RİSK YONETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ ile ilgili soru bankası

RİSK YONETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ ile ilgili soru bankası 

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi risk analizi amacını en kapsamlı şekilde belirtmektedir?

 

a-İş yerindeki tehlikelerin tanımlanması ve çalışanların sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede tutmaktır

b-İş yeri ortamlarının düzenlenmesini sağlamaktır

c-İş yerinde uyulması gereken kuralları belirleyerek yapılmasını sağlamaktır

d-İşe başlama ve molaların düzenlenmesini sağlamaktır

 

Cevap a

 

Soru 2

İş kazası meydana geldikten sonra aşağıdaki hukuk sistemlerinden hangileri uygulanmaktadır?

 

a-Ceza Hukuku, Aile Hukuku, SGK Hukuku

b-Aile Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku

c-Ceza Hukuku, İş Hukuku, SGK Hukuku

d-Aile Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku

 

Cevap c

 

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi iş kazası maliyet hesaplamasına görünen maliyetler arasında yer almaz?

 

a-İşin durması

b-Sigorta ödemeleri

c-Mahkeme masrafları

d-Kişide sonradan oluşacak sakatlık

 

Cevap d

 

Soru 4

İşletmelerin sağlık ve güvenliğini yönetmelerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 

a-Yasal nedenler

b-Etik nedenler

c-Finansal nedenler

d-Ruhsal nedenler

 

Cevap d

 

 

 

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı arasında yer almaz?

 

a-Önleme politikası

b-İş birliği yapılması

c-Çalışanların katılımı

d-Kazalara müdahale edilmemesi

 

Cevap d

 

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi risk analizinde proaktif izlemede yer alır?

 

a-Gerçekleşecek olayları önceden belirleme ona göre önlem alma

b-Tesis varlıklarının zarar görmesi

c-Performans standartlarındaki noksanlıklar ihmaller

d-Yaralanmalar ve hastalıklar

 

Cevap a

 

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi temel esasları arasında bulunmamaktadır?

 

a-Tehlikelerin tanımlanması

b-Tehlikelere önlem alınmaması

c-Tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi

d-Kontrol tedbirlerinin tamamlanması

 

Cevap b

 

Soru 8

Risk nedir?

 

a-Tehlike dolayısıyla ortaya çıkan hasar derecesi ve olayın oluşma olasılığının bileşkesidir

b-Çalışan insanın kazanma gücünün hasar görmesi

c-Kazaların maddi hasarlarının ortaya çıkarma olasılığıdır

d-Yapılan işlerde çalışanın zarar görmeme İyileştirme olayıdır.

 

Cevap a

 

Soru 9

Risk matrisinde Çok yüksek olasılığı hangi frekansta ne zaman yapılmaktadır?

 

a-Her gün olduğunda

b-Haftada bir olduğunda

c-Ayda bir olduğunda

d-Üç ayda bir olduğunda

 

Cevap a

 

Soru 10

Risk matrisinin sonuç değerlendirmesinde ciddi sonucu hangi derecelendirmeye denk gelmektedir?

 

a-Tedavi gerekir, sürekli iş göremezlik

b-Hafif yaralanma, tedavi gerekir

c-Ölüm, yaralanma, meslek hastalığı

d-İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren

 

Cevap c

 

Soru 11

Risk matrisinde kırmızı renkte olan risk hangi risk gurubuna girmektedir?

 

a-Dikkate değer risk

b-Kabul edilebilir risk

c-Kabul edilemez risk

d-Öngörülen risk

 

Cevap c

 

Soru 12

Risk faktörünün hesaplanması neye göre yapılır?

 

a-Risk faktörlerinin toplanıp şiddetle çarpılmasıyla

b-Şiddetin olasılığa bölünmesiyle

c-Olasılık ve şiddetin toplanmasıyla

d-Olasılık ve şiddetin çarpılmasıyla

 

Cevap d

 

Soru 13

Risk analizinde kararlaştırılan önlemlerin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 

a-Bir eylem planı yapılması ve bir takvim oluşturulması

b-Eylem planının her bir safhasının görevlileri belirlenmeli

c-Eylem planında zorlanılan durumla karşılaşıldığında askıya alınmalı

d-Belirlenen eylem planının uygulamaya konulması

 

Cevap c

 

Soru 14

Tehlike – Risk bağlantısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

a) Bir tehlikeden ancak bir risk ortaya çıkabilir.

b) Bir tehlikeden birden fazla risk ortaya çıkabilir.

c) Birden çok tehlikelerden bir risk çıkabilir.

d) Bir riskin bir tek kontrol yöntemi vardır.

 

Cevap b

 

Soru 15

Avrupa Birliği mevzuatında Risk Değerlendirme konusunun düzenlendiği temel mevzuatın adı ve numarası aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) 89/ 655 EEC  İş Ekipmanları Direktifi

b) 90/37 EC Makina Emniyeti Direktifi

c) 89/392 EEC Ana direktif

d) 89/391 EEC Çerçeve Direktif

 

 

Soru 16

 

Kuruluşlarda Risk değerlendirme çalışmaları ne zaman yapılması gerekli değildir?

 

a) İşe başlama aşamasında,

b) İş kazası, meslek hastalığı, olay  sonrasında,

c) Bakım sonrası dönemde,

d) Düzenli aralıklarla,

Cevap c

 

Soru 17

 

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Risk değerlendirme takım çalışmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 

a) Bütün takım üyelerinin katılımı sağlayacak teknikler kullanılmalıdır.

b) Takım liderinin işletmeyi ve risk değerlendirme tekniklerini iyi bilmesi gereklidir.

c) Takım üyeleri yeteneklerine göre belirlenmelidir.

d) Takım üyeleri aynı meslekten olmalıdır.

Cevap d

 

 

 

 

Soru 18

 

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme sırasında gözden kaçan tehlike tiplerinden değildir?

a) Ön  belirti göstermeyenler,

b) Sıklıkla karşılaşılan tehlikeler,

c) Sürekliliği  olmayan durum ve davranışlar,

d) Uzman olmayanlarca fark edilemeyenler,

Cevap b

 

Soru 19

Ürünler üzerine yerleştirilen CE işaretinin anlamı için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 

a) Ürünlerin kaliteli olduğunu gösterir

b) Ürünlerin insan can ve mal güvenliğine zarar vermeyeceğini ifade eder,

c) Ürünlerin çevreye zarar vermeyeceğini anlatır,

d) Ürünlerin bitki ve hayvan varlığı zarar vermeyeceğini gösterir,

Cevap a

 

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanı tanımına uygundur.

 

a) Her türlü iş makinaları ve parçaları,

b) İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makina, alet ve tesisi,

c) İşyerindeki üretim makinalarını,

d) Elektrikle çalışan makina ve tezgahları,

Cevap b

 

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi  imalatçıların güvenlikle ilgili sorumluluklarından birisi değildir?

a) Kullanıcılara bakiye riskler hakkında ikazlarda bulunmak,

b) Kullanıcıların iş başında eğitimi,

c) Ürünlerin uygun şekilde işaret ve etiketlenmesi,

d) Ürünlerin işletme talimatlarının hazırlanarak kullanıcılara verilmesi,

Cevap b

 

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin imalatçıları tarafından hazırlanması zorunlu olan işletme talimatlarında belirtilmesi zorunlu hususlardan biri değildir?

