doğruluğundan ise şahıslar sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Sağlık Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile

Çalışma Usûl ve Esasları

Diğer sağlık personelinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri

MADDE 14  (1) İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli diğer sağlık personeli belgesine sahip olmak zorundadır.

(2) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla kişiye verilemez.

(4) Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.

Diğer sağlık personeli belgesi

MADDE 15  (1) Diğer sağlık personeli belgesi, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen unvana sahip kişilerden;

a) Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara,

b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara,

c) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara,

istekleri halinde EK-4’teki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

Diğer sağlık personelinin görevleri

MADDE 16  (1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikteçalışmak.

f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Diğer sağlık personelinin yetkileri

MADDE 17  (1) İşyerinde görevli diğer sağlık personelinin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

b) Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen diğer sağlık personeli, çalıştığı işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle diğer sağlık personelinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

Diğer sağlık personelinin yükümlülükleri

MADDE 18  (1) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

(2) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

(3) Diğer sağlık personeli, görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür.

Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri

MADDE 19  (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika.

b) Diğer işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

(2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartıaranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

Diğer sağlık personelinin belgelendirilmesi

MADDE 20  (1) Diğer sağlık personeli belgesi almak isteyen ve diğer sağlık personeli sınavında başarılı olan adayların belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, her aday için açılacak dosyanın elektronik ortamda veya yazılı olarak eğitim kurumları tarafından, eğitim programlarına katılmadan doğrudan sınava girecek olan adayların ise bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere sahip olduklarını gösteren belgelerin şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir.

(2) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır.

(3) Eğitim kurumlarınca ibraz edilen belgelerin doğruluğundan eğitim kurumları, şahsen ibraz edilmesi gereken belgelerin doğruluğundan ise şahıslar sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim Kurumlarına İlişkin Hükümler

Eğitim kurumu başvuru işlemleri

MADDE 21  (1) Eğitim kurumu yetki belgesi almak amacıyla, Genel Müdürlüğe bir dilekçe ve aşağıda belirtilen ekleri ile başvurulur:

a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.

b) Şirket adına imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri.

c) Eğitim kurumunun sorumlu müdürünün eğitici belgesi ile;

1) Ticari şirketler için tam süreli iş sözleşmesi ve kabul şerhli görevlendirme yazısı,

2) Kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler için tam süreli görevlendirme yazısı,

3) Şirket ortağı olanlar, sorumlu müdür olarak da görev yapacaklar ise bu görevi yapacaklarına dair taahhütname.

ç) Tam süreli olarak görevlendirilen eğiticilerin iş sözleşmeleri ve eğitici belgeleri.

d) Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izni belgesi.

e) Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi.

f) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya adres tespit belgesi.

g) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün bölümlerin yer aldığı 1/50 ölçekli plan.

ğ) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde eğitim kurumunun faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar örneği.

h) İlgili mevzuata göre faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve bu yerde eğitim kurumu açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendiyle (ç) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Ancak eğitim verilecek mekân kamu kurumuna ait değilse (a) ve (b) bentleri hariçdiğer bentlerde belirtilen belgeler istenir.

(3) Üniversitelerin eğitim kurumu olarak yetkilendirilme taleplerinde başvuru rektörlükçe yapılır.

(4) Bu madde uyarınca istenen belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde, Genel Müdürlükçe tasdik edilir.

Eğitim kurumu yeri ve yerleşim planında aranacak şartlar

MADDE 22  (1) Eğitim kurumunun yer alacağı binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz.

(2) Eğitim kurumlarının bütün birimlerinin;

a) Aynı binanın birbirine bitişik daire veya katlarında veya bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında,

b) Kuruma ait olan bir arsa içinde ve birbirine uzaklığı en fazla 100 metre olan müstakil binalarda,

olması gerekir.

(3) Genel Müdürlükten izin alınmadan, onaylanmış yerleşim planlarında herhangi bir değişiklik yapılamaz ve yerleşim planında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz.

(4) Eğitim kurumlarınca, EK-5’teki örneğine uygun, kurum unvanına göre hazırlanan ve boy/en oranı 2/3 olan tabela asılır. Aynı binada, Genel Müdürlükçe yetkilendirilen birden fazla kurum bulunması durumunda, kullanılacak tabela için Genel Müdürlük onayı alınması şartıyla, tüm unvanları gösteren tek bir tabela kullanılabilir.

Derslik ve diğer bölümlerde aranan şartlar

MADDE 23  (1) Dersliklerde bulunması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Dersliklerde 25’ten fazla kursiyer bulunamaz.

b) Dersliklerde kursiyer başına en az 10 metreküp hava hacmi bulunur ve derslikler ile diğer bölümlerin tavan yükseklikleri 2,40 metreden az olamaz. Dört metre üzerinde olan yükseklikler hacim hesabında dikkate alınmaz.

c) Derslik ve diğer bölümlerde bulunan pencerelerde; doğal havalandırmaya müsaade edecek şekilde binanın dışcephesinde olması, pencere alanının bulunduğu bölümün taban alanının %10 undan az olmaması ve dersliklerde pencerenin yerden yüksekliğinin 90 santimetreden fazla olmaması şartları aranır. Binanın dış cephesinin tamamen veya kısmen camla kaplı olması durumunda uygun ısıtma ve havalandırma sistemi şartı aranır.

ç) Derslik kapılarının genişliği 80 santimetreden az olamaz ve kapı kasasının içten içe ölçülmesiyle belirlenir. Derslik kapıları dışa doğru açılmalı ve çift taraflı derslik bulunan koridorlarda karşılıklı açılmamalıdır.

(2) Diğer bölümlerde bulunması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sorumlu müdür odası, en az 10 metrekare.

b) Eğitici odası tek derslik için en az 15 metrekare, birden fazla dersliğin olması durumunda ise en az 25 metrekare.

c) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası, en az 15 metrekare; ayrı ayrı olmaları hâlinde toplamı en az 20 metrekare.

ç) Her derslik için erkek ve kadın ayrı olmak üzere en az birer tuvalet ve lavabo.

(3) Dinlenme yeri, kurum içinde bağımsız bir bölüm hâlinde veya ayrı ayrı bölümlerden meydana gelebilir ve tek derslik için en az 20 metrekare, birden fazla dersliğin olması durumunda ise en az 35 metrekare olur. Alan hesabında yönetim ve eğitime ayrılan diğer bölümler ile balkon ve koridorlar dikkate alınmaz.

(4) Eğitimlerde günün teknolojisine uygun araç ve gereçler kullanılır.

(5) Bölümlerin, alan (metrekare) veya hacim (metreküp) ölçümü sonucu çıkan küsuratlı rakamlar ile kontenjanlar belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir.

Aydınlatma, gürültü ve termal konfor şartları

MADDE 24  (1) Eğitim kurumlarının bölümlerinde yeterli aydınlatma ve termal konfor şartları sağlanır, gürültüye karşı gerekli önlemler alınır. Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde, durumun tespitine yönelikölçümlerin yaptırılması istenebilir.

Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu

MADDE 25  (1) Eğitim kurumları, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitim programı için bu Yönetmelikte belirtilen eğitici belgesine sahip olan en az iki hekim ile tam süreli, Genel Müdürlükçe belirlenecek müfredatta belirtilen konulara uygun eğitici belgesine sahip diğer eğiticiler ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapar.

Eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi

MADDE 26  (1) Eğitim kurumları tarafından hazırlanan başvuru dosyası Genel Müdürlükçe incelenir, posta yoluyla yapılan başvurularda eksiklikler yazılı olarak, şahsen yapılan müracaatlarda ise derhal bildirilir. Dosya üzerinde incelemesi tamamlanan başvurular için yerinde inceleme yapılır. İnceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için her defasında 30 günden fazla olmamak üzere en fazla iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve bir yıl içinde tekrar başvuru yapılamaz. Dosya üzerinde ve yerinde incelemeleri tamamlanan başvuruların, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde, dosyasında belirtilen adres ve unvana münhasıran, en geç 10 gün içinde Genel Müdürlükçe EK-6’daki örneğine uygun yetki belgesi düzenlenir. Başka bir adreste şube açılmak istendiği takdirde, aynı usul ve esaslar dâhilinde, bu bölümde belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla şube için ayrıca yetki belgesi düzenlenir.

(2) Bu Yönetmelikteki şartları yerine getirmeyen eğitim kurumlarına yetki belgesi düzenlenemez.

(3) Eğitim kurumları, Genel Müdürlükçe düzenlenen yetki belgesini almadıkça eğitim için katılımcı kaydıyapamaz ve eğitime başlayamazlar.

(4) Eğitim kurumları, aşağıda belirtilen hususlara uyarlar:

a) İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir, tabela ve basılı evrak, broşür, afiş ve internet ile diğer dijital ortamlarda herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır. İsim ve unvanların incelenmesinde Türk Dil Kurumunca yayınlanan Büyük Türkçe Sözlük esas alınır ve kısaltmalar isim ve unvan olarak kullanılamaz.

b) Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler ticari isim olarak kullanılamaz.

c) Eğitim Kurumu yetki belgeleri en geç beş yılda bir defa Bakanlığa vize ettirilir.

(5) Eğitim kurumlarında, eğitici olarak, sadece bu Yönetmelikte belirtilen eğitici belgesine sahip olanlar görev alabilirler.

Eğitim kurumlarının belgelendirilmesi ve vize işlemleri

MADDE 27  (1) Belge almak veya vize işlemlerini yaptırmak isteyen kurumların;

a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluk sağlamaları,

b) Bakanlıkça belirlenen belge veya vize ücretini ödemeleri,

gereklidir.

(2) Yetkilendirilen kurumlar beş yılın tamamlanmasına en fazla 60, en az 45 gün kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Eksikliği bulunmayan kurumların vize işlemleri, vize süresinin bitiminden önce Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. Yukarıda belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ve vize süresi sona erdikten sonra vize işlemlerini tamamlamamış olanların yetki belgelerinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu altı aylık süre boyunca vize işleminin tamamlanmaması durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.

(3) Eğitim kurumları, herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade eder.

(4) Belgelendirme ve vize aşamasında gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği veya beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlere ait belgeler Genel Müdürlükçe iptal edilir ve yetkili yargı mercilerine suç duyurusunda bulunulur.

Eğitim kurumlarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 28  (1) Eğitim kurumları;

a) Eğitim hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.

b) Yetki aldıkları yerde Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar.

(2) Eğitim kurumlarında tam veya kısmi süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen eğiticilerle ilgili sosyal güvenlik mevzuatından doğan bildirim ve prim ödeme gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi eğitim kurumlarınca sağlanır.

(3) Yetki belgelerinin, eğitim kurumu tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.

(4) Eğitim kurumlarınca görevlendirilen her bir eğitici için bir dosya oluşturulur. Bu dosyada, yapılan eğitici sözleşmesinin bir örneği ile sorumlu müdür tarafından onaylanmış eğitici belgesi örneği bulundurulur.

(5) Eğitim kurumları, başvuru esnasında adaylardan katılacakları programın gerektirdiği şartları karşıladığınıgösteren belgeleri istemek ve bu belgelerin sorumlu müdür tarafından onaylanmış bir örneğini beş yıl süreyle her bir aday için açılan dosyada saklamak zorundadır.

(6) Tam süreli iş sözleşmesiyle görevlendirilen eğiticilerden biri, sorumlu müdür olarak atanır.

(7) Eğitim programı süresince sorumlu müdür kurumda hazır bulunur. Sorumlu müdürün bu süre boyunca kurumda bulunmadığı durumlarda, tam süreli iş sözleşmesiyle görevlendirilen eğiticilerden birisinin sorumlu müdüre vekâlet amacıyla kurumda bulunması sağlanır. Vekâlet eden eğitici, sorumlu müdür tarafından yapılması gereken her türlü iş ve işlemin yapılmasını sağlar ve görevi süresince Genel Müdürlükçe sorumlu müdür olarak kabul edilir. Sorumlu müdür veya vekilinin mevzuat hükümlerine aykırı davranışlarından ve görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinden eğitim kurumu tüzel kişiliği sorumludur.

(8) Eğitim kurumunda sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, 30 iş günü içerisinde yeni sorumlu müdür atanır ve durum Genel Müdürlüğe yazıyla bildirilir.

(9) Eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilerin işten ayrılması halinde üç işgünü içinde durum İSG-KATİPüzerinden eğitim kurumu tarafından bildirilir. 30 gün içerisinde tam süreli görevlendirilme zorunluluğu bulunan eğiticilerin yerine aranan niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve İSG-KATİP üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.

(10) Genel Müdürlüğe bildirilen eğitici sözleşmeleri, sözleşme hükümlerine aykırı olmayacak şekilde, eğitim kurumlarınca veya eğiticilerce tek taraflı feshedilene kadar, sözleşme süresince geçerlidir. Süresi dolan sözleşmelerinİSG-KATİP üzerinden yenilenmesi durumu yazılı bildirim olarak kabul edilir.

(11) Eğiticiler, görev aldıkları kurumların eğitim programlarında, söz konusu kurumla düzenleyerek Genel Müdürlüğe bildirilmiş olan sözleşmede belirtilen toplam görev süresinden fazla görevlendirilemez. Bu hükmün uygulanması eğiticiler tarafından, takibi ise kurumun sorumlu müdürü tarafından yürütülür.

(12) Eğitim kurumlarınca, adayların yüz yüze derslere devam durumunu gösteren çizelge EK-7’deki örneğine uygun şekilde günlük olarak düzenlenir ve ders başlangıcında derslikte hazır bulundurulur. Her dersin tamamlanmasının ardından, imza çizelgelerinin devamsızlık nedeniyle boş kalan kısımları eğitici tarafından “KATILMADI” yazılarak doldurulur ve imza altına alınır. Eğitim gününün sonunda katılımcı devam çizelgesi sorumlu müdür tarafından onaylanır. Devam çizelgeleri eğitim kurumlarınca beş yıl süreyle saklanır ve istenmesi halinde kontrol ve denetime yetkili memurlara ibraz edilir.

(13) Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından, EK-8’deki örneğine uygun eğitim katılım belgesi düzenlenir.

(14) Bu Yönetmelikte eğitim kurumlarınca düzenlenmesi gerektiği belirtilen her türlü belge ve bildirimin doğruluğundan eğitim kurumları sorumludur.

(15) Bu Yönetmelikte belirtilen tabela hariç olmak üzere, eğitim kurumunun hiçbir evrak ve dokümanında Bakanlık logosu veya unvanı kullanılamaz.

Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları

MADDE 29  (1) Eğitim kurumu sorumlu müdürünün görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Bakanlığa elektronik ortam, e-posta, yazı veya faks gibi araçlar vasıtasıyla gönderilmesi gereken her türlübilgi ve belgeyi hazırlamak ve göndermek.

b) Eğitim programlarının onaylanmış şekliyle uygulanmasını sağlamak.

c) Devam çizelgeleri ile eğitim katılım belgesinin usulüne uygun şekilde düzenlenmesini sağlamak.

(2) Eğitim kurumlarınca talep edilen veya bildirilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin iş ve işlemlerde Genel Müdürlük tarafından sadece sorumlu müdür muhatap kabul edilir.

Eğitim programları

MADDE 30  (1) Eğitim kurumları eğitime başlayabilmek için; Genel Müdürlükçe belirlenen müfredat esas alınarak hazırlanan ve eğitim verilecek konulara uygun eğiticiler ile en az bir en fazla iki olmak üzere eğiticilerin yedeklerinin de yer aldığı teorik eğitim programını ve eğitime katılacakların listesini eğitimin başlangıç tarihinden en azüç iş günü önce Bakanlığa elektronik ortamda bildirirler.

(2) Genel Müdürlükçe onaylanmamış programlarla eğitime başlanamaz. Onaylanmamış programla eğitime başlanması halinde doğacak hukuki sonuçlardan eğitim kurumları sorumludur.

(3) Eğitim kurumları, uygulamalı eğitimin yapılacağı işyerlerinin listesini ve eğitim tarihlerini, teorik eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde Genel Müdürlüğe İSG-KATİP üzerinden bildirirler.

(4) Adayların, teorik eğitimin en az %90’ına ve işyeri hekimleri için uygulamalı eğitimin tamamına katılımızorunludur.

(5) Genel Müdürlükçe onaylanmış olan eğitim programının hiçbir unsurunda değişiklik yapılamaz. Ancak, zorunlu bir nedenin varlığı ve bu nedenin geçerli bir belgeye dayandırılarak Bakanlığın onayının alınması şartıyla programda görevli eğiticilerde değişiklik yapılabilir.

(6) Eğitim programları, katılımcılar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde eğitim kurumu içerisinde ilan edilir.

(7) Uzaktan eğitim tamamlanmadan yüz yüze eğitim başlatılamaz. İşyeri hekimleri için yüz yüze eğitim tamamlanmadan uygulamalı eğitim başlatılamaz ve uygulamalı eğitim dahil programın tümü tamamlanmadan adaylar sınava katılamazlar.

Eğitim programlarına başvuru

MADDE 31  (1) Eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar eğitim kurumlarına aşağıdaki belgeler ile başvururlar:

a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru yazısı.

b) Adayın katılacağı eğitim programına uygun alanda eğitime sahip olduğunu gösteren diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

c) Adayın T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya eşdeğer belge.

ç) İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli yenileme eğitimlerine katılacaklar için ise geçerli mevcut belge.

(2) Adayların eğitim programlarına katılabilmesi için, ilgili eğitim programının başlangıç tarihinden önce eğitimini tamamlamış ve bu eğitime ilişkin mezuniyet diploması alabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu duruma ilişkin gerekli inceleme, başvuru yapılan eğitim kurumu tarafından yapılır.

(3) Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim kurumları tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, diploma veya mezuniyet belgelerinin doğruluğunun tespitinde Millî Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu kayıtları esas alınır.

ALTINCI BÖLÜM

İşyeri Hekimlerinin ve Diğer Sağlık Personelinin Eğitim ve Sınavları

İşyeri hekimlerinin eğitimleri

MADDE 32  (1) İşyeri hekimlerinin eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz ve bu kısımlar ancak tek bir program dâhilinde uygulanabilir. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, işyeri hekimleri için en az bir işyeri hekiminin görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde yapılır.

Diğer sağlık personelinin eğitimleri

MADDE 33  (1) Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi 90 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir.

Yenileme eğitimleri

MADDE 34  (1) İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıklarıtarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılmasızorunludur.

(2) Yenileme eğitim programlarının süresi işyeri hekimliği belgesi sahibi olanlar için 30 saatten az, diğer sağlık personeli belgesi sahibi olanlar için 18 saatten az olamaz. Bu programlar, yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

(3) İşyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin temel eğitim programına katılmış olmaları durumunda, alınan bu eğitimler kişinin mevcut belgesiyle ilgili yenileme eğitiminden sayılır.

Sınavlar

MADDE 35  (1) İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan adayların sınavlarıGenel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır.

(2) Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde ilgili sınavlara katılabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde sınava katılmayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim alma şartı aranmaksızın sınavlara katılım hakkı tanınanlar, bu haklarını en fazla iki defada kullanabilirler. Bu kişilerin sınavlarda iki defa başarısız olması durumunda, ilgili eğitim programını tamamlamak şartıyla sınavlara katılabilirler.

(4) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav sonuçlarına itirazlar sınavıdüzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Eğiticiler ve Belgelendirme

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi ile diğer sağlık personeli eğitici belgesi

MADDE 36  (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi;

a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan;

1) En az beş yıl işyeri hekimliği yaptığını belgeleyen işyeri hekimlerine,

2) En az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş sağlığı programında doktora yapmışhekimlere,

3) En az beş yıl teftiş yapmış hekim iş müfettişleri ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az beş yıl fiilen görev yapmış hekimlere,

4) İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanlarına veya meslek hastalıkları hastanelerinde üçyıl çalışmış olan hekimlere,

b) Mühendis, mimar, fizikçi, kimyager, teknik öğretmen, hukukçu ve hekimlerden Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun olarak üniversitelerde en az dört yarıyıl ders veren öğretim üyelerine,

başvurmaları halinde, EK-9’daki örneğine uygun olarak düzenlenir.

(2) Diğer sağlık personeli eğitici belgesi;

a) Diğer sağlık personeli tanımında belirtilen unvanlara ve pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olanlardan;

1) En az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş sağlığı programında doktora yapmışolanlara,

2) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az beş yıl fiilen görev yapmış olanlara,

3) Meslek hastalıkları hastanelerinde en az üç yıl görev yapmış olanlara,

b) Üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen diğer sağlık personeli eğitim programına uygun, en az dört yarıyıl ders veren öğretim üyelerine

başvurmaları halinde, EK-10’daki örneğine uygun diğer sağlık personeli eğitici belgesi düzenlenir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi sahibi olanlar, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitim programları ile bu programlara ilişkin yenileme eğitimlerinde, diğer sağlık personeli eğitici belgesi sahibi olanlar ise diğer sağlık personeli eğitim programları ile bu programlara ilişkin yenileme eğitimlerinde Genel Müdürlükçe belirlenecek müfredatta yer alan şartlara uygunluk sağlanması şartıyla görev alabilirler.

Eğiticilerin görev ve sorumlulukları

MADDE 37  (1) 36 ncı maddeye göre eğitici belgesi almış olanlar, Genel Müdürlükçe belirlenecek eğitim müfredatında kendilerine verilen görevleri yerine getirir ve müfredatta belirtilen konu içeriklerinin tamamının derslerde ele alınmasını ve öğrenim hedeflerine ulaşılmasını sağlar.

(2) Eğitim kurumlarında görevli olan eğiticiler, Bakanlığa bildirilen sözleşmelerde belirtilen sürelerden fazla görev alamaz.

(3) Eğitim kurumunda tam süreli olarak görevlendirilen eğiticiler, işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli unvanıyla veya başka bir eğitim kurumunda eğitici unvanıyla görev alamaz.

Eğiticilerin belgelendirilmesi

MADDE 38  (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi veya diğer sağlık personeli eğitici belgesi alma niteliklerine sahip olup, bu belgeyi almak isteyenlerin başvurularının değerlendirilebilmesi amacıyla; pedagojik formasyon veya eğiticilerin eğitimi belgesi ile 37 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olduklarını gösteren belgeleri, Genel Müdürlüğe hitaben yazılmış dilekçe ekinde şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe teslim etmesi gerekmektedir.

(2) Üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda ders verenlerin bu durumlarını gösteren belgelerinde, rektör onayı şartı aranır.

(3) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır ve şahsen ibraz edilmesi gereken belgelerin doğruluğundan belge sahipleri sorumludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 39  (1) Genel Müdürlük eğitimlerin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin izlenmesi amacıyla kendi görev ve yetki alanına giren konularda eğitim kurumlarını, eğiticileri ve sorumlu müdürleri, yetki alınan mekânı, İSG-KATİP ile diğer elektronik sistemler veya evrak üzerinden kontrol eder ve denetler.

(2) Yetkilendirme ve belgelendirme aşamalarında gerçeğe aykırı belge ibraz edildiği veya beyanda bulunulduğunun bu aşamalarda veya daha sonradan tespiti halinde düzenlenen belgeler Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.

(3) Eğitim kurumlarınca yürütülen her türlü iş ve işleme ilişkin takip, kontrol, izleme, onay verme, başvuru alma gibi faaliyetler, yazılı olarak gerçekleştirilebileceği gibi, elektronik sistemler vasıtasıyla da yürütülebilir. Bu konuda düzenleme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

(4) Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar ve doğrudan iptal edilenlere Genel Müdürlükçe yazılı bildirim yapılır ve Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. Belgesinin geçerliliği askıya alınan kişi ve kurumların belgelerini tekrar kullanabilmeleri için Genel Müdürlük onayının alınması zorunludur.

(5) Bu Yönetmelik uyarınca kişi ve kurumlara uygulanan ihtar puanlarına ilişkin itirazlar, ihtar puanının tebliğtarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde Genel Müdürlüğe yapılır. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.

(6) Eğitim kurumlarında görev alan eğiticilerin listesi Genel Müdürlükçe Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.

İhlaller ve ihtar puanı uygulanması

MADDE 40  (1) 36 ncı maddede yer alan yetki belgesinin geçerliliğinin doğrudan iptalini gerektiren durumların dışındaki ihlallerde, EK-11 ve EK-12’de belirtilen ihtar puanları uygulanır.

(2) Bir takvim yılı içinde hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30’a, orta ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 60’a ulaşması durumunda kişi ve kurumların o yıl içinde işleyecekleri diğer hafif ve orta ihlaller bir üst derecenin tavan puanı esas alınarak uygulanır.

(3) Beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan kişi ve kurumların; uygulanmasının üzerinden en az bir yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir.

Yetkilerin askıya alınması ve iptali

MADDE 41  (1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen veya belgelendirilen kişi ve kurumların belgelerinin geçerliliği;

a) İhtar puanları toplamının, kişiler için 100, kurumlar için 200 puana ulaşması,

b) Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en fazla 30 günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi,

hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda altı ay süreyle askıya alınır.

(2) Yetki belgelerinin geçerliliğinin altı ay süreyle askıya alınması işlemini gerektiren durumların bir vize süresi içinde tekrarı halinde bir yıl süreyle yetki belgesinin geçerliliği askıya alınır.

(3) Yetki belgelerinin geçerliliği askıya alınan kişi ve kurumlar askıya alınma süresince bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar. Ancak, yetki belgesinin geçerliliği askıya alınan veya belgesi doğrudan iptal edilen eğitim kurumunun faaliyeti yüz yüze eğitimi başlamış olan onaylı program bitinceye kadar devam eder. Askıya alınma süresi, programın bitiminde başlar. Yetki belgesi doğrudan iptal edilen kurumlar taahhüt ettikleri hizmetleri herhangi bir ek ücret talep etmeden bir başka eğitim kurumundan temin etmek zorundadırlar.

(4) Yetki belgesinin geçerliliğinin askıya alınması veya doğrudan iptali durumunda önceden yapılan aday kayıt işlemlerinden doğan hukuki sonuçlardan iptal edilen veya geçerliliği askıya alınan yetki belgesi sahipleri sorumludur.

(5) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kişi ve kurumların yetki belgeleri;

a) Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları, yetki aldığı adres veya il sınırları dışında hizmet vermeleri,

b) Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmeleri,

c) Bir vize döneminde üçüncü defa yetki belgelerinin geçerliliğinin askıya alınmasını gerektiren şartların oluşması,

ç) Yetki belgesinin amacı dışında kullanıldığının tespiti,

d) Belgesi askıda olan kişi ve kurumların bu süre içinde faaliyetleri ile ilgili sözleşme yaptıklarının veya hizmet vermelerinin tespiti,

hallerinden birinin varlığı halinde doğrudan iptal edilir.

(6) Bakanlığa bildirilen sözleşme veya eğitim katılım belgesi gibi her türlü evrakta gerçeğe aykırı beyan veya imzanın tespit edilmesi halinde, eğitim kurumunun yetki belgesi doğrudan iptal edilir, sorumlu müdürün eğitici belgesinin geçerliliği ise 1 yıl süreyle askıya alınır. Aynı tespitte eğiticilerin kusurunun olması halinde, kusuru olan eğiticinin belgesinin geçerliliği 1 yıl süreyle askıya alınır.

(7) Belgesi iptal edilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı veya diğer sağlık personeli eğitici belgesi sahiplerinin iptal tarihinden itibaren iki yıl içerisinde yaptığı başvurular, iki yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.

(8) Yetki belgesi iptal edilen eğitim kurumları ve bu kurumlarda kurucu veya ortak olanların iptal tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır. Bahsi geçen kurucu veya ortakların yetkili bir eğitim kurumuna ortak olmaları halinde, bu kurumun yetki belgesi birinci cümlede belirtilen sürenin sonuna kadar askıya alınır.

Mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler

MADDE 42  (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve bu Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerde görevlendirilenler;

a) Sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve çalışanlara önerilerde bulunurken hiçbir etki altında kalmazlar.

b) Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar ve ayrım gözetmeksizin tümünüeşit olarak değerlendirirler.

c) Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde, kendi aralarında, yönetici ve çalışanlarla iletişime açık ve işbirliği içerisinde hareket ederler.

(2) Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin aleyhine kullanılamaz ve yapılan sözleşmelere mesleki anlamda bağımsız çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulamaz.

(3) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile bu Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerde görevlendirilenlerin hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini ve uzmanlık bilgilerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde sürdürür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43  (1) 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut eğitim kurumlarının durumu

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Mevcut eğitim kurumlarının onaylanmış yerleşim planında değişiklik olması halinde, fiziki şartların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması şartı aranır.

(2) Mevcut eğitim kurumları bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren altı ay içerisinde EK-5’teki örneğine uygun tabelayı, kurumun bulunduğu binanın girişine veya kurumun girişine asarlar. Bu yükümlülüğü gerekli süre içerisinde yerine getirmeyen kurumların belgesi doğrudan iptal edilir.

Diğer sağlık personelinin durumu

GEÇİCİ MADDE 2  (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlara sahip olan ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecek kişilerde;

a) 1/1/2015 tarihine kadar EK-4’teki örneğine uygun belgeye sahip olma şartı aranmaz, ancak bu kişilerin 1/1/2016 tarihine kadar söz konusu belgeye sahip olması zorunludur.

b) 1/1/2015 tarihinden sonra görevlendirileceklerde EK-4’teki örneğine uygun belgeye sahip olma şartı aranır.

İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri

GEÇİCİ MADDE 3  (1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin bir ve ikinci kısımlarında belirtilen işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri aynı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenir.

Sınava katılma hakkı

GEÇİCİ MADDE 4  (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce eğitim alanlar girdiği sınav sayısına bakılmaksızın Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle 1 yıl içinde ilgili sınavlara katılabilir.

Yürürlük

MADDE 44  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Ekleri

 

Dosya olarak aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz;

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.docx

 

Kaynak : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130720-10.htm

18.08.2013 Tarihli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Başvurusu (18.07.2013)

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
 

18.08.2013 Tarihli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Başvurusu
Sınav Ücreti İle Alakalı Duyuru
 
Başvuru Kılavuzu
Başvuru İşlemleri
Başvuru Tarihleri: 18/07/2013 09:00:00 – 30/07/2013 23:59:59
(Sınav Giriş Kartı Alma Tarihleri = 06/08/2013 13:00:00 – 18/08/2013 11:00:00)
İletişim (Sorun/Sorular)

 

Kaynak : http://basvurular.meb.gov.tr/bsv2/calisma_isguv_uzm/

Not : Siteye giriş yapmanız için internet explorer kullanmanız gerekmektedir.

 

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HAZIRLIK NOTLARI


İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HAZIRLIK NOTLARI

ü  İş güvenliği temel prensipleri 10 adettir.

ü  1 ölümlü yada ağır yaralanmalı kaza, 29 yaralanmalı kaza, 300 ramak kala.

ü  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri Devlet adına Denetleme yapar.

ü  İş kazası ve meslek hastalığı sonucu oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları Ceza Kanununda yer alır.

ü  İşverenin, iş akdinden doğan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk Borçlar Kanununda yer alır.

ü  Anayasada İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin bir madde bulunmaz.