 

a) Operatörler tarafından kullanılabilecek çalışma yerleri,

b) Makinanın önceden belirtilen şekilde kullanılması,

c) İşletmeye alma prosedürleri

d) İmalat amacı dışında nasıl kullanılması gerektiği,

Cevap d

 

 

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi imalatçıların sorumluluklarından biri değildir?

 

a) Tasarımda yapısal güvenlik tedbirlerini almak,

b) Kapsam alanındaki ürünlere prosedür gereği CE sertifikası temin etmek,

c) İmalatta muhtemel riskleri değerlendirmek,

d) Pazarlama esnasında kullanıcılara özel olarak ürün tanıtımı yapmak,

 

Cevap d

 

Soru 24

Risk aşağıdaki hangi faktörlerin bileşkesidir?

 

I-Meydana gelme olasılığı

II-Meydana gelme süresi

IH-Zarar verme derecesi

IV-Zarar verme süresi

 

a-I-III            b-I-II             c-II-IV                     d-I-IV

Cevap a

 

Soru 25

Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Riski doğru değerlendirebilmek için aşağıdaki beş temel faktör nasıl sıralanmalıdır?

 

I-Riskleri değerlendirme,

II-Tehlikeleri tanımlama,

III-Kontrol tedbirlerini tamamlama,

IV-Kontrol Tedbirlerine karar verme

V-İzleme ve tekrar etme

 

a-I-II-III-IV-V

b-II-I-lV-III-V

c-I-III-II-V-IV

d-II-IH-I-IV-V

Cevap b

 

Soru 26

Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Risk değerlendirmesinde ilk önce aşağıdaki beş temel faktörün hangisinden başlanmalıdır?

 

I-Riskleri değerlendirme,

II-Tehlikeleri tanımlama,

III-Kontrol tedbirlerini tamamlama,

IV-Kontrol Tedbirlerine karar verme

V- İzleme ve tekrar etme

 

a-I                 b-II               c-III              d-IV

Cevap b

 

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemidir?

 

a-OHSAS 18001        b-ISO 14001              c-HAZOP       d-BS8800

Cevap c

 

Soru 28

Risk kontrol hiyerarşisini sırasını belirleyiniz?

 

1-Elimine et

2-Tehlikeli ortamı izole et

3-Daha zararsız ile değiştir

4-Kişisel koruyucu kullan

5-Yönetimsel düzenlemelerle tehlike ve kişileri ayır

 

a-1,2,3,4,5

b-2,1, 5, 3, 4

c-2,1, 3, 5,4,

d-1,3,2,5,4

Cevap d

 

Soru 29

3,6 milyonda bir defa kontrolsüz olarak istem dışı baskı yapan bir preste dakikada 60 stok yapıyorsa günde on saat haftada 5 gün çalışma periyodu ile kaç hafta içinde bir kaza olması olasılığı vardır?

 

a-1                 b-10               c-2                 d-20

Cevap d

 

Soru 30

Kabul edilebilir risk seviyesi ihtimal olarak aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Milyonda bir

b-Binde bir

c-Onda bir

d-Altıda bir

 

Cevap a

 

 

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme metodlarından biri değildir?

 

a. Fine Kinney

b. Finansal analiz

c. Hata ağacı analizi

d. Kaza sonuç analizi

Cevap b

 

Soru 32

ISG Risk değerlendirmesi uygulaması aşağıdakilerden hangisinde zorunludur?

 

a. ISO 14000

b. TS 18001

c. ISO 9001

d. EN 1628

Cevap b

 

Soru 33

İSG tehlikelerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

 

a. Şirket bilançosu ve gelir tablosu

b. Sektör istatistikleri

c. Yasal mevzuat

d. Şirket istatistikleri

Cevap a

 

Soru 34

Risk değerlendirmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a. Her tehlikenin olasığı hesaplanır

b. Riskler kabul edilebilir seviyeye indirilir

c. Tehlikeler tanımlanır

d. Risk ile olasılığın çarpımı tehlikenin şiddetini verir

Cevap d

 

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi risk algılaması ile ilgili olarak doğru bir ifadedir?

 

a. Her zaman doğru olarak algılanır

b. Ciddi bir kaza sonrası risk algı düzeyi düşer

c. Önem seviyesi zaman içinde düşer

d. Risk algılaması işletme kurumsallaştıkça azalır

 

Cevap c

 

 

Soru 36

Aşağıdakilerden hangi risk değerlendirme projesinin çalışanlar açısından yararı yoktur?

a. Hiçbiri

b.Katılım hakkı

c.Kayıtlara ulaşabilme

d.Kuralların önceden belirlenmesi

Cevap a

 

Soru 37

Kaçınılmaz risk düzeyi ne kadardır?

a.%4

b.%6

c.%8

d. %2

Cevap d

 

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği  yönünden getirilen  yeni anlayış değildir?

a.Çalışanların Katılımı

b.Tespit Bazlı Reaktif

c.Koruma Önleme Anlayışı

d. Uzman Katkısı Sağlanması

Cevap b

 

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi riski tam olarak ifade eder?

a.Muhtemel kaybın miktarı

b.Kaybetme ihtimali

c.Belirli bir tehlike karşısında kişinin şahsi varlıklarından bir kısmını veya tamamını kaybetme ihtimali

d. Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme derecesinin bir bileşkesidir

Cevap d

 

Soru 40

Aşağıdaki risk değerlendirmesi tanımlarından hangisi en kapsamlı ve en uygundur?

a.Riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanmasını kapsayan süreç

b. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür   c.Tehlikelerin sistematik bir yolla gözden geçirilmesine imkan veren bir dizi mantık adımıdır

d.Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek

Cevap b

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_RiSK_YoNETiMi_VE_DEgERLENDiRMESi

SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI ile ilgili soru bankası

SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI ile ilgili soru bankası 

 

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıları risk çeşitlerinden birisi değildir?

a-Biyolojik risk

b-Ergonomik risk

c-Trafik riski

d-Mekanik risk

 

Cevap c

 

Soru-2

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliğinde günümüze kadar yapılan çalışmalarından birisi değildir?

a- Sağlık bakım giderlerinin azaldığı,

b- Çalışanın moral ve üretkenliğinin arttığı,

c-  Sağlık risklerinin azaldığı

d-Kazaların giderek artması

 

Cevap d

 

Soru-3

Aşağıdakilerden hangisi çalışanın sağlığının değerlendirme unsurlarından biridir?

a-Çalışanın işe girişte periyodik muayenelerinin yapılması.

b-Kazalardan çalışanların sorumlu tutulması.

c-Personele yeterli KKD verilmesi

d-Makinelerin bakımlarının yapılması.