ü  İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalıklarını en geç 2 iş günü içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

ü  İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalıklarını en geç 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.

ü  İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri yönetmeliği 4857 sayılı İş Kanununa dayanmaktadır.

ü  OHSAS 18001’ in temel felsefesi risk değerlendirmesi yapmaktır.

ü  Risk değerlendirmesinin tanımı; sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

ü  Ses basınç birimi Pascal (N/m2)’ dir.

ü  El-kol titreşimi sınır değeri 5 m/s2

ü  El-kol titreşimi etkin değeri 2,5 m/s2

ü  Tüm vücut titreşimi sınır değeri 1,15 m/s2

ü  Tüm vücut titreşimi sınır değeri 0,5 m/s2

ü  İş yerindeki hava akım hızı 0,3-0,5 m/sn

ü  MAC: Müsaade edilen azami konsantrasyon.

ü  STEL: 15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değer.

ü  Kabul Edilebilir Limit Değer: Mesai esnasında işçinin maruz kalabileceği maksimum konsantrasyon.

ü  TWA: Haftada 40 saat çalışan bir işçinin, 8 saatlik mesai süresince maruz kalabileceği ortalama konsantrasyon.

ü  Patlama üst limitinde oksijen fazlalığından patlama olmaz.

ü  En sık görülen enfeksiyon türleri; viral enfeksiyon, bakteriyel enfeksiyon, mantar.

ü  Çalışma yaşamında karşılaşılan biyolojik risk etkenleri; hücre kültürleri, mikroorganizmalar, insan parazitleri.

ü  Spontan; aşırı zorlayıcı işlerde çalışanın kendisince verilen dinlenme aralarına denir.

ü  Maskelenmiş; halen yapılan işle ilgili olmayan ikincil bir işin yapılmasıdr.

ü  Paratoner ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat en az yılda bir kontrol edilip belgelendirilmelidir.

ü  Enerji nakil ve dağıtım hatlarının topraklaması en az 5 yılda bir yapılmalıdır.

ü  Elektrik üretim, dağıtım ve iletim hatlarında topraklama en az 2 yılda bir yapılmalıdır.

ü  Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan yerlerde, aydınlatma devresi de dahil olmak üzere elektrik tesisatı en az yılda 1 defa kontrol edilmelidir.

ü  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası işveren ve işçi sendikalarına danışılarak Devlet tarafından hazırlanmalıdır.

ü  Genel bir önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükmü İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamaktadır.

ü  Oksijen tüplerinin valf ağızları sağ vida dişlidir.

ü  Kendir halatlar demir askılara asılmamalı.

ü  Tel halatların iklim değişikliklerinde boyları çok önemli ölçüde değişmemelidir.

ü  Karakol; vinç ve varagel baş ve diplerinde kurulan koruyucu düzene denir.

ü  Yer altı ocaklarında tesis edilen demiryollarının eğimi en fazla % 0,5 olmalıdır.

ü  İş yerlerindeki merdivenlerin mukavemeti metrekarede en az 500 kg (1000 kg) olmalıdır.

ü  Yapı işlerinde işveren, Bakanlığın ilgili Bölge Müdürlüğüne işin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektirdiği durumlarda bildirim yapmak zorundadır.

ü  Yapı işleri; iskele, metro, baraj inşasını kapsar. Maden işlerini kapsamaz.

ü  Yanma Kimyasal bir olaydır.

ü  Patlayıcı ortam oluşturabilecek yerler için siyah kenarlar, ve sarı zemin üzerine siyah yazı ile hazırlanmış uyarı levhası konulmalıdır.

ü  1. Parlayıcı maddelerin tutuşma sıcaklığı 38 0C’ dir.

ü  İş yerlerinde kişi başına düşen alan en az 2,5 m2 olmalıdır.

ü  1000 volt ve üzerindeki elektrik çalışmalarında yalıtkan baret kullanılmalı.

ü  Kulak koruyucularını kullanma zorunluluğu 85 dB’ de başlar.

ü  Basınçlı kaplara tasarım basıncının 1,5 katına eşit bir basınçla hidrostatik test yada pnömatik test uygulanır.

ü  Alüminyum veya alüminyum alaşımlı basınçlı kaplar için azami çalışma sıcaklığı en fazla 100 0C’ dir.

ü  Basınçlı kaplarla birlikte verilen talimatlarda tehlikelerin renk kotlarının olmasına gerek yoktur.

ü  İş yerindeki ekipmanların periyodik kontrol dokümanında ekipmanın kullanma talimatları ile ilgili bilgilerin olmasına gerek yoktur.

ü  Kadın işçiler itfaiyelerde çalıştırılamaz.

ü  İşin devamı süresince genç işçilerin 6 ayda bir periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

ü  Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 2003 yılında yürürlüğe girmiştir.

ü  Kanserojen ve mutajen maddelerin kullanıldığı iş yerlerinde risk analizi en az 5 yılda bir yapılmalıdır.

ü  Sadece radyasyon maruziyetinin söz konusu olduğu işyerlerinde Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik uygulanmaz.

ü  Su ürünleri alımı satımı sanayi işlerinden sayılmaz.

ü  Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri ile ilgili düzenleme 4857 sayılı kanunun 111. Maddesinde yapılmıştır.

ü  Maden ve taş ocaklarında ateşleme sırasında yol, bina, köprü, elektrik, telgraf, telefon v.b. tesislere olan mesafe en az 70 metre olmalı.

ü  Binalarda söndürme ve tahliye tatbikatları en az yılda 1 defa yapılmalıdır.

ü  Parlayıcı patlayıcı maddelerin üretildiği veya işlendiği işyerlerinde zemin hafif eğimli olmalıdır.

ü  Buhar kazanlarında en az 2 adet su seviye göstergesi bulunmalıdır.

ü  Yüksek gerilim devrelerinde; kısa devre ve topraklama teçhizatı, ıstaka, yangın söndürme cihazı bulunmak zorundadır. Deri eldivenin bulunmasına gerek yoktur.

ü  16 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.

ü  Kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat işveren tarafından ödenecektir hükmü Maadin Nizamnamesinde yer almaktadır.

ü  Sesli yangın uyarı cihazlarının 3m uzaklıkta en az 75 dBA ve en çok 120 dBA ses seviyesi elde edecek özellikte olması gerekmektedir.

ü  İçtihat birleştirme kararları hem adalet Mahkemelerini hem de Yargıtay Dairelerini bağlar.

ü  Bazı ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşını doldurmuş, 18 yaşını bitirmemiş işçiler çalıştırılabilir.

ü  Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan sanayiden sayılan 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması zorunludur.

ü  İş yerinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi oluşturulması için 50 veya daha fazla işçi çalışması gerekmektedir.

ü  Kadın işçilerin çoğul gebelikte, doğum öncesi ve doğum sonrasında kullanacağı toplam izin 18 haftadır.

ü  Kimyasal maddelerle çalışmalarda risk analizi en fazla 5 yılda bir yenilenmelidir.

ü  Ticaretten sayılan işlerde 50 veya üzeri işçi çalıştırılıyorsa sadece iş yeri hekimi çalıştırılması zorunludur.

ü  ILO daimi örgütlerinden olan uluslararası çalışma konferansında ülkeler 4 delege ile temsil edilir.

ü  Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1930 yılında çıkartılmıştır ve içerisinde İşyeri Hekimi çalıştırılmasına dair madde vardır.

ü  Kazanlar, tanklar ve benzeri dar yerlerde nemli ıslak yerlerde, kaynak yapıldığında yalnız doğru akım kullanılmalıdır.

ü  Kaldırma makinaları; en ağır yükün en çok 1,5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte yük frenleri bulunacaktır.

ü  Aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu arabalar için klakson, çan veya zil sesleri için aynı ses tonu kullanılacaktır.

ü  Basınçlı kazanlar ve kaplar basınç altındayken onarımları yapılmayacaktır.

ü  Ramazzini iş-işçi uyumunu, iş verimini ve ergonomiyi 17. Yüzyılda açıklamıştır.

ü  Sanayiden sayılan işyerlerinde; İSG uzamanı bulundurulmalı ve İş Sağlığı güvenliği Kurulu kurulmalıdır.

ü  Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda Sağlık Güvenlik Planı hazırlanmasına gerek yoktur.

ü  Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışan 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler en fazla 6 ayda bir periyodik kontrolden geçmelidir.

ü  Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışan 18 yaşını bitirmiş işçiler yılda 1 defa periyodik kontrolden geçmelidirler.

ü  Portör muayenesi meslek hastalıklarını tanı amaçlı yapılmaz.

ü  Yangın yükü; bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri il alt ısıl değerleri çarpımları toplamının, plandaki toplam alana bölünmesi ile ilde edilen ve MJ/m2 olarak ifade edilen büyüklüktür.

ü  Yangın uyarı butonları yerden en az 110 cm ve en fazla 140 cm yüksekliğe yerleştirilir.

ü  Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m2 yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’ lık kuru kimyevi tozlu veya eşdeğer gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.

ü  Kurşunla çalışan işçiler 3 ayda bir sağlık muayenesi olmalılar.

ü  Gürültü yönetmeliğine göre Maruziyet Etkin Değeri hesaplanırken kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmayacak.

ü  MSDS’ lerde; ekolojik bilgi, kişisel koruma, bertaraf bilgileri olmalı.

ü  Kolayca çıkartılabilen emniyet ayakkabıları ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işlerde kullanılır.

ü  Acil ve hayati tehlike bulunduğu gerekçesi ile işyerinin kapatılmasına karar vermesi için oluşturulan komisyonun başka Kıdemli Müfettiştir.

ü  Ekranlı araçlarla ilgili yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan kuruluşlar en fazla 2 yıl içinde yönetmelik hükümlerini yerine getirmek zorundadır.

ü  Elektrik ile ilgili Fen adamları 1. Grup için en az 3 veya 4 yıl elektrik ile ilgili yüksek öğrenim görmüş olmalı.

ü  1. Grup elektrik ile ilgili fen adamları iç tesisat yapım işleri; 150 kW – 400 V

ü  2. Grup elektrik ile ilgili fen adamları iç tesisat yapım işleri; 125 kW – 400 V

ü  3. Grup elektrik ile ilgili fen adamları iç tesisat yapım işleri; 75 kW – 400 V

ü  1. Grup elektrik ile ilgili fen adamları işletme ve bakım işleri; 1500 kW – 35 kW

ü  2. Grup elektrik ile ilgili fen adamları işletme ve bakım işleri; 1000 kW – 35 kW

ü  3. Grup elektrik ile ilgili fen adamları işletme ve bakım işleri; 500 kW – 400 V

ü  250 – 400 kW gerilime yaklaşma mesafesi 3,5 m’ dir.

ü  Hattın işletme gerilimi 0 – 1 kW ise yatay uzaklık en az 1 m

ü  Hattın işletme gerilimi 1 – 36 kW ise yatay uzaklık en az 2 m

ü  Hattın işletme gerilimi 36 – 72,5 kW ise yatay uzaklık en az 3 m

ü  Hattın işletme gerilimi 72,5 – 170 kW ise yatay uzaklık en az 4 m

ü  Hattın işletme gerilimi 170 – 420 kW ise yatay uzaklık en az 5 m

ü  Yer altı kablolarında yapılacak bir işlemde, elektrik kesilmesinden hemen sonra kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilmeli ve topraklanmalıdır.

ü  Açık hava elektrik tesisleri en az 180 cm yükseklikteki duvar veya tel kafes çitle çevrilmiş olmalı, ikaz levhaları takılmalı, giriş kapıları kilitli olmalıdır.

ü  Elektrik şebekelerinin bakım, onarım, yenileme işlerine başlamadan önce, bu şebekelerden beslenen tüketicilerde jeneratör bağlı olup olmadığı araştırılmalı, ters besleme olup olmadığı tespit edilmelidir.

ü  Alçak gerilim ile yüksek gerilim arasındaki sınır gerilim değeri 1000 Volttur.

ü  Parlayıcı Patlayıcı ve Yanıcı maddelerin imal edildiği işlendiği veya depolandığı yerler yağ, boya ve diğer parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar ile üzerinde direk veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi yüksek yerler bulunan binalar yıldırıma karşı yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere göre yapılacak yıldırımlık tesisatı ile hava hatları ise uygun kapasitedeki parafudr ile korunacaktır.

ü  Son yıllarda büyük kullanım alanı bulmuş olan yeni bir kesici tipi olan, açma sırasında ark üzerine sabit basınçlı gaz üflenerek arkı söndürülen, yanmayan, çabuk soğuyan, dielektrik dayanımı yüksek ve zehirsiz olan ancak söndürme anında toz haline geldiğinde zehirli hale geçen temizlik anında lastik eldiven ve maske kullanılması gereken gaz SF6’ dır.

ü  Kalbin düzensiz atışlarına fibrilasyon denir.

ü  Genç ve sağlıklı bir işçi 20 Hz – 20 kHz arasındaki sesleri duyar.

ü  İşitme kaybına sebep olabilecek gürültü şiddeti A skalası ile ölçülmelidir.

ü  Yetişkin bir insanın saatte 10 m3 temiz havaya ihtiyacı vardır.

ü  Normal şartlarda tabi havalandırma ile ortamın havasının saatte 2 – 3 defa değiştiği kabul edilir.

ü  Çalışma yerlerin kişi başına düşen hava hacmi en az 10 m3’ tür.

ü  Koğuşlarda kişi başına düşen hava hacmi en az 12 m3’ tür.

ü  Kreşlerde kişi başına düşen hava hacmi en az 15 m3’ tür.

ü  Zararlı gaz/toz çıkaran makinalarda cebri havalandırma yapılmalıdır.

ü  İş kazaları meslek hastalıkları Sosyal Sigortalar Kanununda tanımlıdır.

ü  İlk iş sağlığı yasası İngiltere de çıkmıştır.

ü  Ceza hukukuna göre iş kazasına uğrayan mağdurun 10 günden fazla istirahatini gerektirecek sağlık raporu varsa, kamu davası açabilir.

ü  Ceza hukuku açısından, bir kişinin hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte bu sonucu önlemek için durumun gerektirdiği dikkat ve ihtimamı göstermemesine ihmal denir.

ü  Borçlar hukukuna göre işverenin tazminat ödeme sorumluluğunda zaman aşımı 10 yıldır.

ü  Kaza kaçınılmazlık sebebiyle meydana gelmiş ise, kaza ile ilgili herhangi bir kişinin veya kuruluşun kusuru bulunmuyor ise, bu zararın belli oranlarda işçi ve işveren tarafından karşılanması gerekmektedir. İş verenin bu yükümlülüğüne kusursuz sorumluluk denir.

ü  Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde teknik önlemler yer almaz.

ü   İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına karşı işveren yerel iş mahkemesine 6 iş günü içerisinde itiraz edebilir.

ü  4857 sayılı İş Kanuna göre, İş Güvenliği ile ilgili görevli mühendis veya teknik eleman istihdamı; Sanayiden sayılan işyerlerinde, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran iş yerlerinde, altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde geçerlidir.

ü  Ağır ve tehlikeli İşler raporu; ilk işe girişte ve işin devamı süresince en az yılda bir defa gereklidir.

ü  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 8 kişiden oluşmaktadır.

ü  İş güvenliği uzmanları sertifikalarını aldıktan sonra 5 yılda bir yenilemem eğitimine katılmak zorundadırlar.

ü  Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanları seyyar ve sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir.

ü  İş ekipmanı kontrolünde ilk adım; kontrol, ölçüm, test usul ve tekniğinin belirlenmesidir.

ü  İş makinalarının yerleşim yeri içinde ve dışında hızları en fazla 10 km/h olmalıdır.

ü  İş ekipmanları nakliye sırasında, taşıyacak araca bindirilirken tırmanabileceği rampaların açısı en fazla 30 0 olmalıdır.

ü  İş makinasının operatörü G sınıfı ehliyete sahip olmalıdır.

ü  İş makinası operatörü çalışmaya başlamadan önce fren sistemini kontrol etmelidir.

ü  İş makinası üzerinde kaynak işlemi yapılmadan önce akü kutup başı bağlantısı sökülmelidir.

ü  İş sağlığı ile ilgili ilk yasal mevzuat Dilaver Paşa Nizamnamesidir.

ü  Halk sağlığı uzmanlarına İş Yeri Hekimliği Sertifikası verilmez.

ü  Poliklinik hizmeti vermek İş Yeri Hekiminin görevleri arasında değildir.

ü  İşyeri sağlık biriminin öncelikli amacı koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleridir.

ü  Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfus ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen maddelere mutajen maddeler denir.

ü  Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışanlarda sağlık kayıtları en az 40 yıl saklanmalıdır.

ü  Direk güneş ışığı ve ısı kaynaklarından uzak tutulması gereken basınçlı gaz tüplerinin sıcaklığı en fazla 50 0C olmalıdır.

ü  Oksijen tüplerinin valfları ve manometreleri ile tesisatının yağ ile temas etmesi tehlikelidir.

ü  Kaynak işlerinde çalışanlar günde en fazla 7,5 saat çalıştırılabilir.

ü  Kaynak işlerinde kullanılan ve ultraviyole ışınlara karşı en iyi korumayı sağlan kumaş türü deridir.

ü  Kaynak işlerinde kullanılan basınçlı gaz tüplerinin periyodik basınç testleri 5 yılda bir yapılmalıdır.

ü  Oksijen tüpleri diğer yanıcı ve patlayıcı gaz ihtiva eden tüplerden en az 6 m uzakta ayrı depolanmalıdır.

ü  Kazanlarda bulunması gereken cihaz manometredir.

ü  Sıcak su kazanlarında 2 adet termometre bulunmalıdır.

ü  Kazanlara ve basınçlı kaplara 12 ayda bir defa basınç testi uygulanır.

ü  Basınçlı kaplarda en az 2 adet güvenlik manometresi vardır.

ü  Değeri 32 amperin üstünde olan sigortalar en az  bir şalter veya anahtar ile kontrol altına alınmalıdır.

ü  Elektrik iç tesislerinde gerilim altındaki kısımların değeri 50 – 120 voltun üzerinde olduğunda yalıtılmış ve doğrudan doğruya dokunulmaya karşı korunmuş olmalıdır.

ü  Sabit olmayan tesislerde topraklama kontrolü 6 ayda bir yapılmalıdır.

ü  Bel üstü gövde ağırlığı 50 kg olan bir kişi 5 kg’ lık yükü kaldırırsa, sırt bölgesi 550 kg’ lık yüke maruz kalmış olur.

ü  ILO 1919 yılında kurulmuştur.

ü  Türkiye ILO’ ya 1932 yılında girdi ve fiili iş birliği 1946 yılında başladı.

ü  Türkiye de ilk iş kanunu 1936 yılında çıkartılmıştır.

ü  Kaymaya ve düşemeye karşı alınan önlemlerden olan ızgaraların aralıkları en çok 2 cm olmalıdır.

ü  İş kazaları genelende 1. Saatte gerçekleşir.

ü  Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik olarak tanımı Dünya Sağlık Örgütü yapmıştır.

ü  Tehlikeleri önlemede en etkili yol ortam ölçümleridir.

ü  Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde floresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılmalıdır.

ü  EINECS; kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.

ü  CAS; kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.

ü  Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısına solunum bölgesi denir.

ü  Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal birbirinin fizyolojik etkisini 3 şekilde etkileyebilir.

ü  Kimyasalların gebeler tarafından alındıklarında plasentadan fetal dolaşıma geçerek doğacak yavruda deformasyon oluşmasına neden olan etkiye teratojenik etki denir.

ü  Kanda hemoglobin ile birleşerek karboksi hemoglobin bileşimine neden olan madde karbon monoksittir.

ü  Karbon monoksit zehirli bir gazdır.

ü  Karbondioksit basit boğucu bir gazdır.

ü  Hidrojen sülfür zehirli bir gazdır.

ü  Pamuk tozu alerjendir.

ü  Benzen kan kanserine sebep olabilir.

ü  Kapalı alan çalışmaları öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlayıcı, patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçümünde eksplozimetre kullanılır.

ü  Çalışma ortamında, toksik – zehirli konsatrasyon ölçümü solunum seviyesinde yapılmalıdır.

ü  Pamuk lifleri, keten kenevir tozlarının solunumu ile meydana gelen meslek hastalığı bissinozdur.

ü  Yakıcı, yanıcı, zehirli, çok zehirli veya oksitleyici maddelerin kırılabilir kaplarının ambalajlarının depolanacağı yükseklik en fazla 40 cm’ dir.

ü  Zehirli maddeler ile zararlı maddeler bir arada depolanabilir.

ü  Parlayıcı ürünlerin bulunduğu depolarda akülü, susturuculu ve statik elektriğe karşı önlem alınmış fork-lift kullanılmalıdır.

ü  Kimyasallar 9 sınıfa ayrılmaktadır.

ü  Kezzap, nitrik asittir.

ü  LD50 öldürücü doz.

ü  LC50 öldürücü konsantrasyon.

ü  Avrupa birliğine göre toksit seviye aşamaları 3 sınıfta belirlenmiştir.

ü  ILO’ nun sınıflandırmasında reaktif maddeler, zehirli maddeler, kanserojen maddeler yer alır.

ü  İnsan sağlığı için tehlike oluşturan bir ortam P3 tipi maske kullanılmalıdır.

ü  Deri eldivenler yağa karşı dirençli değildir.

ü  Yüz siperlerinin ağır parça darbelerine karşı kullanımı uygun değildir.

ü  Amonyak, formaldehit gazlarının karışık olduğu bir ortamda ABEK – P3 tipi maske kullanılmalıdır.

ü  Amonyak gazı tahriş edicidir.

ü  Karbon sülfür sistematik zehirli sınıfına girer.

ü  NRR veya SNR olarak belirtilen özellik gürültü azaltma oranıdır.

ü  Miğfer tipi kulak koruyucuları kemik yoluyla sesin iç kulağa iletilmesini önlemek için kullanılır.

ü  Kompresörlerin periyodik bakımları yılda bir yapılmalıdır.

ü  Kompresörlerin basınç deneyi en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılır.

ü  Seyyar kompresörler çalışanlardan en az 10 m uzakta olmalılar.

ü  Kaldırma makinaları ve araçları yetkili bir teknik eleman tarafından 3 ayda bir kontrol edilmelidir.

ü  Vinç ile yük 25 – 30 cm kaldırıldıktan sonra frenler kontrol edilmelidir.

ü  Kaldırma araçlarının halat tamburlarında en az 2,5 sarım olmalıdır.

ü  Maden kanuna göre madenler 5 gruba ayrılır.

ü  45 nolu ILO sözleşmesinde maden ocaklarında yaşı ne olursa olsun kadın işçi çalıştırılamaz hükmü vardır.

ü  Zımpara taşı tezgâhında, taş ile ayarlı destek aralığı en az 6 mm olmalıdır.

ü  MSDS’ lerin üzerindeki “R” risk durumunu ifade eder.

ü  MSDS’ lerin üzerindeki “S” güvenlik tavsiyelerini ifade eder.

ü  Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri 30 Haziran 2006 tarihinde tam olarak uygun hale getirilmiştir.

ü  Karbon sülfür parlayıcı sıvı madde sınıfına girer.

ü  Asetilen parlayıcı gazdır.

ü  Alfa, beta, X ışınları iyonlaştırıcı radyasyon çeşididir.

ü  İnsanların bulundukları ortamda hissettikleri ısıya efektif ısı denir.

ü  Deniz taşımacılığında, bütün vücut titreşimi maruziyet değeri 1 Hz’ i geçtiğinde değerlendirmeye alınır.

ü  Meslek hastalığını sebep olan tozların büyüklüğü 0,5 – 5 mikrondur.

ü  20 lüks; avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler.

ü  50 lüks; kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması, kaba işlerin yapıldığı yerler ile iç geçit, koridor, yol ve merdivenler.

ü  100 lüks; kaba montaj, kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansör kabinleri, malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve tuvaletler.

ü  200 lüks; normal montaj, kaba işlerin yapıldığı tezgahlar.

ü  300 lüks; ayrıntıların yakından seçilmesi gereken işler.

ü  500 lüks; büro ve benzeri sürekli dikkat gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler.

ü  1000 lüks; hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler.

ü  Demirlerin paslanması yavaş paslanamaya örnektir.

ü  Tankın içindeki sıvının tankın basıncını yenerek tankı yırtmasına bleve denir.

ü  Doğalgaz havadan hafiftir

ü  LPG havadan ağırdır.

ü  Acil durum planında haberleşme ekibinin oluşturulması zorunlu değildir.

ü  Portatif yangın söndürme cihazları yerden maksimum 150 cm yukarda olması gerekir.

ü  Portatif yangın söndürme cihazlarında kullanılan püskürtücü gaz N2’ dir.

ü  Alevlenme noktasındaki yanıcı bir maddeyi, yanma noktasındaki diğer bir yanıcı maddeden ayıran özellik ısı kaynağı uzaklaştığında sönmesindedir.

ü  Yanma olayının yangına dönüşmesi için zincirleme reaksiyon gereklidir.

ü  Türkiye de iş kazaları en çok metal sektöründe olmaktadır.

ü  Seyyar merdivenin tepesi dayandığı yerden en az 1 m yukarıda olmalıdır.

ü  Kazı işlerinde 1,5 m’ den sonra işçilerin inip çıkmaları için seyyar merdiven kullanılmalıdır.

ü  Seyyar merdivenler 1’ e 4’ lük olacak şekilde yerleştirilmelidir.

ü  Güvenlik koordinatörleri projenin hazırlanması aşamasında Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamalıdır.

ü  Sahaya izinsiz girilmesini önlemek Güvenlik Koordinatörünün görevidir.

ü  Standartlarla ilgili olarak hazırlanan prosedürleri sürekli yenilenmeli.

ü  Türkiye nin imzaladığı kimyasallarla ilgili sözleşme 170 nolu sözleşmedir.

ü  Büyük endüstriyel kazalarla ilgili 174 – 181 ILO direktifi, seveso direktifi.

ü  Kristal yada SiO2 toz miktarı %5’ den az olduğu takdirde Eşik Sınır Değeri 5 mg/m3 olarak kabul edilir.

ü  Tozla mücadelede toz yoğunluğu ESD’ nin altında tutmak gayesiyle gerekli özellikleri sağlayan toz maskesi ile bir vardiyada en çok 1 saat çalışılabilir.

ü  Asbets solunumu ile; asbestozis, akciğer kanseri ve mezoteliyom meydana gelebilir.

ü  Asbest tozlarının riskinden korunmada ideal olan asbest tozunun 1 mililitre havada 0,1 lif/mililitre elyaf konsantrasyonu altında tutulması gerekir.

ü  400 Hz kalıcı işitme kaybı görülmeye başlanır.

ü  Gürültü şiddetinin 80 dB olduğu işlerde günde 7,5 saatten fazla çalışılmaz.

ü  Gürültü şiddeti 115 dB olduğunda ortamda gürültüye maruz kalma süresi 1/8’ dir.

ü  0 dB, 20 mPa işitme eşiğidir.

ü  140 dB, 200 Pa ağrı eşiğidir.

ü  140 dB’ den sonra kulak zarının patlama ihtimali vardır.

ü  Asbest konsantrasyonu 0,1 lif/cm3’ tür.

ü  Tehlikeli kimyasallar vücuda en çok solunum yoluyla girer.

ü  Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddelerle de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeler oksitleyici madde sınıfında yer alır.

ü  Ülkemizde 1996 yılında kahverengi ve mavi asbest yasaklanmıştır.

ü  Radyant ısı kaynağı ile maruz kalan kişi arasına radyant ısıyı yansıtan engel koymak.

ü  Malzeme Güvenlik Bilgi Formundaki S1 kilitli alanda muhafaza ediniz, S24’ te deriye temastan sakınınız.

ü  En az 10 işçinin çalıştığı yerlerde bir dinlenme odası bulunmalıdır.

ü  Basınçlı kaplarda bulunması gerekli olan emniyet valfleri azami işletme basıncının 1,1 katında açacak şekilde ayarlanmalıdır.

ü  Şebekeden beslenen tesislerde, kullanılan yedek elektrik üretim aygıtı ile şebekeyi ayıran işletme elemanına enversör şalter denir.

ü  Yapı iş defteri ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından tasdiklenir.

ü  Yapı iş defterine beton kontrolünün yazılması uygun değildir.

ü  Şevsiz yapılmak zorunluluğu olan kazılarda 150 cm’ den derin kazılarda yan yüzeyler uygun şekilde desteklenmek zorundadır.

ü  Ölümlü iş kazaları en çok inşaat sektöründe meydana gelmektedir.

ü  İşveren iş yerinde yaptığı her türlü değişikliği 1 ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

ü  İşveren çalışma koşullarında yaptığı değişikliği çalışana yazılı olarak bildirmezse ve bu değişiklikler 6 iş günü içinde işçi tarafından yazılı olarak kabul edilmezse bu durum işçiyi bağlamaz.

ü  İşveren ve İSG Uzmanı arasındaki sözleşme herhangi bir nedenle geçerliliğini yitirdiğinde bu durum 3 iş günü içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirilir.

ü  Yükün konveyör ile taşınması elle taşıma işi değildir.

ü  Grizulu ocaklarda anti grizu malzemem kullanılmalı.

ü  Ateşçi, grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce 25 metre yarı çapındaki bir alan içinde grizu ölçümü yapmalı.

ü  Grizulu ocaklarda alüminyum kovanlı kapsül kullanılmamalı.

ü  Karbon dioksit, yanmaz; karbon monoksit, patlayıcı; metan, patlayıcı.

ü  Periyodik kontrollerin planlaması İSG Uzmanı tarafından gerçekleştirilir.

ü  Risk değerlendirme ve risk kontrol prosesleri reaktif değil proaktif olmalıdır.

ü  Elektrik ark kaynağı için boşta çalışma gerilimi kaynak yaparken oluşan gerilimden daha yüksektir.

ü  Asetilen tüpleri doldurulduktan sonra en az 12 saat bekletilip kullanılmalıdır.

ü  Asetilen tüplerinin içinde absorbsiyon malzemesi bulunmalı.

ü  Asetilen tüpleri içinde asetilen, aseton emdirilmiş halde bulunmalıdır.

ü  Oksijen tüpleri dolum basıncına göre en az 5, en çok 10 yılda bir basınç testine tabi tutulmalılar.

ü  Kaldırma araçlarının statik yük deneyleri 10 – 20 cm havada 10 dakika askıda tutularak yapılmalıdır.

ü  Asbest 01.01.2005 tarihi itibariyle AB ülkelerinde yasaklanmaktadır.

ü  Asbest ile çalışan işçilerin sağlık durumları en az 3 yılda bir yapılmalıdır.

ü  50 Hz alternatif gerilimde insan bedeninden geçen 80 – 100 MA akım kalpte fibrilasyona ve şuur kaybına neden olur.

ü  Doğru akımda tehlike gerilimi 120 Volttur.

ü  Şebeke geriliminde tehlikeli gerilim sınırı 50 Volttur. (Küçük gerilim)

ü  Forkliftler en az 3 ayda bir kontrol edilmelidir. Bu kontrolleri makine mühendisi yapmalıdır.

ü  Seyyar aydınlatma cihazlarında doğru akım kullanıldığında artı kutup topraklanmalıdır.