 

Cevap a

 

Soru-4

Çalışmada İş Çevresinin değerlendirilmesindeki amaç nedir?

a-Kaygan zeminlerin giderilmesi

b-Forklift yollarının belirlenmesi

c-Giriş çıkışların belirlenmesi

d-Var olan ve olası tehlikelerin belirlenmesi

 

Cevap d

 

Soru-5

İkincil korumada amaç nedir?

a-Sağlığı geliştirme

b-Hastalıkların önlenmesi

c-Risk analizi yapmak

d-Eksersiz ve fitnes

 

Cevap b

 

Soru-6

Aşağıdakilerden hangisi sağlık taramalarının dışında kalır?

a-Fiziksel muayeneler
b-Çevresel ve ergonomik taramalar
c-Riskli bireylerin periyodik taramaları

d-Makine kontrolü

 

Cevap d

 

Soru-7

“Mesleki enfeksiyon (hastalık yapan mikrop) hastalıklarından korunmada başta vücuttaki açık yaralar iyi kontrol edilmeli, yaralanmalarda …….. aşısı yaptırılmalıdır” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

a. Tetanoz

 

 

b. Verem

 

c. Çiçek

 

d. Kuduz

Cevap a

 

Soru-8

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan gaz ve buharlardan değildir?

 

 

a. Primer Tahriş Ediciler

 

 

b. Boğucu Gazlar

 

c. İritan (tahriş edici) Gazlar

 

d. Sistemik Zehirli Gazlar

Cevap a

 

Soru-9

Aşağıdakilerden hangisi pamuk tozlarıyla meydana gelen bir meslek hastalığıdır?

 

a. Asbestoz

 

b. Bisinoz

 

 

c. silikosis

 

d. Talkos

Cevap b

 

Soru-10

Sağlığa zararlarından bahsedilen çözücüler aynı zamanda ateş alma ve patlama tehlikelerinin de kaynağı olarak görülebilir. Zira yanıcı sıvı olan …….., küçük bir kıvılcım ile patlamaya neden olabilir?

 

a. Formaldehit

 

b. Solventler

 

 

c. Hidrojensülfür

 

d. Alifatik alkoller

Cevap b

 

Soru-11

Aşağıdakilerden hangisi 11.1.1974 tarihli 14765 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü madde – 79’a göre, titreşim (vibrasyon) yapan aletlerle yapılan çalışmalarda alınacak özel tedbirlerden değildir?

 

a. Kemik,eklem ve damar sistemleri ile ilgili bir hastalığı veya arızası görülenler,çalıştıkları işlerden ayrılacaklar,kontrol ve tedavi altına alınacaklardır

 

b. Titreşim yapan aletlerle çalışan işçilerin,periyodik olarak,sağlık muayeneleri yapılacaktır

 

c. Titreşim yapan aletlerle çalışacak işçilerin,işe alınırken,genel sağlık muayeneleri yapılacak

 

d. Bu gibi işlerde çalışanların,vücut temizliğine ve yemeklerden önce ellerini iyice yıkayıp,tırnaklarının fırçalanmalarına önem verilecektir

 

Cevap d

 

Soru-12

Aşağıdakilerden hangisi 11.1.1974 tarihli 14765 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü madde – 76’ya göre, tozlarla ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarına karşı alınacak özel tedbirlerden değildir?

 

a. Toz çıkaran işler, teknik imkanlara göre, kapalı sistemde yapılacak veya bu işler, diğerlerinden tecrit edilecektir

 

b. Toz çıkaran işlerde çalışan işçilere, işin özelliğine ve tozun niteliğine göre uygun kişisel korunma araçları ile maskeler verilecektir

 

c. İşyeri havasındaki toz miktarı, belirtilen miktarı geçmeyecektir

 

d. Toz çıkaran işlerde, işyeri tabanı, işin özelliğine ve teknik imkanlara göre, ıslak bulundurulacak, delme işlerinde, toz çıkmasını önlemek için, yaş metotlar uygulanmayacaktır.

 

Cevap d

 

Soru-13

Aşağıdakilerden hangisi gürültünün neden olduğu hastalıklardandır?

 

a. Birikimli travma hastalıkları

 

b. Üreme sistemi hastalıkları

 

c. Kardiyovasküler hastalıklar

 

 

d. Meslek kanserleri

Cevap c

 

Soru-14

Aşağıdakilerden hangisi travmatik yaralanmalardan değildir?

 

a. Bisinoz

 

 

b. Kopmalar

 

c. Kırılmalar

 

d. Göz kaybı

Cevap a

 

Soru-15

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi hangi kurum tarafından yürütülmektedir?

 

a. İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 

 

b. Sağlık Bakanlığı

 

c. İş sağlığı ve Güvenliği Araştırma Merkezi

 

d. Çevre Bakanlığı

Cevap a

 

Soru-16

Aşağıdakilerden hangisi en tehlikeli mesleki akciğer hastalıklarından değildir?

a. Asbestosis

 

b. Akciğer kanseri

 

c. Anemi

 

d. Silikosis

 

Cevap c

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_SAgLiK_GoZETiMi_VE_MESLEK_HASTALiKLARi

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ile ilgili soru bankası

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ile ilgili soru bankası

 

Soru-1

Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaretlerlere ne denir?

 

a-Tehlike İşareti

b-Yasak İşareti

c-Tehlike Uyarı İşareti

d-Uyarı İşareti

 

Cevap b

 

Soru-2

Aşağıdakilerden hangisi geçici işarettir?

 

a-Konteynır ve borular üzerindeki işaretler

b-Acil kaçış yolları işaretleri

c-Yasaklama ve uyarı işaretleri

d-Tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirme işaretleri

 

Cevap d

 

Soru-3

Acil kaçış, ilk yardım işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

 

a-Yeşil            b-Sarı              c-Mavi             d-Kırmızı

 

Cevap a

 

Soru-4

Güvenlik rengi olarak kullanılan kırmızı aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?

 

a-Uyarı işaretlerinde

b-Zorunluluk işaretlerinde

c-Acil kaçış işaretlerinde

d-Yasak İşaretlerinde

 

Cevap d

 

Soru-5

Zorunluluk ifade eden güvenlik işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

 

a-Yeşil            b-Sarı              c-Mavi             d-Kırmızı

 

Cevap c

 

 

 

 

Soru-6

Mavi renk aşağıdaki şekillerden hangisinde kullanılırsa emniyet rengi olarak kabul edilir?

 

a-Daire şeklinde

b-Düz beyaz zemin üzerindeki mavi yazılarda

c-Kare şeklinde

d-Üçgen şeklinde

 

Cevap a

 

Soru-7

İşaret levhaları için flüoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatmanın en uygun kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisidir?