ü  Seyyar aydınlatma cihazlarında küçük gerilim (24 – 42 volt) kullanılmalıdır.

ü  Gemi yapım işlerinde delinmez tabanlı ayakkabı kullanılmalıdır.

ü  Anayasanın 50. Maddesi; kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.

ü  Sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması yasaktır 73. Maddede yer almaktadır.

ü  16 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz cümlesi iş kanunu 85. Maddede yer almaktadır.

ü  Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesaplanır.

ü  Kadınlar doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin hakkı vardır.

ü  Çalışma gücünün % 40’ ını kaybeden insanlar özürlü olarak adlandırılır.

ü  Gece çalıştırılan kadın işçiler en geç 6 ayda bir periyodik muayene olmalılar.

ü  Postalar halinde çalışılan bir işyerinde gece ve gündüz postasında çalışan işçilerin en çok 2 haftada bir postası nöbetleşe değiştirilmelidir.

ü  Genç işçiler günde 8 saat haftada 40 saatten fazla çalıştırılamaz.

ü  Genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz 40 saatten az olamaz.

ü  Genç işçilere verilecek yıllık izinler 20 günden az olamaz.

ü  Kadın ve genç işçilerin çalıştırılamayacağı işler; arama ve sondaj işleri, metalürji sanayi ile ilgili işler, yapı işleri, enerji üretimi, nakil ve dağıtımı ile ilgili işler, ardiye ve antrepoculuk, haberleşme.

ü  Parlayıcı ve patlayıcı maddeler taşınmış olan kaplar kaynak işleri yapılmadan önce buhar veya diğer usullerle yıkanacak. Zararlı gazların kalıp kalmadığı kontrol edilecek. Kontrolden sonra kaplara; karbondioksit veya asal gazlar veya benzerleri ile doldurulacak. Kesim işlemi yapıldığı esnada bu gazlardan bir tanesi yavaş yavaş verilecektir.

ü  4 m’ den yüksek binaların dış kısımlarında, çatılarında yapılan işlerde çalışanlara baret, emniyet kemeri verilecek ve bunları kullanmaları sağlanacaktır.

ü  Şerit testere ve bıçkı makinaları testerelerin bağlantıları en az ayda 1 defa periyodik olarak kontrol edilecek.

ü  İçme suyu boru donanımı temel rengi yeşildir.

ü  Buhar boru donanımı temel rengi kırmızıdır.

ü  İş yeri bildirgesi iş yeri hekimi tarafından düzenlenmelidir.

ü  Gaz yakan elektrik kazanları exproof olmalı.

ü  Oksijen tüpleri mavi renktedir.

ü  Asetilen tüpleri sarı renktedir.

ü  Hidrojen tüpleri kırmızı renktedir.

ü  Helyum tüpleri kahverengi renktedir.

ü  Azot tüpleri yeşil renktedir.

ü  Karbondioksit tüpleri yeşil renktedir.

ü  Argon tüpleri açık mavi renktedir.

ü  Argon + Helyum tüpleri kahverengi renktedir.

ü  LPG tüpleri gri renktedir.

ü  Asetilen tüpleri bakır borularda aracılığı ile taşınmaz.

ü  Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok 1,5 katı ile yapılacak.

ü  Ağırlıklı emniyet supaplarına gelen buhar basıncı, 600 kg/cm2’ yi geçmeyecektir.

ü  Yüksek ve orta basınçlı kazanlarda cehennemliklerinin en üst noktasında bir veya daha fazla sayıda patlama kapları bulunacaktır.

ü  Alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında basınç 0,5 barı sıcaklık ise 110 0C’ yi geçmeyecektir.

ü  Gaz, kömür tozu ve akaryakıtlı otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 120 0C üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır.

ü  Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreyi ve boru çapı 15 cm’ yi geçtiği hallerde, soğutma tanklarında en az iki adet basınç ayar vanası bulunacak, bunlardan bir tanesi kırılabilir cinsten olacaktır.

ü  Alüminyum gövdeli basit basınçlı kaplarda maksimum sıcaklık 100 0C’ dir.

ü  Çelik gövdeli basit basınçlı kaplarda maksimum 300 0C’ dir.

ü  Biyolojik etkenler 4 grupta incelenir.

ü  Biyolojik etkenlere dair kayıtlar maruziyetin son bulmasından sonra en az 10 yıl saklanmalıdır.

ü  Grup 3 ve/veya grup 4’te biyolojik etkenlere maruz kalan işçilerin kayıtları maruziyet sona erdikten sonra 20 yıl saklanır.

ü  Grup 2, Grup3 ve Grup 4 biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında, işin başlamasından en az 30 gün önce Bakanlığa bildirimde bulunulmak zorundadır.

ü  Gürültü ölçümü en az yılda 1 kere yapılmalıdır.

ü  Toz ölçümü en az yılda 1 kere yapılmalıdır.

ü  Oturarak çalışanlarda hava akım hızı 0,15 – 1 m/sn arasında olmalıdır.

ü  Yarı aktif çalışanlarda 1 – 1,25 m/sn

ü  Tozsuz yerlerde çalışanlarda hava akım hızı 1,75 m/sn’ yi geçmemelidir.

ü  Tesislerde makinaların kapladığı hacimlerde dahil olmak üzere işçi başına düşen en az hava hacmi 10 m3’ tür.

ü  Hamile, yeni doğum yapmış veya emziren işçiler günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz.

ü  Kadın işçilere küçük çocuklarını emzirebilmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir.

ü  Ekranlı araçlarla çalışmalarda rahatsızlığı olmayan işçiler için 40 yaş altında ise 5 yılda bir kez.

ü  Ekranlı araçlarda çalışmalarda rahatsızlığı olmayan işçiler içim 40 yaş üstünde ise 3 yılda bir kez.

ü  El aletlerini koymak için kullanılan raflarda en az 2 cm genişliğinde eteklik bulunmalıdır.

ü  Buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, aspiratör ve vantilatör alternatif akımla çalışır.

ü  Televizyon, müzik seti ve video oynatıcı gibi cihazlarda alternatif akımı doğru akıma çevirerek çalışır.

ü  Direnci 10 ohm’ dan büyük olan levhalara ek topraklama levhası konmalıdır.

ü  Radyoaktif paratonerlerin topraklama direnci 5 ohm’ dan küçük olmalıdır.

ü  Havai hat ağaç direklerinde yapılacak çalışmalara başlamadan önce izolatör sıkı bağları çözülmelidir.

ü  Maruziyet sınır değeri 87 dB.

ü  En yüksek maruziyet etkin değeri 85 dB.

ü  En düşük maruziyet etkin değeri 80 dB.

ü  Gürültü kişisel dozimetre ve ortam dozimetresi ile ölçülür.

ü  Gürültülü işlerde çalışanların her 6 ayda bir odyogramları alınmalıdır.

ü  Gürültünün zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için gürültülü işte en 2 yıl çalışılmalıdır.

ü  Gürültü şiddeti sürekli olarak 85 dB’ in üzerinde olan işlerde çalışan işçilerde 30 gün çalışmak meslek hastalığı tanısı koymak için yeterlidir.

ü   Titreşimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi 2 yıldır.

ü  Titreşim oktav bantları ile ölçülür.

ü  Basınç değişikliği nedeniyle görülen akut hadiselerde yükümlülük süresi 3 gün, diğer hadiselerde ise yükümlülük süresi 10 yıldır.

ü  Dalgıç odalarında, şahıs başına en az 40 m3 hava bulunacak ve bu havadaki CO2 miktarı % 0,1’ i geçmeyecek.

ü  Bir dalgıç 22 m’ den fazla derinliğe bir günde 2 defadan fazla dalmayacak. Bu iki dalış esnasında aralarında en az 5 saat zaman olacak.

ü  Normal şartlarda iş yerinin tavan yüksekliği en az 3 metre olmalıdır.

ü  Kaynak işlerinin yapıldığı iş yerlerinde tavan yüksekliği en az 5 m olmalıdır.

ü  Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az 3,5 metre olmalıdır.

ü  Havadaki kurşun miktarı oranı 0,15 mg/m3’ ü geçmemeli.

ü  Havadaki civa miktarı 0,075 mg/m3’ ü geçmemeli.

ü  Arsenik miktarı 0,5 mg/m3’ ü geçmemeli.

ü  Benzen konsantrasyonu 20 ppm’ i geçmemeli.

ü  Karbon sülfür konsantrasyonu 20 ppm veya 60 mg/m3’ ü geçmemeli.

ü  Filtrelerin çıkış borularının ağzı, iş yeri çatısından en az 180 cm yüksekte veya en yakın kapı pencereden 8 m uzakta olacaktır.

ü  CO2 miktarının  % 0,1’ in üzerine çıkmadığı havaya temiz hava denir.

ü  Yapı işi 30 günden fazla sürecekse ve devamlı olarak 20’ den fazla işçi çalışacaksa, işin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa ilgili bölge müdürlüğüne bilgi vermekle yükümlüdür işveren.

ü  Ahşap iskelelerde iki dikme arası yük taşıyanlarda 240cm, yük taşımayanlarda 3 m’ den fazla olmayacak.

ü  Çelik borulu iskelelerde düşey ve yat borulu ekler en çok 6 m’ de bir yapılacak.

ü  Asma iskelelerde her m2’ ye 400 kg’ dan fazla yük konmayacak ve asma iskelede 4 işçiden fazla çalıştırılmayacak.

ü  Sabit merdivenlerde en fazla 10 m’ de bir dinlenme platformu konulacak.

ü  Kazılan toprağı dışarı çıkartan araçların inip çıkacakları rampaların eğimleri 35 0’ den fazla olamaz.

ü  Dinamit ve diğer patlayıcı maddelerin kullanıldığı hallerde 100 m uzaklıktaki çevrede kavlak muayenesi yapılacaktır.

ü  Asma iskeleyi taşıyacak halatların güvenlik katsayıları 6’ dan aşağı olmayacaktır.

ü  2,5 cm kalınlığında yapılmış koruyucu bir tavan olacaktır.

ü  Asma iskele korkulukları en 100 cm olacaktır. Etek tahtaları ise en az 15 cm yükseklikte olacaktır.

ü  4 m’ den uzun taşınır el merdivenleri çelik boru veya profilden yapılacaktır.

ü  İSGÜM ölçüm ve analiz hizmeti sunmaktadır.

ü  OSHA Avrupa İSG Ajansıdır.

ü  Kaldırma ve bağlama zincirlerinin ve kancalarının güvenlik katsayısı en az 5 olacak.

ü  Çelik halatların güvenlik katsayısı en az 6 olacak.

ü  Kaldırma ve çekme işlerinde kullanılan ip halatlar iyi cins kenevirden veya elyaftan yapılacak ve güvenlik katsayıları en az 3 olacak.

ü  Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayıları elle kaldırılanlarda 3, mekanik olarak kaldırılanlarda 4, yakıcı veya aşındırıcı veya erimiş maden yükleri taşıyanlarda ise en az 5 olacaktır.

ü  5 tondan fazla yük kaldıran raylı vinçlerde 2 elektrikli fren veya 1 elektrikli ve 1 mekanik fren bulunacaktır.

ü  19 mm’ ye kadar çaplı halatlarda çap 1 mm azaldıysa;

ü  22 – 28 mm’ ye kadar çaplı halatlarda çap 1,5 mm azaldıysa;

ü  32 – 38 mm’ ye kadar çaplı halatlarda çap 2 mm azaldıysa; halat değiştirilmelidir.

ü  Plastik baretler 600 volt; elektrik işlerinde kullanılan, yüksek düzeyde yalıtkan plastik baretler, 30000 volta kadar bozulmadan koruyucu özelliğini göstermektedir.

ü  A Grubu Meslek Hastalıkları; kimyasal nedenlerle olan meslek hastalıkları.

ü  B Grubu Meslek Hastalıkları; mesleki deri hastalıkları.

ü  C Grubu Meslek Hastalıkları; pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları.

ü  D Grubu Meslek Hastalıkları; mesleki bulaşıcı hastalıklar.

ü  F Grubu Meslek Hastalıkları; fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları.

ü  Silikozis; saf silis kristallerinin solunması sonucu oluşur.

ü  Antrako – Silikozis; maden işlerinde, kömür ve silis tozlarının birikmesiyle.

ü  Bissinozis; pamuk işçilerinde, pamuk tozları ile görülen hastalıktır.

ü  Sidere – Silikozis; akciğerde demir ve silis tozlarının birikmesiyle.

ü  Kaolenpnömokonyoz; alüminyum silikat tozlarının birikmesiyle.

ü  Asbestoz; asbest tozlarının solunmasıyla.

ü  Talkoz; magnezyum silikat tozlarının solunmasıyla.

ü  Berilyoz; mineral tozlarının neden olduğu hastalık.

ü  Çok kolay alevlenebilir madde ; 00C’ den düşük parlama noktası, 35 0C’ den düşük kaynama noktasına sahip.

ü  Kolay alevlenebilir madde; paralama noktası 21 0C’ nin altında.

ü  Alevlenir madde; parlama noktası 21 0C – 550C arasında olan madde.

ü  A tipi yangınlar; katı madde yangınları; köpük BC tipi kuru kimyevi toz, başlangıçta CO2’ te kullanılabilir.

ü  B tipi yangınlar; sıvı madde yangınlarıdır; köpük BC tipi kuru kimyevi toz, başlangıçta CO2’ te kullanılabilir.

ü  C tipi yangınlar; gaz madde yangınları; BC tipi kuru kimyevi toz CO2’ te kullanılmalıdır.

ü  D tipi yangınlar; metal yangınları; su kesinlikle kullanılmamalı, özel D tipi söndürme tozları kullanılır D tozu bulunamadığında kuru kum ile örtülerek söndürülür.

ü  E tipi yangınlar; elektrik yangınları; asla su kullanılmaz, CO2 ve kimyasal toz kullanılarak söndürülür.

ü  Voltaj sınır yaklaşımı; 0 – 65 volt; tehlikesiz; 1000 volt tehlikeli 1,5 m; 1000 volt üzeri tehlikeli 5 m.

ü  İşçilerin, işyerinin herhangi bir kısmında ateş ve dumana karşı korunmuş bir merdiven boşluğuna veya duvarın çıkış kapısına olan uzaklık; çok tehlikeli işlerde 15, tehlikeli ve az tehlikeli işlerde 30 ‘ yi geçmemelidir.

ü  100’ den az işçi çalışan yerlerde, geçit yollarının genişliği en az 120 cm olmalı ve 100’ den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde, her 100 işçi için bu genişlik 60cm arttırılmalı.

ü  Motopompalar, seyyar yangın söndürme cihazları, alarm tahliye denemeleri ve yangın alarm sistemleri en az 6 ayda bir defa yapılmalı.

ü  18 yaşını doldurmamış çocuklar gece postalarında çalıştırılamazlar.

ü  İSG Tüzüğüne göre 4 m’ den yüksekte çalışanlara emniyet kemeri verilmelidir.

ü  Yapı İşlerindeki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre 3 m’ den yüksekte çalışanlara emniyet kemeri verilmelidir.

ü  45 km/saat rüzgar hızında dış cephe asansörüne çıkılmaz.

ü  Oksijen tüpleri 150 atmosferik basıncı aşmayacak.

ü  Nakliyat yolları 180 cm yükseklikte olmalı ve galeri yan duvarları arasında 60 cm genişliğinde yaya yolu bırakılmalı.

ü  Ana nakliyat yolunda her 50 m’ de en az 2 işçinin sığabileceği cepler yapılmalı.

ü  Bir kişinin taşıyabileceği patlayıcı miktarı 10 kg’ ı geçemez.

ü  % 19’ dan az O2, % 2’ den az metan, % 0,5’ den az CO2, 0,005 ppm’ den çok CO ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışma yapılamaz.

ü  Aydınlatma şebekelerinde gerilim 250 voltu geçmeyecektir.

ü  Metan oranı % 1’ i geçtiğinde bı değer 1’ in altına düşene kadar sürekli ölçüm yapılacaktır.

ü  10 kişiden az olmamak üzere en az % 3’ ü kurtarma işinde görevlendirmek üzere eğitilir.

ü  3 kişiden az olmamak üzere en az % 5’ i ilk yardım kurslarında yetiştirilir.

 

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

İş Sağlığı Güvenliği Hazırlık Notları.docx

 

 

 

 

 

 

 

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (17.07.2013)

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYINLANDI (17.07.2013)

17 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28710

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK

ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün işyerlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

a) İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki işyerlerinde,

b) Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında,

c) Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde,

ç) Balıkçı teknelerinde,

d) Tarım veya orman işyerlerine ait işyeri bina ve eklentileri hariç, işyerinin sınırları içerisinde olmakla beraber işyeri bina ve eklentilerinde çalışanları iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilemeyecek uzaklıkta olan veya işyeri bina ve eklentileri ile iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileşim içerisinde olamayacak kadar uzak tarım ve orman alanlarında,

uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 30/11/1989 tarihli ve 89/654/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşyeri bina ve eklentileri: İşyerine bağlı çalışılan alanlar, çalışanların girip çıkılabileceği bina, tesis vb. ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentileri,

b) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşverenlerin Yükümlülükleri

Genel Şartlar

MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için;

a) Ek-1’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirir.

b) Acil çıkış yolları ve kapılarını her zaman kullanılabilir durumda tutar.

c) İşyeri bina ve eklentileri ile işyerinde bulunan, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin düzenli olarak teknik bakımlarını yapar, çalışanların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek aksaklıkları en kısa zamanda giderir ve gerekli kayıtları tutar.

ç) İşyeri bina ve eklentileri ile ekipmanlarının, araç ve gereçlerinin, özellikle havalandırma sistemlerinin uygunhijyen şartlarını sağlayacak şekilde düzenli olarak temizliğini yapar ve gerekli kayıtları tutar.

d) Risklerden kaynaklanan zararları önlemek veya ortadan kaldırmak amacıyla güvenlikle ilgili kullanılan, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım ve kontrolünü yapar ve ilgili kayıtları tutar.

e) İşyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartlarını sağlar.

f) İşyerinin düzenini, sağlık ve güvenlik risklerine yol açmayacak ve çalışanların işlerini rahatça yapacakları şekilde sağlar.

g) Acil durumları ve yangını önleyici ve bunların olumsuz sonuçlarını sınırlandırıcı gerekli tedbirleri alır, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım ve kontrolünü yapar, gerekli kayıtlarını tutar.

ğ) Çalışanların barınma ihtiyacını karşılaması durumunda, barınma şartlarını çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruyacak şekilde düzenler.

(2)  İşveren birinci fıkrada belirtilen hükümleri yerine getirmek üzere, ihtiyaç duyduğu hallerde, temizlik, periyodik bakım ve kontroller için, yapılacak işe uygun kişi, kurum ve kuruluşlardan destek alabilir.

Çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 6 – (1) İşveren, Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen hususlar saklı kalmak kaydı ile çalışanları ve çalışan temsilcilerini, bu Yönetmelikte belirtilen konularda, işyerinde bulunan sağlık ve güvenlikle ilgili riskler ve alınan tedbirler hakkında bilgilendirir.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 7 – (1) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak çalışanların veya çalışan temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen tedbirler saklı kalmak kaydı ile Bakanlıkça çıkartılan yönetmelikler başta olmak üzere, yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri de uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hususlarda açıklayıcı bir hüküm bulunmaması halinde sırasıyla;

a) İlgili Türk standartları,

b) Avrupa standartları,

c) Uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar,

dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

EK-1

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI

Genel yükümlülük

1 – İşveren,  işyerinin ve yapılan işin niteliğinin ve risklerinin gerektirdiği her durumda, bu Ekte belirtilen hususları yerine getirir.

2 – Elektrik, havalandırma ve yangın tesisatıyla ilgili periyodik bakım ve kontroller 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde yapılır.

Binaların yapısı ve dayanıklılığı

3 – İşyeri binaları ile bunlara yapılacak her çeşit ek ve değişiklikler, yapılan işin özelliğine uygun nitelik ve yeterli sağlamlıkta inşa edilir. Binaların dayanımına ilişkin değerlendirmelerde 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikten ve TS 500 standardından yararlanılabilir.

Elektrik tesisatı

4 – Elektrik tesisatı, yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir ve çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunur.

5 – Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur.

6 – Elektrik tesisinin kurulmasında 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır.

7 – Patlayıcı ortam oluşması muhtemel olan iş yerlerinde elektrik tesisleri 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde kurulur.

8 – İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun kaçak akım rölesi (artık akım anahtarı) tesis edilir.

9 – Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı yerlerde, yüksek bina ve bacalar ile direk veya sivri çıkıntılar gibi yüksek yerler bulunan binalarda, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü tedbirler alınır ve tesisler kurulur.

Acil çıkış yolları ve kapıları

10 – İşyerlerindeki bütün acil çıkış yolları ve kapılarının;

a) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz.

b) Herhangi bir tehlike durumunda, bütün çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmelerini mümkün kılacak şekilde tesisi sağlanır. Gerekli durumlarda bu konuyla ilgili planlar hazırlanarak düzenli tatbikatlar yapılır.

c) Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne, kullanım şekline, işyerinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre belirlenir. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması sağlanır.

ç) Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olması sağlanır. Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz.

d) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır.

e) Acil çıkış yolları ve kapıları, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır.

f) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulur.

Yangınla mücadele

11 – İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, işyerinde bulunan ekipmanlara, kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve işyerinde bulunabilecek azami kişi sayısına göre, işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın detektörleri ve alarm sistemleri bulundurulur.

12 – Yangın söndürme ekipmanları her zaman kullanıma hazır bulundurularak, bu ekipmanların mevzuatın öngördüğü periyotlarda bakımı ve kontrolü yapılır. Yangın söndürme ekipmanları kolay kullanılır nitelikte olur, görünür ve kolay erişilir yerlere konulur ve bu ekipmanların önlerinde engel bulundurulmaz.

13 – Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. İşaretler uygun yerlere konulur ve bu işaretlerin kalıcı ve görünür olması sağlanır.

14 – İşyerlerinde bağımsız kaçış,  çıkış ve merdivenler ile yangınla ilgili bütün özel düzenlemelerin Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması esastır.

Kapalı işyerlerinin havalandırılması

15 – Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanır. Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınır.

16 – Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların ve artıkların derhal dışarı atılması sağlanır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulur.

17 – Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanır. Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren kontrol sistemi tesis edilir. Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri yıllık olarak yetkili kişilere yaptırılır.

18 – Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır.

Ortam sıcaklığı

19 – İşyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması esastır.  Çalışılan ortamın sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olması sağlanır. Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulur. Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilir, bakım ve kontrolleri yapılır. İşyerlerinde termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde TS EN 27243 standardından yararlanılabilir.

20 – Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyucu tedbirler alınır.

21 – İşyerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencerelerin ve çatı aydınlatmalarının, güneş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek şekilde olması sağlanır.

Aydınlatma

22 – İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanır. İşyerlerinin aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013;  TS EN 12464-1.2011: 2012;  standartları esas alınır.

23 – Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde olur ve uygun şekilde yerleştirilir.

24 – Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunur.

İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı

25 – İşyeri, çalışanların fiziksel faaliyetleri, yapılan işlerin niteliği ve termal konfor şartları dikkate alınarak uygun bölümlere ayrılır.

26 – İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamalarının sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz, kaymaz ve seviye farkı bulunmayacak bir şekilde olması sağlanır, buralarda tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller bulundurulmaz. Patlayıcı ve tehlikeli maddelerin imal edildiği, işlendiği ve depolandığı işyeri binalarında taban, tavan, duvar ve çatıların Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olması sağlanır.

27 – Taban ve asma kat döşemeleri, üzerine konulacak makine, araç-gereç ve benzeri malzeme ile buralarda bulunabilecek çalışanların ağırlığına dayanabilecek şekilde yapılır.

28 – İşyerlerinde taban döşeme ve kaplamaları, tavan ve duvarlar uygun hijyenik şartları sağlayacak şekilde temizlemeye elverişli ve sağlık ve güvenlik yönünden uygun malzemeden yapılır.

29 – İşyerlerinde bina, avlu, geçit ve ulaşım yollarında ve bunların civarında bulunan saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle camlı bölmeler, açık bir şekilde işaretlenir, ayrıca güvenli malzemeden yapılır veya çarpma ve kırılmaya karşı korunur.

30 – İşyeri tavanının, yeterli hava hacmini ve havalandırmayı sağlayacak ve sağlık yönünden sakınca meydana getirmeyecek yükseklikte olması esastır.

31 – İşyerlerinin çatıları dayanıklı malzemeden inşa edilir, mevsim şartları dikkate alınarak çalışanları dış etkilerden tamamen koruyacak ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk oluşturmayacak şekilde yapılır.

32 – Yeterli sağlamlıkta olmayan çatılara çıkılmasına ve buralarda çalışılmasına, güvenli çalışmayı temin edecekekipman sağlanmadan izin verilmez.

Pencereler

33 – İşyerlerinde pencerelerin ve tavan pencerelerinin, güvenli bir şekilde açılır, kapanır ve ayarlanabilir olması sağlanır. Pencereler açık olduklarında çalışanlar için herhangi bir tehlike oluşturmayacak şekilde yerleştirilir. Çalışanları, pencere ve menfezlerden gelen güneş ışığının, ısısının ve hava akımlarının olumsuz etkilerinden koruyacak gerekli tedbirler alınır.

34 – Pencerelerin güvenli bir şekilde temizlenebilir özellikte olması sağlanır. Ayrıca pencerelerin, temizlikekipmanlarının kullanılmasına uygun olması sağlanır veya temizliğini yapanlar ile temizlik sırasında bina içinde ve dışında bulunanlar için tehlike oluşturmayacak araç-gereçler seçilir.

Kapılar ve girişler

35 – Kapı ve girişlerde aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

a) Kapı ve girişlerin yerlerinin, sayılarının, boyutlarının ve yapıldıkları malzemelerin, bulundukları oda ve alanların yapısı ile kullanım amacına ve çalışanların rahatça girip çıkmalarına uygun olması sağlanır.

b) Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılır veya bu kapılarda karşı tarafın görünmesini sağlayan saydam kısımlar bulunur.

c) Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike oluşturmayan güvenli malzemeden yapılır veya kırılmalara karşı korunur.  Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenir.

ç)  Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyici güvenlik sistemi bulunur.

d) Yukarı doğru açılan kapılarda aşağı düşmeyi önleyici güvenlik sistemi bulunur.

e) Kaçış yollarında bulunan kapılar, uygun şekilde işaretlenir. Bu kapılar yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olur.

f) Araçların kullanıldığı geçit ve kapılar yayaların geçişi için güvenli değilse bu mahallerde yayalar için ayrı geçiş kapıları bulunur. Bu kapılar açıkça işaretlenir ve bu kapıların önlerinde hiçbir engel bulunmaz.

g) Mekanik kapıların çalışanlar için kaza riski taşımayacak şekilde çalışması sağlanır. Bu kapılarda kolay fark edilebilir ve ulaşılabilir acil durdurma cihazları bulunması ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik olarak açılır olmaması durumunda kapıların el ile de açılabilmesi sağlanır.

Ulaşım yolları – tehlikeli alanlar

36 – Merdiven, koridor, geçiş yolu, yükleme yeri ve rampa dâhil bütün yolların, yaya ve araçların güvenli hareketlerini sağlayacak ve yakınlarında çalışanlara tehlike oluşturmayacak şekil ve boyutlarda olması sağlanır. İşyeri içerisindeki erişim yollarının engebeli, çukur, kaygan olmaması sağlanır ve bakımları yapılır.

37 – İşyerinde yayalar tarafından veya malzeme taşımada kullanılan yolların, bulunabilecek azami kullanıcı sayısına ve yapılan işin niteliğine uygun boyutlarda olması sağlanır ve bu yollar açıkça işaretlenir. Malzeme taşınan yollarda yayalar için yeterli güvenlik mesafesi bırakılır.

38 – Araç geçiş yolları ile kapılar, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında yeterli mesafe bulunması sağlanır. Çalışma mahallerinde yapılan iş, kullanılan makine ve malzeme göz önüne alınarak, çalışanların korunması amacıyla araç geçiş yolları açıkça işaretlenir.

39 – Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya çalışanların düşme riski bulunan tehlikeli alanlara, görevli olmayan kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenir. Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kişilerin korunması için uygun tedbirler alınır, bu alanlar açıkça işaretlenir.

40 – Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının serbest bulunan bütün tarafları ile çalışanların yüksekten düşme riskinin bulunduğu yerlere, düşmelere karşı uygun korkuluklar yapılır. Bu korkuluk ve ara elemanlarının yükseklikleri, dayanımı ve açıklıkları çalışma alanının güvenliğini sağlayacak ve buralardan düşme riskini ortadan kaldıracak nitelikte olur.

Merdivenler

41 – Merdivenlerin; işyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, işyerinde bulunabilecek azami kişi sayısına göre, ateşe dayanıklı yanmaz malzemeden, sağlam, yeterli genişlik ve eğimde, etrafı düşmelere karşı uygun korkuluklarla çevrili olması sağlanır. Merdivenler, ilgili mevzuatın öngördüğü hükümler esas alınarak sağlık ve güvenlik yönünden risk oluşturmayacak şekilde yapılır.

Yürüyen merdivenler ve bantlar için özel tedbirler

42 – Yürüyen merdiven ve bantların güvenli bir şekilde çalışması ve gerekli güvenlik donanımlarının bulunması sağlanır. Bunlarda kolay fark edilir ve kolay ulaşılır acil durdurma tertibatı bulundurulur.

Yükleme yerleri ve rampalar

43 – Yükleme yerleri ve rampalarının, taşınacak yükün boyutlarına uygun olması, çalışanların düşmesini önleyecek şekilde güvenli olması, bu yerlerde en az bir çıkış yeri bulunması, belirli bir genişliğin üzerinde olan yükleme yerlerinde teknik olarak mümkünse her iki uçta da çıkış yeri bulunması sağlanır.

Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi – çalışma yerinde hareket serbestliği

44 – Çalışma yerinin taban alanının, yüksekliğinin ve hava hacminin, çalışanların sağlık ve güvenliklerini riske atmadan işlerini yürütebilmeleri, rahat çalışmaları için, yeterli olması sağlanır. İşyerlerinin hava hacminin hesabı, makine, malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler de dâhil edilerek yapılır.

45 – Çalışanın işini yaptığı yerde rahat hareket edebilmesi için yeterli serbest alan bulunur. İşin özelliği nedeniyle bu mümkün değilse çalışma yerinin yanında serbest hareket edeceği alan olması sağlanır.

Dinlenme yerleri

46 – Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 10 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanır. İş aralarında uygun dinlenme imkânı bulunan büro ve benzeri işlerde ayrıca dinlenme yeri aranmaz. İşyerlerinde daha uygun bir yer yoksa gerekli şartların sağlanması şartıyla, yemek yeme yerleri dinlenme yeri olarak kullanılabilir.

47 – Çalışma süresi, işin gereği olarak sık ve düzenli aralıklarla kesiliyorsa ve ayrı bir dinlenme yeri yoksa çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan hallerde, bu aralarda çalışanların dinlenebileceği uygun yerler sağlanır.