 

a-Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde

b-Özellikle dikkat çekilmesi gereken yerlerde

c-Sarı renkli tehlike işareti levhalarında

d-Mavi renkli yasak işareti levhalarında

 

Cevap a

 

Soru-8

Işıklı sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

 

a-Bir işaret bir diğer işaretin çok yakınında kullanılmamalıdır

b-Karıştırılma ihtimali olan işaret aynı anda kullanılmamalıdır

c-Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmemelidir

d-Diğer işaretlerle veya sürekli yanan işaretlerle aynı renkte olmalıdır

 

Cevap d

 

Soru-9

Sesli sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

 

a-Birden fazla sinyal aynı anda kullanılmalıdır

b-Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde kullanılmamalıdır

c-Tehlikenin büyüklüğüne ve bunların uygulanacağı alana göre belirlenmelidir

d-Kullanılmadan önce ve kullanım süresince yeterli sıklıktaki aralıklarla kontrol edilmelidir

 

Cevap a

 

 

 

 

 

 

Soru-10

Yasaklayıcı işaretlerin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisi doğrudur?

 

a-Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi

b-Daire biçiminde kırmızı zemin üzerine siyah piktogram, beyaz çerçeve ve diyagonal çizgi

c-Daire biçiminde sarı zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi

d-Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, sarı çerçeve ve diyagonal çizgi

 

Cevap a

 

Soru-11

Bu         işaret levhasının anlamı nedir? (Şekil: Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram)

 

a-Özel haberleşme telefonu

b-Acil yardım ve ilkyardım telefonu

c-Acil yangın telefonu

d-Normal haberleşme telefonu

 

Cevap b

 

Soru-12

Bu     kodlanmış işaretin anlamı nedir?

 

a-Her iki yöne gidilir

b-Başlat

c-Dur

d-Tamam

 

Cevap b

 

Soru-13

Aşağıdaki engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretlerin hangisi yanlıştır?

 

a-Birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenmelidir

b-İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olmalıdır

c-Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler 90 derece açıyla dik olarak ve aynı büyüklükte boyanmalıdır

d-Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanılmalıdır

 

Cevap c

 

Soru-14

Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaretlerlere ne denir?

 

a-Tehlike İşareti          b-Yasak İşareti           c-Tehlike Uyarı İşareti           d-Uyarı İşareti

Cevap b

 

Soru-15

Aşağıdakilerden hangisi geçici işarettir?

 

a-Konteynır ve borular üzerindeki işaretler

b-Acil kaçış yolları işaretleri

c-Yasaklama ve uyarı işaretleri

d-Tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirme işaretleri

 

Cevap d

 

Soru-16

Acil kaçış, ilk yardım işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi

kullanılır?

a-Yeşil           b-Sarı            c-Mavi           d-Kırmızı

 

Cevap a

 

Soru-17

Güvenlik rengi olarak kullanılan kırmızı aşağıdaki durumlardan

hangisinde kullanılır?

 

a-Uyarı işaretlerinde

b-Zorunluluk işaretlerinde

c-Acil kaçış işaretlerinde

d-Yasak İşaretlerinde

Cevap d

 

Soru-18

Zorunluluk ifade eden güvenlik işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

 

a-Yeşil           b-Sarı            c-Mavi           d-Kırmızı

Cevap c

 

 

 

 

 

 

Soru-19

Mavi renk aşağıdaki şekillerden hangisinde kullanılırsa emniyet rengi olarak kabul edilir?

 

a-Daire şeklinde

b-Düz beyaz zemin üzerindeki mavi yazılarda

c-Kare şeklinde

d-Üçgen şeklinde

Cevap a

 

Soru-20

İşaret levhaları için fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatmanın en uygun kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisidir?

 

a-Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde                         b-Özellikle dikkat çekilmesi gereken yerlerde                  c-Sarı renkli tehlike işareti levhalarında       d-Mavi renkli yasak işareti levhalarında

Cevap a

 

Soru-21

Işıklı sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

 

a-Bir işaret bir diğer işaretin çok yakınında kullanılmamalıdır

b-Karıştınlma ihtimali olan işaret aynı anda kullanılmamalıdır

c-Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmemelidir

d-Diğer işaretlerle veya sürekli yanan işaretlerle aynı renkte olmalıdır

Cevap d

 

Soru-22

Sesli sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

 

a-Birden fazla sinyal aynı anda kullanılmalıdır

b-Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde kullanılmamalıdır

c-Tehlikenin büyüklüğüne ve bunların uygulanacağı alana göre belirlenmelidir

d-Kullanılmadan önce ve kullanım süresince yeterli sıklıktaki aralıklarla kontrol edilmelidir

Cevap a

 

Soru-23

Yasaklayıcı işaretlerin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisi doğrudur?

 

a-Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi

b-Daire biçiminde kırmızı zemin üzerine siyah piktogram, beyaz çerçeve ve diyagonal çizgi

c-Daire biçiminde sarı zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi

d-Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, sarı çerçeve ve diyagonal çizgi

Cevap a

 

 

Soru-24

Bu    işaret levhasının anlamı nedir? (Şekil: Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram)

 

a-Özel haberleşme telefonu

b-Acil yardım ve ilkyardım telefonu

c-Acil yangın telefonu

d-Normal haberleşme telefonu

Cevap b

 

Soru-25

Bu     kodlanmış işaretin anlamı nedir?

 

a-Her iki yöne gidilir

b-Başlat

c-Dur

d-Tamam

Cevap b

 

Soru-27

Aşağıdaki engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretlerin hangisi yanlıştır?

 

a-Birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenmelidir

b-İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olmalıdır

c-Sarı-siyah ya da kırmızı-beyaz şeritler 90 derece açıyla dik olarak ve aynı büyüklükte boyanmalıdır

d-Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanılmalıdır

Cevap c

 

Soru-28

Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaret hangisidir?

a.Hiçbiri

b.Uyarı işareti

c. Yasak işareti

d.Emredici işaret

Cevap c

 

Soru-29

İşaretlerle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

a. El işaretlerinde aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa, bunlar asimetrik olarak hareket ettirilecektir.

b.El işaretleri benzer işaretlerden belirgin bir şekilde farklı olacaktır.

c.İşaretçinin esas görevi; manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki işçilerin güvenliğini sağlamaktır.

d.El işaretleri kesin, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olacaktır.

Cevap a

 

 

Soru-30

Aşağıda belirtilen işaretlerden hangileri birlikte kullanılmamalıdır?

a.Işıklı işaret ve sesli sinyal

b. El işaretleri ve sesli sinyal

c.El işaretleri ve sözlü haberleşme

d.Işıklı işaret ve sözlü haberleşme

Cevap b

 

Soru-31

Geometrik şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş levha aşağıdakilerden hangisidir?

 

a.İşaret levhası

b. Hepsi

c.Sembol veya piktogram

d.Işıklı işaret

Cevap a

 

Soru-32

Aşağıdaki güvenlik renklerinden hangisinin “acil kaçış” anlamı veya amacı vardır?

 

a. Yeşil

b.Mavi

c.Sarı

d.Kırmızı

Cevap a

 

Soru-33

Aşağıdakilerden hangisi kullanılacak işaret levhalarından değildir?