Yemek yeme yeri

48 – Yemeklerini işyerinde yemek durumunda olan çalışanlar için, rahat yemek yenebilecek nitelik ve genişlikte, uygun termal konfor ve hijyen şartlarını haiz yeteri kadar ekipman ve araç-gereç ile donatılmış yemek yeme yeri sağlanır. İşyerlerinde daha uygun bir yer yoksa gerekli şartların sağlanması şartıyla, dinlenme yerleri yemek yeme yeri olarak kullanılabilir. İşveren, çalışanlarına belirtilen şartları taşımak kaydıyla işyeri dışında yemek imkânı sağlayabilir.

Gebe ve emziren kadınlar

49 – Gebe ve emziren kadınların uzanarak dinlenebilecekleri uygun şartlar sağlanır. 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak uygun şartlar sağlanır.

Soyunma yeri ve elbise dolabı

50 – İş elbisesi giyme zorunluluğu olan çalışanlar için, yeterli büyüklükte, uygun aydınlatma, havalandırma, termal konfor ve hijyen şartlarını haiz, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı soyunma yerleri sağlanır. Çalışanların soyunma yerleri dışındaki yerlerde giysilerini değiştirmelerine izin verilmez. Soyunma yerlerinin kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olması ve buralarda yeterli sayıda oturma yeri bulunması sağlanır.

51 – Soyunma odalarında her çalışan için çalışma saatleri içinde giysilerini koyabilecekleri yeterli büyüklükte kilitli dolaplar bulundurulur. Nemli, tozlu, kirli, tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde ve benzeri işlerde iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için yan yana iki bölmeli veya iki ayrı elbise dolabı sağlanır. Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde çalışanların elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer ayrılır.

Duşlar ve lavabolar

52 – Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde veya çalışanların yıkanmalarının temizlenmelerinin gerektiği her durumda, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı sıcak ve soğuk akarsuyu bulunan uygun yıkanma yerleri ve duşlar tesis edilir. Duşlar, çalışanların rahatça yıkanabilecekleri genişlikte, dışarıdan içerisi görünmeyecek, uygun havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları sağlanacak şekilde yapılır.

53 – Duşlar ve lavaboların her zaman çalışanların kullanımına hazır halde olması sağlanır, buralarda gerekli temizlik malzemeleri bulundurulur. Duş veya lavaboların soyunma yerlerinden ayrı yerlerde bulunması durumunda, duş ve lavabolar ile soyunma yerleri arasında kolay bağlantı sağlanır.

54 – Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında, gerekiyorsa akar sıcak suyu da olan, lavabolar bulunur. Lavabolar erkek ve kadın çalışanlar için ayrı ayrı yapılır.

Tuvalet ve lavabolar

55 – Çalışma yerlerine, dinlenme odalarına, soyunma yerlerine, duş ve yıkanma yerlerine yakın yerlerde, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı olmak üzere, uygun havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları sağlanacak nitelikte yeterli sayıda tuvalet, lavabolar tesis edilir. Tuvalet ve lavabolarda gerekli temizlik malzemeleri bulundurulur.

56 – Tuvalet ve lavabolar,  insan ve çevre sağlığı yönünden risk oluşturmayacak şekilde su depolarına, su geçen yerlere,  gıda maddelerinin depolandığı veya işlendiği yerlere uzak şekilde yerleştirilir.

Atık sulara drenaj kanalı

57 – İşyerlerinde atık ve birikinti suların aktığı ve toplandığı yerler, özel veya genel bir kanalizasyona veya fosseptiğe bağlanır ve uygun bir kapak ile örtülür, bu yerlerin çalışılan mahalden yeteri kadar uzakta bulunması sağlanır. Atık su kanalizasyon kotunun kurtarmadığı durumlarda ise cebri olarak drenaj yapılarak taşmanın önlenmesi sağlanmalıdır.

İlkyardım odaları

58 – İşyerinin büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre, işyerinde bir ya da daha fazla ilk yardım ve acil müdahale odası bulunması sağlanır.

59 – İlkyardım odaları yeterli ilk yardım malzemesi ve ekipmanı ile teçhiz edilir ve buralarda sedyeler kullanıma hazır halde bulundurulur. Bu yerler, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir.

60 – Çalışma şartlarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanları kolay erişilebilir yerlerde bulundurulur, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. Acil servis adresleri ve telefon numaraları görünür yerlerde bulundurulur.

Engelli çalışanlar

61 – Engelli çalışanların bulunduğu işyerlerinde bu çalışanların durumları dikkate alınarak gerekli düzenleme TS 9111- TS 12460 standartları göz önünde bulundurularak yapılır. Bu düzenleme özellikle engelli çalışanların doğrudan çalıştığı yerlerde ve kullandıkları kapı, geçiş yeri, merdiven, servis araçları, duş, lavabo ve tuvaletlerde yapılır.

Açık alanlardaki çalışmalarda özel önlemler

62 – İşyerindeki açık çalışma yerleri, yollar ve çalışanların kullandığı diğer açık alanlar, yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. İşyeri sahasındaki ana yollar, tamir, bakım, gözetim ve denetim için kullanılan diğer yollar ile yükleme ve boşaltma yerlerinde, kapılar ve girişler, ulaşım yolları – tehlikeli alanlar, merdivenler, yürüyen merdivenler ve bantlar için özel tedbirler başlıkları altında belirtilen hususlar uygulanır. Ulaşım yolları – tehlikeli alanlar başlığı altında belirtilen hususlar aynı zamanda açık alanlardaki çalışma yerlerinde de uygulanır.

63 – Açık çalışma alanları gün ışığının yeterli olmadığı hallerde uygun şekilde aydınlatılır.

64 – Açık alanda yapılan çalışmalarda riskler değerlendirilerek çalışanlar özellikle;

a) Olumsuz hava şartlarına ve gerekli hallerde cisim düşmelerine,

b) Zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilere,

c) Düşme ve kaymalara,

karşı korunur.

65- Açık alanda yapılan çalışmalarda çalışanların, herhangi bir tehlike durumunda işyerini hemen terk etmeleri veya kısa sürede yardım alabilmeleri sağlanır.

Barınma yerleri

66 – Barınma, dinlenme ve sosyal amaçlı kullanılan tesisler, yanıcı olmayan ve kolay tutuşmayan malzemeden inşa edilir. Barınma amacıyla çadır ve branda kullanılmaz. Barınma yerlerinin ısıtılmasında, duman, gaz ve yangın tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınır, mangal, maltız, açık ateş vb. kullanılmaz. Bu yerlerde uygun ve yeterli hijyenikşartlar, aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartları sağlanır. Barınma yerlerinde yeterli sayıda tuvalet, lavabo, duş yerleri bulunur. Bu yerlerde temizlik malzemeleri ile üst baş temizliği için gerekli araç-gereç ve makineler sağlanır.

Çalışan konutları

67 – Çalışan konutları, sağlık gereklerine ve teknik şartlara uygun bir şekilde inşa edilir ve bu konutlarda bir konutta bulunması gereken tesisat kurulur ve tertibat bulundurulur. Çalışan konutlarının, aileleri ile birlikte oturan çalışanlar için ayrı ev veya apartman şeklinde olması sağlanır. Bekâr çalışanlara özgü binalarda, kadınlar ve 18 yaşından küçük çocukların, erkeklerin bulunduğu kısım ile bağlantısı olmayan ve birbirinden ayrı özel kısımlarda yatırılmaları sağlanır.

 

Yönetmeliği word dosyası olarak aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 17 Temmuz 2013

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelikte belirtilen işlerde, çalışanların sağlık kuralları bakımından,çalışabilecekleri azami çalışma sürelerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha azçalışılması gereken işleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler

MADDE 4  (1) Bir çalışanın günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurşun ve arsenik işleri:

1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işleri.

2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığıve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işleri.

3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işleri.

4) Kurşun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurşunlu boyaların alevle yakılması işleriyle levha, tel, boru, akümülatör, şişe kapsülü, yapımı gibi kurşun veya kurşun alaşımıyla çalışılan işler.

5) Üstübeç, sülügen, kurşun tetraetil gibi zehirli ve kimyasal kurşun veya arsenikli bileşiklerin hazırlanmasıişleri.

6) İçinde kurşun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye, güderi, meşin, kauçuk,çini, cam, yapma süs taşları, yapma çiçek ve oyuncak yapımı işleriyle bina, dokuma ve otomobil boyacılığı ile darmekanlarda, iç mekanlarda veya sağlığa uygun olarak havalandırılmayan mekanlarda yapılan boyacılık, renkli baskı ve harf matbaacılığı (tipografi) işleri.

7) Kurşun levhaları birbirine kaynatma işleri.

b) Cam sanayii işleri:

1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işleri (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde).

2) Eritme işleri (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde).

3) Ateşçilik işleri.

4) Üfleme işleri (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde).

5) Basınçla yapılan cam işleri (cam tazyiki işleri).

6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işleri (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığıtakdirde).

7) Camı fırın başından alma işleri.

8) Yayma fırınlarında düzeltme işleri.

9) Tıraş işleri.

10) Asitle hak ve cilalama işleri.

11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işler (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde).

12) Pota ve taş odalarında görülen işler.

c) Cıva sanayii işleri:

1) Cıva amalgamlarından altın ve gümüş ayırma işleri, akümülatörcülükte çinko amalgamı işleri, harç malzemesi yapımında cıvalı kurşunlu yapılan lehimcilik işleri.

2) Cıvalı aletler yapımı işleri.

3) Cıva buharlı elektrik ampulleri yapımı işleri.

4) Süblime, kalomel ve cıva fulminat gibi cıvalı bileşiklerin hazırlanması işleri ve laboratuvarlarda cıvayla yapılan işler.

ç) Çimento sanayii işleri:

1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işleri.

2) Otomatik fırınlarda pişirme işleri.

3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işleri (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde).

d) Kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler:

1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işleri.

2) Kimyasal arıtma işleri.

3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işleri.

4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işleri.

5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işleri, (ateşçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin taşınmasında tozun etrafa yayılmasını önleyici tesisler olmadığıtakdirde).

6) Termik santraller ile her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınmasıişleri. (ateşçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin taşınmasında tozun etrafa yayılmasını önleyici tesisler olmadığı takdirde).

e) Çinko sanayii işleri:

1) Çinko madeninin toz haline getirilmesi, karıştırılması, elenmesi ve fırınlanması işleri.

2) Damıtma fırınının işletilmesi, fırınlardan küllerin ve cürufun kaldırılması işleri.

3) Çinkoyla alaşım yapılması işleri.

4) Çinko tozunun ambalajlanması işleri.

5) Sürekli olarak yapılan galvanizli demir lehimciliği işleri.

6) Çinko tozu kullanılan kimyasal ve sınai işler.

7) Elektrolitik çinko madeni üretilen tesislerdeki işler.

f) Bakır sanayii işleri:

1) Bakır cevheri çıkarılan maden ocaklarında yapılan işler.

2) Cevherin kuru veya yaş yöntemle zenginleştirilmesi ve elde edilmesi işleri.

3) Bakır fabrikalarında cevherin yıkama, flotasyon ve izabe işleri.

4) Hurda bakırın eritilerek dökülmesi işleri.

g) Alüminyum sanayii işleri:

1) Alüminyum oksit üretimi işleri.

2) Alüminyum bronzu hazırlama işleri.

3) Alüminyum madeni üretimi işleri.

ğ) Demir ve çelik sanayii işleri.

1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işler.

2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işler.

3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işler.

4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işleri.

5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işleri.

6) Demir ve çelik presleme makinelerinde yapılan işlerle bu makinelerin sıcak demir veya çelikle beslenmesi ve yapılan sıcak parçaların kaldırılma veya taşınması işleri.

7) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konulması, tozların çuvallara doldurulması ve yükletilmesi işleri.

h) Döküm sanayii işleri:

1) Kalıp kumunun hazırlanması işleri.

2) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işleri.

3) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işleri.

4) Maden eritme ve dökme işleri.

5) Kalıpların sökülmesi ve dökümlerin temizlenmesi işleri.

6) Savurma ve düşey döküm yapımı işleri.

ı) Kaplamacılık işleri:

1) Parlak ve mat kaplama işleri (galvano).

2) Polisaj işleri.

3) Kalaycılık işleri.

4) Doldurma yoluyla galvanizleme işleri.

5) Asitle yüzey temizleme işleri.

i) Karpit sanayii işleri:

1) Kireç ve kokun ark fırınında eritilmesi işleri.

j) Asit sanayii işleri:

1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işleri.

2) Asidin yapılma safhalarındaki işler.

3) Asidin dinlendirilme, yüklenme, boşaltılma ve taşınması işleri.

4) Baca gazlarından asit elde edilmesi işleri.

k) Akümülatör sanayii işleri:

1) Akümülatör yapım ve onarım işleri.

2) Akümülatör suyu hazırlama ve şarj işleri.

l) Kaynak işleri:

1) Her çeşit koruyucu gaz altında yapılan kaynak işleri.

2) Toz altı kaynak işleri.

3) Oksijen ve elektrik kaynağı işleri.

m) Madenlere su verme işleri:

1) Su verme işleri (sertleştirme).

2) Semantasyon işleri.

n) Kauçuk işlenmesi işleri:

1) Kauçuk hamurunun karıştırılması, fırınlanması işleri.

2) Sağlığa uygun olarak havalandırılmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanılmadan yapılan sıcak vulkanizasyonişleri.

o) Yeraltı işleri:

1) Maden ocakları işleri (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işler.

ö) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler:

1) 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun  Ek 1 inci maddesinde  yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla doğal ve yapay radyoaktif,radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işler.

p) Gürültülü işler:

1) Gürültü düzeyi en yüksek maruziyet etkin değerini (8h=85 dB(A)) aşan işler.

r) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler:

1) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20 metreye kadar derinlik veya 2 kg/cm2 basınçta yapılan işler (iniş, çıkış, geçiş dahil).

s) Pnömokonyoz yapan tozlu işler:

1) Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu işyerlerindeki işler.

ş) Tarım ilaçları:

1) Tarım ilaçları kullanımı işleri.

Günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler

MADDE 5  (1) Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işlerle bunların her birinde en çok kaçar saat çalıştırılacağı aşağıda belirtilmiştir.

a) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dâhil):

1) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2 basınçta 7 saat.

2) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2 basınçta 6 saat.

3) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2 basınçta 5 saat.

4) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat.

5) Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde 1/2 saattir.

b) Cıva işleri:

1) Cıva izabe fırınlarında görülen işler 6 saat.

2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işler 6 saat.

c) Kurşun işleri:

1) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işleri 4 saat.

ç) Karbon sülfür işleri:

1) Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işler 6 saat.

d) İnsektisitler:

1) Karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması işleri 6 saat.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Başka işte çalıştırma yasağı

MADDE 6  (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalışanlar, 4 ve 5 inci maddelerde belirtilen günlük azami iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalıştırılamazlar.

Fazla çalışma yasağı

MADDE 7  (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla çalışma yapılamaz.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 8  (1) Bu Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birinin veya birkaçının sürekli olarak yapıldığıişyeri işverenleri, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan işlerde çalışanların erkek ve kadınlar ayrıayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, işe başlamadan önce işin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumuİl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

İtirazlar

MADDE 9  (1) İşyerlerinde yapılan işlerin 4 ve 5 inci maddelerde sayılan işlerden olup olmadığına ilişkin itirazlar ile 4 ve 5 inci maddelerde yer almayan işlere ilişkin başvurular, kullanılan maddelerin özellikleri, uygulanan teknoloji ve alınan teknik ve idari toplu koruma önlemleri de göz önünde bulundurulmak ve Sağlık Bakanlığının görüşüalınmak suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10  (1) 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Bildirim ve muafiyet

GEÇİCİ MADDE 1  (1) 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık KurallarıBakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik kapsamında daha önce bildirim yapılmış olan iş ve işyerleri için 8 inci madde hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 11  (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK 16 Temmuz 2013.docx

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik (13.07.2013)

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDEÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE

DAİR YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ek-1’de belirtilen işleri ve bu işlerde çalışanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Mesleki eğitim: Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi,

ifade eder.