 

a.Uyarı işaretleri

b. Sesli işaretler

c.Yasaklayıcı işaretler

d.Yangınla mücadele işaretleri

Cevap b

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_SAgLiK_VE_GuVENLiK_isARETLERi

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik ile ilgili soru bankası

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik ile ilgili soru bankası 

Soru 1

Sanayi-Ticaret-Orman-Tarım İşleri Yönetmeliğinin amacı nedir?

 

 1. Hangi işlerin sanayi-ticaret-tarım ve orman işleri olduğunu belirlenmesi
 2. Sanayi-ticaret-tarım-orman işlerinin hangi durumlarda yapılacağını belirler
 3. Sanayi-ticaret-tarım-orman işlerinin İSG kurallarını belirler
 4. İşlerin ayrılmasını belirler

 

Cevap a

 

Soru 2

Sanayi- Ticaret-Orman-Tarım İşleri yönetmeliği hangi kurum tarafından yürütülmektedir?

 

 1. Sosyal Güvenlik Kurumu
 2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu
 3. Sağlık Kurumu
 4. Hekimler ve Tabipler Birliği

 

Cevap b

 

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi, Ticaret, Tarım, Orman İşleri Listesi dışında kalmaktadır?

 

 1. Sanayiden Sayılan İşler
 2. Ticaretten Sayılan İşler
 3. Tarım ve Orman İşleri
 4. Maden işleri

 

Cevap d

 

Soru 4

Petrol ve Doğalgaz Arama işleri hangi iş listesinin içinde yer almaktadır?

 

 1. Sanayiden Sayılan İşler
 2. Ticaretten Sayılan İşler
 3. Tarım ve Orman İşleri
 4. Yer altı işleri

 

Cevap a

 

 

 

 

 

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Ticaretten Sayılan işler Listesinin dışında kalmaktadır?

 

 1. Hukuki hizmetler,
 2. Fotoğrafçılık işleri,
 3. Kuaför, berber ve güzellik salonlarında yapılan işler,
 4. Çöp ve kanalizasyon hizmetleri işleri,

 

Cevap d

 

Soru 6

Her tür iş ve gelir hayvanı üretme, yetiştirme, ıslah, bakım, güdü, terbiye, hastalık ve asalaklarıyla mücadele, kırkım, sağım ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanması, muhafaza işleri hangi iş listesinde yer almaktadır?

 

 1. Sanayiden Sayılan İşler
 2. Ticaretten Sayılan İşler
 3. Tarım ve Orman İşleri
 4. Yer altı işleri

 

Cevap c

 

Soru 7

Aşağıda tarihi ve sayısı verilen hangi hükümler saklı kalmak kaydıyla, kara ve su ürünleri avcılığı, yetiştiriciliği ve üreticiliği ile bu yoldan elde edilen ürünlerin saklanması ve taşınması işleri, tarım ve orman işleri kapsamında yer

 

a. 20/11/1983 tarihli ve 854 sayılı Orman İş Kanunu hükümleri

b. 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu hükümleri

c. 20/3/1975 tarihli ve 854 sayılı Tarım İş Kanunu hükümleri

d. 20/9/1965 tarihli ve 854 sayılı Ticaret İş Kanunu hükümleri

 

Cevap b

 

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tarım ve orman işleri arasında yer almaz?

 

a. Orman içi dinlenme yerleri ve kent ormanlarının kurulması

b. Her türlü iş ve gelir hayvanlarının yetiştirilmesi

c. Zirai mücadele ilaç bayiliği işleri

d. Yem ve süs bitkilerinin yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı

 

Cevap c

 

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ticarettenen sayılan işler arasında yer almaz?

 

a. Çöp ve kanalizasyon hizmetleri işleri

b. Komisyonculuk işleri

c. Başka yerde tasnif edilmemiş tamir işleri

d. Hukuki hizmetler

 

Cevap a

 

Soru 10

Demiryolu nakliyatı işleri aşağıdakilerden hangisi içerisinde sayılır?

 

a. Tarım ve Orman İşleri

b. sanayiden sayılan işler

c. Ticaretten Sayılan İşler

d. Maden işleri

Cevap c

 

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sanayiden sayılan işler arasında yer almaz?

 

a. Apre, boya, yazma ve basmacılık işleri

b. Bilimsel araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda yapılan işler

c. Bataklık kurutma, göl ve akarsu ıslah işleri

d. Petrol ve doğalgaz arama işleri

Cevap b

 

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ticarettenen sayılan işler arasında yer alır?

.

a. Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvetleri elde etme, değiştirme, taşıma, kurma ve dağıtma işleri

b. Sulama birliklerince ortaklaşa ödeme usulü ile tarımsal sulama sistemlerinin işletilmesi

c. Çöp ve kanalizasyon hizmetleri işleri

d. Depoculuk, ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri işler

Cevap d

 

Soru 13

Bataklık kurutma, göl ve akarsu ıslah işleri aşağıdakilerden hangisi içerisinde yer almaktadır?

 

a. Tarım ve orman işleri

b. Sanayiden sayılan işler

c. Ticaretten sayılan işler

d. Maden işleri

Cevap b

 

Soru 14

Sanayi, ticaret, tarım ve Orman İşlerinden sayılan işlere ilişkin yönetmelik 4857 sayılı İş Kanununun hangi maddesine dayanılarak hazırlanmıştır?

 

a. 110

b. 109

c. 108

d. 111

Cevap d

 

Soru 15

Sondaj, toprak kazı, yarma ve doldurma işleri hangi işler kapsamında yer alır?

 

a. Maden işleri

b. Tarım ve orman işleri

c. Sanayiden sayılan işler

d. Ticaretten sayılan işler

Cevap c

 

Soru 16

Petrol ürünlerinin sıvılaştırılmış petrol gazı (SPG) dahil depolanması, taşınması, dolum ve dağıtımı (akaryakıt ve SPG istasyonları dahil) işleri hangi işler kapsamında yer alır?

 

a. Tarım ve orman işleri

b. Maden işleri

c. Ticaretten sayılan işler

d. Sanayiden sayılan işler

Cevap d

 

Soru 17

Hangisi ilgili kanuna göre ticaretten sayılacak işlerden biri değildir

 

a.Bankacılık ve finans sektörü ile ilgili işlerle, sigortacılık, komisyonculuk, depoculuk, ambarcılık, antrepoculuk.

b. Her türlü madenleri arama ve topraktan çıkarma, taş, kum ve kireç ocakları.

c.Ham, yarı ve tam yapılmış her çeşit bitkisel, hayvani veya sınai ürün ve malların alımı ve satımı.

d.Su ürünleri alımı ve satımı.

 

Cevap b

 

 

 

 

 

Soru 18

 

4857 sayılı kanunun 111. maddesine dayanılarak hazırlanan Sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden sayılan işlere ilişkin yönetmeliğe göre sanayiden sayılan işler kaç adet olarak tanımlanmıştır

a.101

b. 102

c.17

d.37

 

Cevap b

 

Soru 19

Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri ile ilgili düzenleme hangisinde yapılmıştır

 

a.4857 sayılı kanunun 11. maddesi

b.4811 sayılı kanunun 57. maddesi

c. 4857 sayılı kanunun 111. maddesi

d.4857 sayılı kanunun 66. maddesi

 

Cevap c

 

Soru 20

Hangisi ilgili kanuna göre sanayiden sayılacak işlerden biri değildir

 

a. Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıtma ve yıkma.

b.Su ürünleri alımı ve satımı işleri

c.Bina yapılması ve onarımı, değiştirilmesi, bozulması, yıkılması ve bunlara yardımcı her türlü sınaî yapım.

d.Ham, yarı ve tam yapılmış maddelerin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, süslenmesi, satış için hazırlanması.

 

Cevap b

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_SANAYi_TARiM_VE_TiCARET

Sondajla Maden Çıkartma ile ilgili soru bankası

Sondajla Maden Çıkartma ile ilgili soru bankası

 

Soru-l

Sondajla Maden Çıkardan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartlan Yönetmeliği ne göre hazırlanması gereken Sağlık ve güvenlik dokümanında bulunması gereken hususlardan hangisi yanlıştır?

 

a-Alınacak uygun önlemler belirtilmeli

b-Risklerin belirlenmeli

c-Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, kullanılması ve bakımının yapılması

d-Çalışmaya başladıktan sonra hazırlanarak ve işyerinde önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında, yenilenmesi

CEVAP   C
Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Sondajla_Maden_cikarilan_isletmelerde_Saglik_ve_Guvenlik_sartlari_1_Soru

İş Kazaları ile ilgili soru bankası

İş Kazaları ile ilgili soru bankası

Soru 1 (Ağırlık 4.55%)

 

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranış değildir?
(x) Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi    Doğru cevap
( )Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma
( )Koruyucu tertibatı kullanmama
( )Eğitim yetersizliği

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 4.55 = 4.545%

 

371

  Soru 2 (Ağırlık 4.55%)

 

Şantiye çöpleri atılırken nelere dikkat edilmelidir. Doğru olanı işaretleyiniz?
( )Petrol, yağ, vb. atıkları dökme yerlerine götürülmelerine gerek yoktur
( )Ahşap, mukavva, kağıt vb. belirlenmiş yerlere dağınıklığa neden olacağından dökülmemelidir
( )Metal parçaları, kablo vb. toplanıp belli yerlere dökülmesi zaman kaybıdır
(x) Çöpleri kapalı ve ayrı tutulması, mali, hijyen ve zaman kazancı sağlar    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 4.55 = 4.545%

 

384

  Soru 3 (Ağırlık 4.55%)

 

LD50 nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
( )Öldürücü konsantrasyon
(x) Öldürücü doz    Doğru cevap
( )Yarılanma zamanı
( )Zehirlenme süresi

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 4.55 = 4.545%

 

373

  Soru 4 (Ağırlık 4.55%)

 

Tehlikeli gerilimin alt sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir?
( )42 volt
( )65 volt
(x) 50 volt    Doğru cevap
( )110 volt

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 4.55 = 4.545%

 

368

  Soru 5 (Ağırlık 4.55%)

 

Aşağıdakilerden hangisi asla yapılmamalıdır?
( )Asitler plastik kaplara konulmamalıdır
(x) Su üzerine asit dökülmemelidir   ← Yanlış cevap
( )Asit üzerine su dökülmemelidir
( )Asitle yapılan çalışmalarda maske kullanılmalıdır

 

Puan: 0% Test içindeki puanı: 0% × 4.55 = 0%

 

374

  Soru 6 (Ağırlık 4.55%)

 

İnsan sağlığı için tehlike oluşturan mikroorganizmaların bulunduğu bir ortamda, aşağıdaki solunum sistemini koruyan filtrelerden hangisi kullanılırsa etkili bir koruma sağlanır?
(x) P3    Doğru cevap
( )P2
( )FFP2
( )FFP1

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 4.55 = 4.545%

 

376

  Soru 7 (Ağırlık 4.55%)

 

Aşağıdaki tanımlardan hangisi belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının birleşimidir?
( )Tehlike
( )Vak’a
(x) Risk    Doğru cevap
( )Tolore edilebilir risk

 

 

367

  Soru 8 (Ağırlık 4.55%)

 

İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlar için işveren aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
( )Yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak
(x) Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için etkilenmiş alana tüm çalışanların girmesi talimatını vermek    Doğru cevap
( )Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası, kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı vermek
( )Tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgileri kullanıma hazır bulundurmak

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 4.55 = 4.545%

 

377

  Soru 9 (Ağırlık 4.55%)

 

İş kazaları iş saatlerin en fazla kaçıncı saatinde olur?
( )2.Saat
( )Vardiyalı çalışmalarda
( )Öğleden sonra
(x) 1.Saat    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 4.55 = 4.545%

 

383

  Soru 10 (Ağırlık 4.55%)

 

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı unsurlarından birisi değildir?
( )Ruhi bir arıza
( )Sürekli hastalık
(x) Yaşlılık    Doğru cevap
( )Geçici hastalık

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 4.55 = 4.545%

 

363

  Soru 11 (Ağırlık 4.55%)

 

Kazaları meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlanır?
(x) Borçlar kanunu    Doğru cevap
( )Deniz iş kanunu
( )4857 sayılı iş kanunu
( )Ticaret hukuku

 

370

  Soru 12 (Ağırlık 4.55%)

 

İskelede çalışırken yapılmaması gerekeni bulunuz?
(x) Yürüme platformları çalışanı taşıyacak şekilde olmalıdır    Doğru cevap
( )Çalışanların emniyet kemeri takma zorunluluğu olmalıdır
( )Çalışma platformu çift korkuluklu olmalıdır
( )Çalışma platform genişliği mevzuatlarda belirtilmiş boyutlarda ve tüm başlıklar tapalı olmalıdır

 

366

  Soru 13 (Ağırlık 4.55%)

 

İş yerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir………hazırlanmalıdır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
( )Etkilenmiş alan planı
( )Risk analizi
(x) Acil eylem planı    Doğru cevap
( )Patlamadan korunma dokümanı

 

 

372

  Soru 14 (Ağırlık 4.55%)

 

Türkiye de iş kazaları en çok hangi sektörde olur?
(x) İnşaat    Doğru cevap
( )Metal
( )Kimya
( )Maden

 

364

  Soru 15 (Ağırlık 4.55%)

 

İş kazaları meslek hastalıklarının aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır?
( )Deniz iş kanunu
( )Borçlar kanunu
(x) Sosyal sigortalar kanunu    Doğru cevap
( )4857 sayılı iş kanunu
  Soru 16 (Ağırlık 4.55%)

 

Kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar  verme potansiyeline ne denir?
( )Zarar
(x) Tehlike    Doğru cevap
( )Risk
( )Zehirlenme
  Soru 17 (Ağırlık 4.55%)

 

Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik olarak sağlığın tanımı nerede tanımlanmıştır?
( )Dünya çalışma örgütü (ILO)
( )Avrupa parlamentosu ve konseyi direktifi
(x) Dünya sağlık örğütü (WHO)    Doğru cevap
( )Avrupa konseyi direktifleri
  Soru 18 (Ağırlık 4.55%)