Mesleki eğitim zorunluluğu

MADDE 5  (1) Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.

(2) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte, çalışanın yaptığı iş ek-1 çizelgede belirtilen işler dışında ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz.

Mesleki eğitimin belgelendirilmesi

MADDE 6  (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:

a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,

b) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler,

c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,

ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,

d) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

e) Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,

g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri,

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.

(3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilecekler hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar için gerekli olan mesleki eğitim belgeleri kurum ve kuruluşlarca önceden belirlenir ve işe alımlar bu esaslar da göz önünde bulundurularak yapılır.

Mesleki eğitim zorunluluğunun denetlenmesi

MADDE 7  (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.

(2) İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

Geçerli sayılan belgeler

GEÇİCİ MADDE 1  (1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 85 inci maddesi kapsamında 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğe göre alınan mesleki eğitim belgeleri bu Yönetmelik kapsamında da geçerli sayılır.

Yürürlük

MADDE 8  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9  (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (e), (f) bentleri ve ikinci fıkrasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Millî Eğitim Bakanı birlikte, diğer hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

EK-1

MESLEKİ EĞİTİM ALINACAK İŞLERE AİT ÇİZELGE

ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ
Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri.
Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit maden ve maden filizleri ve mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri.
Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden ve maden filizleri mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkartılması ile üretimi işlerinin yapılmasında tamamlayıcı nitelikte olan kırma, yıkama, zenginleştirme, taşıma, depolama ve benzeri işler
METALURJİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER
Metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden itibaren pirometalurjisel, kimyasal, elektrolitik usullerle üretimi işleri ve bunlarla ilgili işler.
Metallerin ve metalsilerin eritilmesi, saflaştırılması, alaşımlarının üretimi ve bu maksatlarla yapılan her çeşit işler.
Metal ve alaşımlarının, metalsi ve alaşımlarının her çeşit döküm ve haddeleme, presleme suretiyle sıcak ve soğuk olarak şekillendirilme işleri.
Font, çelik ve diğer madenlerin ve alaşımlarının eritilip potalara dökülmek sureti ile çeşitli eşyaların imali işleri.
Metal ve alaşımlarına, metalsi ve alaşımlarına uygulanan ısıl işlemleri (Tav, su verme ve benzeri işlemler).
Kükürdün eritme yoluyla üretimi, öğütülmesi ambalajı ve depolanması ve bunlarla ilgili işler.
TAŞ VE TOPRAK SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER
Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi işleri (Kırma, kesme, taşıma, öğütme, yontma, cilalama ve benzeri işler).
Çimento fabrikalarında ve taş ocaklarında; dinamitleme, konkasör ve yağcılığı, konkasöre vagon devirme ve monitör havai hat yağcılığı ekskavatör işleri ile çimento üretiminde kalker stoklanması, kalsinatör, klinker elevatörü, ambalaj, gezer vinç, kaynak, santralde ocakçılık ve külcülük, ocak ve fırın duvarcılığı ve tamirciliği, yükleme ve boşaltma, su kulesi, baca ve boya tamiri, gezer vinç yolları, kanalizasyon ve bakım işleri.
Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işleri.
Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri.
Fayans, porselen ve seramik imaline ait işler.
Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme fabrika ve imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve bunların işlenmesine ait işler.
13, 14 ve 15 numaralı bentlerde belirtilen işlerden fırın işleri ile silis tozları saçan işler.
METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER
Ağır saç levhaları bağlama, perçinleme ve presleme işleri ile kalafat işleri.
Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak işleri ile vinçler, iş iskeleleri, bumbalar, direkler, demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara ait işler.
İskeleler, çarpantlar, köprüler, motorlar, makinalar, kazanların imali ve bunların montajı ile işletilmesi işleri.
Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi).
Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle çeşitli eşya imali işleri.
Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen, elektrik, punta ve dikiş kaynağı işleri gibi).
Altın, gümüş, bakır, pirinç, alüminyum ve benzeri malzemeden eşya imalatı işleri.
Kurşun kaynak işleri, seri ve devamlı lehim işleri.
10 kg’yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı imalat ve taşlama işleri.
Her türlü madeni ve fiber optik kablo imali, çelik ve benzeri malzemelerden tel, şerit gibi soğuk haddeleme, imali işleri.
Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme tezgahlarında yapılan işler.
Metal yüzeylerde yapılan, mekanik ve kimyasal temizlik işleri ile elektroliz yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Nikelaj, kromaj ve kadmiyum kaplama vb.) sıcak daldırma yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Kurşun, kalay, çinko vb.) çeşitli kimyasal maddelerle yapılan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama, eloksal vb.) teflon ve emaye işleri.
AĞAÇ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER
Muharrik kuvvetle çalışan her türlü bıçaklar ve testereler ile kesici, yontucu, soyucu, delici makinalar ve hızarlarla yapılan işler.
Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak, kontrtabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve pvc yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri.
YAPI İŞLERİ
Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü, tünel, metro, her türlü raylı sistem, iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı barınağı, hava alanı, havai hat, çelik konstrüksiyon yapı kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal, kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri, her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları, her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb. ), yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç, malzeme, sabit tesis ve ekipmanın kullanılması işleri.
Her türlü prefabrik yapı elemanı (pabuç, kolon, kiriş, aşık, mertek gibi) üretimi ve yerinde montajı işleri.
Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi (Bina, karayolu, demiryolu, köprü, baraj ve benzeri üst yapılarla, her türlü alt yapılar ve tünellerde kullanılan elemanlar) imali ve tatbikatı.
Beton, asfalt, çimento, alçı ve kireç gibi yapı malzeme ve maddelerinin üretimi, işlenmesi, bunlardan elde edilen yarı mamul ve mamul ürünlerin hazırlanması ve yerinde uygulanmasına ait işler.
Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve doldurulma işleri.
KİMYA SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER
Klorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi vb. her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler ile sodyum ve potasyum hidroksit, amonyak gibi her türlü alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan işler.
Aldehitler, ketonlar, eterler, karbon sülfür, analin, alkoller, solventler, tinerler, triklor-etilen ve benzerleri gibi ve parlayıcı maddelerin imali ve bunlarla yapılan işler.
Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitum, madeni yağlar ve her türlü akaryakıt ve rafinasyon işleri.
Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları, koklaştırılmaları ve bunlardan elde edilen bitum, katran gibi ara ve art ürünlerin distilasyonu işleri.
Doğal gaz, Likit petrol gazı, hava gazı, bio gaz, ve asetilen gazı gibi her türlü gaz üretimi, stoklanması ve arz işleri.
Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü, olup petrol rafinerilerinde elde edilemeyen sıvı ve katı yağların imali işleri.
Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali, depolanması ve nakli işleri.
Her türlü zehirli gazların ve savaş gazlarının üretimi, kullanılması, depolanması ve nakli işleri.
Aktif kömürlerin, diğer aktif maddelerin ve çeşitli kimyasal maddelerin emprenyasyon işleri.
Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile toz ve gaz maskeleri, koruyucu başlık, elbiseler ile diğer koruyucuların kullanılması zorunluluğu bulunan işler.
Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri (Aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler şenlik maytapları, tabanca mantarı benzerleri).
Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edici maddelerle boya ve vernik imali ve bunlardan meydana gelen zehirli ve tahriş edici boyaların kullanılması işleri.
Kimyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işleri.
Selülozik, sentetik ve her çeşit boya imali işleri.
Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan çeşitli kimyasal maddelerin imali işleri.
Ensektisit, rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları hazırlanması, üretimi ve depolanması işleri.
Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri.
Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri.
İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin üretimi, yükleme, boşaltma ve nakli işleri.
Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin bakım ve şarj işleri.
Uyuşturucu maddelerin imali işleri.
Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler.
Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve imalathanelerinde tabaklama, nakil ve depolama işleri.
Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri.
Ham kürkleri işleme ve boyama işleri.
Kauçuk ve lastik sanayiinde, lastik hamurunun hazırlanmasından her çeşit şekillendirilmiş mamul yapımına kadar bütün işler.
Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri.
İPLİK, DOKUMA VE GİYİM SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER
Çırçır fabrikalarındaki işler.
Pamuk,keten,yün ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç haşıl, tarak, presleme ve kolalama işleri.
Her türlü ilkel ve mamul maddelerin temizlenmesi, boyanması, gazlanması, ağartılması, basılması ve hazır hale getirilmesi işleri.
Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri.
Linolyum ve diğer sert satıhta zemin döşemeleri, suni deri (Plastik hariç muşamba ve kaplanmış kumaşlar, hasır, lif ve sair keçeler, paspaslar ve her türlü elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali işleri), bu ürünlerin döküntü ve paçavralarının elyaf haline getirilmesi işleri.
KAĞIT VE SELÜLOZ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER
Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri.
Selüloz üretimi işleri.
Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit, kükürt dioksit, hiposulfit gibi tahriş edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin hazırlanması, kullanılması ve geri kazanılması işleri.
GIDA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER
Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, işlenmesi, ambalajlanması, sakatat tesislerindeki işler.
Deniz ve göl tuzlalarıyla kaya tuzu işletmelerinde yapılan üretim, rafine, ambalajlama, doldurma ve taşıma işleri.
TÜTÜN SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER
İmalathane ve depolardaki aktarma işleri.
ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİ VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ İŞLER
Buhar, gaz ve sair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili işler.
Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri, elektrik bakım ve onarım işleri.
Hareket halinde bulunan makine, motor ve aksamı ile transmisyon tertibatının yağlanması, tamiri ve temizlenmesi gibi işler.
NAKLİYE BENZERİ İŞLER
Araçsız olarak yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
Gaz, petrol, su ve benzeri maddelerin her çeşit boru vasıtasıyla taşınması ve bu nakil hatlarında yapılan bakım, onarım, tamirat ve benzeri işler.
TARIM VE HAYVANCILIK İŞLERİ
Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması, üretilmesi, (bunlardan elde edilecek ürün ve yan ürünler) ve dalyan işleri.
Tarım ilaçları kullanımı işleri
ARDİYE VE ANTREPOCULUK
Ardiyeler, antrepolar, umumi mağazalar ve iskelelerde yapılan her türlü ambarlama, depolama, yükleme ve boşaltma işleri.
HABERLEŞME
Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon gibi iletişim araçları için yapılan her türlü yapım, bakım, onarım ve alt yapı işleri.
ÇEŞİTLİ İŞLER
Asbest tozları ile yapılan her çeşit imalat ile (Dam tecrit malzemesi, çimento ve asbest esaslı borular, kauçuklu ve plastikli yer döşemeleri imali, çeşitli sanayi ürünleri, kişisel koruyucular gibi) asbest hamuru hazırlama ve şekillendirme işleri.
Sünger avcılığı işleri.
Süngerleri temizleme, yıkama, beyazlatma ve boyama işleri.
İtfaiye işleri.
Ocakçılık, ateşçilik işleri ile ocak ve baca temizleme işleri.
Kanalizasyon ve foseptik işleri.
Her türlü çöp ve atık maddeler (toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi, yok edilmesi vb.) ile ilgili işler.
Bataklık kurutma, su altı ve toprak altı işleri ile suya girilerek yapılan her türlü işler.
Radyoloji işleri ile radyum ve radyo aktif maddelerle ve radyasyon yayan her türlü cihazla (Çeşitli röntgen, manyetik rezonans ve benzeri elektronik cihazlar) çalışılan işler.
Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran bahçelerdeki ve hayvan terbiyesi yapılan yerlerdeki her türlü işler.
Her türlü mürekkep imali işleri.
Hayvan tahniti işleri.
Kemik, boynuz, tırnak ve hayvan kanı ile ilgili üretim işleri.
Metalden matbaa harfi imali ve klişe imali işleri.
Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantezi fason yapma ve derileri perdahlama işleri.
Makinesiz deniz nakil araçlarında (Mavna, şat ve benzerleri) yapılan bütün işler.
Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler.
Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer hizmetleri ve bakım işleri.
Uçaklarda yapılan bütün işler ve uçaklarla yapılan ilaçlama ve yangın söndürme işleri.
Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için bakım, ikmal, onarım ve park yerlerinde yapılan işler.
Her türlü siloculuk işleri.
Matbaacılık işleri (Her türlü basım işleri)
Her türlü katı ve sıvı ara ürün ve nihai ürünlerin ambalajlanması, paketlenmesi ve dolumu işleri.
Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden mamul her türlü ayakkabı, terlik ve benzerleri imalat işleri.

 

Yönetmeliği dosya olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

TEHLİKELİ_VE_ÇOK_TEHLİKELİ_SINIFTA_YER_ALAN_İŞLERDE_ÇALIŞTIRILACAKLARIN_MESLEKİ_EĞİTİMLERİNE_DAİR_YÖNETMELİK.docx

Kaynak : http://www.resmi-gazete.org/rega/tehlikeli-ve-cok-tehlikeli-sinifta-yer-alan-islerde-calistirilacaklarin-mesleki-egitimlerine-dair-yonetmelik-37402.htm

BUGÜN İTİBARİYLE 6331’DEN SONRA YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN YÖNETMELİKLERİN LİSTESİ

BUGÜN İTİBARİYLE 6331’DEN SONRA YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN YÖNETMELİKLERİN LİSTESİ

( MAYIS SINAVINDAN FARKLI OLARAK 18 AĞUSTOS SINAVINA DAHİL OLAN YÖNETMELİKLER) ;
– 29 ARALIK 2012 İSG HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
– 29 ARALIK 2012 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
– 29 ARALIK 2012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
– 18 OCAK 2013 İSG KURULLARI YÖNETMELİĞİ
– 25 OCAK 2013 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA YÖNETMELİK
– 31 OCAK 2013 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
– 31 OCAK 2013 İSG HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
– 5 ŞUBAT 2013 ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
– 21 ŞUBAT 2013 ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
– 30 MART 2013 İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK
– 16 NİSAN 2013 EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
– 25 NİSAN 2013 İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
– 30 NİSAN 2013 ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELRİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
– 15 MAYIS 2013 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
– 15 HAZİRAN 2013 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
– 18 HAZİRAN 2013 İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
– 30 HAZİRAN 2013 İSG HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
– 2 TEMMUZ 2013 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK
– 5 TEMMUZ 2013 HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

Dosya olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

yönetmelikler.docx

İş Güvenliği Uzmanı Olabilecekler Değişti

Meclis Genel Kurulu, kimlerin iş güvenliği uzmanı olabileceğini düzenleyen maddeyi değiştirdi.
 
Şuanki düzenleme göre sadece mühendis, mimar veya teknik eleman unvanını (teknik öğretmen, fizikçi, kimyager) alanlar iş güvenliği uzmanı olabilmektedir.
Kabul edilen önergeyle,
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’da müfettiş olanlar
2- Sadece mimar unvanını alanlar değil tüm mimarlık fakültesi mezunları
3- Biyologlar
iş güvenliği uzmanı olabilecektir.

İŞTE MECLİSİN DÜN GECE YARISI KABUL ETTİKLERİ
YENİ KABUL EDİLEN ÖNERGE METNİ
MADDE 101- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı.

s) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,”
ESKİ KANUN METNİ
Madde 3 – (*)
(1) Bu Kanunun uygulanmasında;
f) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,
s) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,

Kaynak : http://www.isghaber.com/threads/%C4%B0%C5%9F-g%C3%BCvenli%C4%9Fi-uzman%C4%B1-olabilecekler-de%C4%9Fi%C5%9Fti.4052/