 

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum sebebi değildir?
(x) Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma    Doğru cevap
( )Koruyucu tertibatın bulunmaması ya da uygun olmaması
( )Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi
( )Uygun olmayan termal konfor şartlar
  Soru 19 (Ağırlık 4.55%)

 

Aşağıdakilerden hangisi kazalardan korunmak için yapılacak çalışmalardan değildir?
(x) Kişisel özürleri önleme    Doğru cevap
( )Teşvik tedbirleri uygulama
( )Eğitim
( )Mühendislik ve revizyon

 

379

  Soru 20 (Ağırlık 4.55%)

 

İş kazalarının içinde önlenmesi mümkün olmayan kaçınılmaz kazaların oranı aşağıdakilerden hangisidir?
( )%5
(x) %2    Doğru cevap
( )%10
( )%3

369

  Soru 21 (Ağırlık 4.55%)

 

Seyyar kompresörler çalışanlardan en az kaç metre uzakta olmalıdır?
( )10
( )20
( )15
(x) 5    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 4.55 = 4.545%

 

375

  Soru 22 (Ağırlık 4.55%)

 

Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya…………..denir. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline …………… denir.Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?
( )Kaza – mutluluk
(x) Kaza – sağlık    Doğru cevap
( )Korkma – iyilik
( )Şansızlık – sağlık

 

 
Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_soru_is_kazalari

Fiziksel Risk Etmenleri ile ilgili soru bankası

Fiziksel Risk Etmenleri ile ilgili soru bankası

Soru 1 (Ağırlık 9.09%)

 

Aşağıdakilerden hangisi ses dalgalarının özelliklerinden değildir?

 

( )340 m/sn hızla yayılırlar
( )Madde ortamında yayılırlar
(x) Enine dalgalardır    Doğru cevap
( )Dalga boyu, frekansı, şiddeti, genliği olan dalgalardır

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 9.09 = 9.091%

 

134

  Soru 2 (Ağırlık 9.09%)

 

Gürültüden ileri gelen işitme kayıplarına etki eden faktörlerden hangisi etkili değildir?
( )Gürültüden etkilenme süresi
( )Sesin frekansı
(x) Ortamın ısısına    Doğru cevap
( )Gürültüye karşı kişisel duyarlılık

 

 

136

  Soru 3 (Ağırlık 9.09%)

 

Birden bire şiddetli gürültünün etkisinde kalındığında meydana gelen kişisel bozukluklardan değildir?
(x) Geçici körlük     Doğru cevap
( )Terlemenin artması
( )Solunum hızı değişmesi
( )Dolaşım bozukluğu

 

 

131

  Soru 4 (Ağırlık 9.09%)

 

 1. Hareketin oluşması  için geçen süreye ne denir?
( )Dalga boyu
( )Genlik
( )Frekans
(x) Hız    Doğru cevap

 

 

133

  Soru 5 (Ağırlık 9.09%)

 

Bir ses kaynağının yaydığı  ses enerjisinin gücüne ne ad verilir?
( )Paskal
( )Hız
(x) Akustik güç    Doğru cevap
( )Enerji

 

 

132

  Soru 6 (Ağırlık 9.09%)

 

Aşağıdakilerden hangisi ses basınç birimidir?
( )l/sn
( )m/sn
( )Sn
(x) Bar    Doğru cevap

 

  Soru 7 (Ağırlık 9.09%)

 

Gürültü düzeyi 85 DB ortamlardaki işyerlerinde günlük kaç saat çalıştırılmalıdır?
(x) 7.5    Doğru cevap
( )8
( )6.5
( )6

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 9.09 = 9.091%

 

138

  Soru 8 (Ağırlık 9.09%)

 

Kulak koruyucularında en fazla korumayı yapan malzeme hangisidir?

 

( )Parafunlu pamuk
( )kulak tıkacı
(x) kulaklık    Doğru cevap
( )pamuk

 

 

139

  Soru 9 (Ağırlık 9.09%)

 

Aşağıdakilerden hangisi kulak koruyuculardan değildir?
( )Kulak tıkacı
( )Cam pamuğu
( )Parafunlu pamuk
(x) Kar maskesi     Doğru cevap

 

 

140

  Soru 10 (Ağırlık 9.09%)

 

Birim saniyedeki devir sayısına ne denir?
( )Dalga boyu
( )Genlik
(x) Periyot    Doğru cevap
( )Hız

 

 

135

  Soru 11 (Ağırlık 9.09%)

 

Kişisel koruyucu kullanmayı gerektirmeyen en yüksek gürültü düzeyi kaç Desibel olmalıdır.
( )85
( )90
( )88
(x) 80    Doğru cevap

 

 
Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Soru_fiziksel_risk_etmenleri

 

GECE POSTALARI ile ilgili soru bankası

GECE POSTALARI ile ilgili soru bankası

Soru 1 (Ağırlık 20%)

 

Aşağıdakilerden hangisi Vardiya düzeninin esasları içinde yer alır?
( )Vardiya düzenine ilişkin kural ve sınırlamalar
( )Dörtlü vardiya düzeni
( )Çalışma süreleri
(x) Hepsi    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 20 = 20%

 

481

  Soru 2 (Ağırlık 20%)

 

Kadın işçiler gece postalarında kaç saatten fazla çalıştırılamazlar?
( )7
(x) 7.5    Doğru cevap
( )8
( )6.5

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 20 = 20%

 

484

  Soru 3 (Ağırlık 20%)

 

Vardiyalı çalışmaların düzenlendiği yönetmeliğin dayanağı hangi kanundur?
(x) 4857 sayılı kanun    Doğru cevap
( )7857 sayılı kanun
( )4587 sayılı kanun
( )8457 sayılı kanun

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 20 = 20%

 

482

  Soru 4 (Ağırlık 20%)

 

Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılabilmeleri için işe girişte alınan sağlık raporundan sonra hangi periyotlarla sağlık kontrolü yapılır?
( )12 ay
( )3 ay
(x) 6 ay    Doğru cevap
( )9 ay

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 20 = 20%

 

483

  Soru 5 (Ağırlık 20%)

 

Gebe kadın işçilerin gebe oldukları doktor raporuyla tespitinden sonra ne zamana kadar gece postasında çalıştırılamazlar?
( )Kadın işçinin çocuğu kreşe başlayana kadar
( )Emzirme dönemi bitene kadar
( )Hiçbiri
(x) Doğuma kadar    Doğru cevap

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;
konularina_gore_sorular_Soru_gece_postalari

İnşaat İşleri ile ilgili soru bankası

İnşaat İşleri ile ilgili soru bankası

Soru 1 (Ağırlık 6.67%)

 

Aşağıdakilerden kazı işlerinde alınacak güvenlik tedbirlerinden değildir?
( )Kazıların toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazla olamaz
( )Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinalarla yapılan kazılarda bu makinaların hareket alanı içinde işçi çalıştırılmaz
( )Kazı işleri, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev verilmek suretiyle yapılacaktır
(x) İşe başlamadan önce yapı alanının çevresi ortalama 4 metre yükseklikte tahta perde ile çevrilecektir    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

 

286

  Soru 2 (Ağırlık 6.67%)

 

Yapı işletmelerinde hangisi Sağlık ve Güvenlik planını hazırlamaz?
( )İşveren
(x) Uygulama koordinatörü    Doğru cevap
( )Koordinatör
( )Proje sorumlusu

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

 

279

  Soru 3 (Ağırlık 6.67%)

 

Korkuluk eteklerinin yükseklikleri, tabandan en az kaç santimetre olmalıdır?
( )20 cm
(x) 15 cm    Doğru cevap
( )5 cm
( )10 cm

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

 

285

  Soru 4 (Ağırlık 6.67%)

 

Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerine girmez?
( )Sökme işleri
(x) Sondajla maden çıkarılması    Doğru cevap
( )Hafriyat
( )Kuyu açılması

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

 

275

  Soru 5 (Ağırlık 6.67%)

 

Yapı işlerinde işveren, Bakanlığın ilgili bölge Müdürlüğüne hangi şartla bildirim yapar?
( )Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10’dan fazla işçi çalıştıracaksa
( )İşin büyüklüğü 250 yevmiyeden fazla çalışma gerektirirse
( )Yapı işi 10 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa
(x) İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektirirse    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

 

288

  Soru 6 (Ağırlık 6.67%)

 

Dinamit veya diğer patlayıcı maddelerin kullanıldığı hallerde alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır?
( )Patlamadan sonra yapılan patlama yapılan yere yetkili eleman tarafından sakınca olmadığı belirlendikten sonra girilir.
(x) 100 metre uzaklıktaki çevrede kavlak muayenesi yapılır.    Doğru cevap
( )Patlamadan sonra en az on dakika geçmeden patlama yapılan yere girilmesi yasaktır.
( )Patlatma ile ilgili hususlar yapı iş defterine yazılır.

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

 

289

  Soru 7 (Ağırlık 6.67%)

 

Derinliği kaç metreyi aşan kuyularda, işçilerin kuyuya inip çıkmaları için kullanılan bucurgatlar veya vinçlerin fren tertibatı olmalı ve motorla işletilmelidir
( )10
( )20
(x) 25    Doğru cevap
( )5

 

277

  Soru 8 (Ağırlık 6.67%)

 

Korkulukların, tabandan yüksekliği en az kaç santimetre olmalıdır?
( )120 cm
( )50 cm
(x) 90 cm    Doğru cevap
( )150 cm

 

280

  Soru 9 (Ağırlık 6.67%)

 

İşyeri merdivenlerinin mukavemeti metrekarede en az kaç kilogram yük taşımalıdır?
(x) 1000 kg    Doğru cevap
( )1500 kg
( )500 kg
( )100 kg

 

 

276   Soru 10 (Ağırlık 6.67%)

 

Yapı işleri, aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
( )Metro
(x) Maden     Doğru cevap
( )İskele
( )Baraj

 

283

  Soru 11 (Ağırlık 6.67%)

 

Yapı iş defteri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
( )Her sayfası bir asıl bir kopya olarak düzenlenir.
( )Bölge Çalışma Müdürlüğüne her sayfası mühürletilmek suretiyle onaylattırılır.
(x) İşveren tarafından her sayfası mühürletilmek suretiyle onaylattırılır.    Doğru cevap
( )Fenni yeterliği bulunan sorumlu kişi tarafından tutulur.

 

278

  Soru 12 (Ağırlık 6.67%)

 

Korkulukların tümü, herhangi bir yönden gelebilecek en az kaç kilogramlık yüke dayanabilmelidir?
(x) 100 kg    Doğru cevap
( )50 kg
( )150 kg
( )200 kg

 

282   Soru 13 (Ağırlık 6.67%)

 

Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve konglometre gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan kaç metreden daha derin kazılarda, yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunmalı ve iksa için kullanılacak kalas başları, kazı üst kenarından 20 santimetre yukarı çıkarılmalıdır?
(x) 1,5    Doğru cevap
( )1
( )5
( )2

284

  Soru 14 (Ağırlık 6.67%)

 

Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda, aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
(x) Çatı merdiveni    Doğru cevap
( )Korkuluk
( )Uzatma merdiveni
( )Platform
281   Soru 15 (Ağırlık 6.67%)

 

İşyeri merdivenlerinin kaç basamaktan fazla olanlarında korkuluk ve tırabzan bulunması zorunludur?
( )6
( )8
( )2
(x) 4    Doğru cevap

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;
konularina_gore_sorular_Soru_insaat_isleri

İş güvenliği yapılması gereken kontroller ile ilgili soru bankası

İş güvenliği yapılması gereken kontroller ile ilgili soru bankası

Soru 1 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanması gereken kayıt ve belgelerden değildir?
( )Yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarının kayıtları
( )İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıkları ile ilgili kayıtlar
(x) İşyeri sağlık birimi yıllık çalışma planı    Doğru cevap
( )Acil durum planları

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

387

  Soru 2 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi periyodik olarak kontrol edilmek zorunda değildir?
(x) İşyeri sıhhi tesisatı    Doğru cevap
( )İşyerinin elektrik tesisatı
( )İşyerinin havalandırma tesisatı
( )İşyerinin aydınlatma tesisatı

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

390

  Soru 3 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi Teknik Rapor ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
(x) Teknik Raporun sonuç bölümünde kontrole tabi tutulan kişiye konan tanı ve yapılması gerekenler yazılır.    Doğru cevap
( )Raporda, yetkili teknik elemanın kanaat ve onayı yer alır.
( )Raporda, yapılan test ve kontroller esnasında elde edilen bilgiler yer alır.
( )Teknik Rapor; teknik periyodik kontrol ve test sonrasında düzenlenen bir belgedir.

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

397

  Soru 4 (Ağırlık 6.25%)

 

Kontrol, ölçüm ve test usulu ile tekniği, testte kullanılacak cihaz ve aletler ile uyulacak kuralların belirlenmesinde aşağıdakilerin hangilerinden faydalanılmaz?
( )Mevcut hukuki düzenlemeler
( )İlgili standartlar
( )Fenni ve teknolojik literatür
(x) İş kazası kayıt ve belgeleri    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

396

  Soru 5 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi Teknik Periyodik Kontrol ve test uygulanacak makine ve/veya tesisin ön incelemesinde belirlenecek hususlardan değildir?
(x) Ekipmanın amortisman değerleri    Doğru cevap
( )Çalışma usul ve esasları
( )İşletme ve bakım şartları
( )Teknik karakteristik değerler

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

385

  Soru 6 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi işçilere periyodik olarak sağlık kontrolü yapılmasının amaçlarından değildir?
( )Kayıp işgünü sayısının azaltılması
( )Proaktif yaklaşım
(x) İleride işçi ve işveren arasında oluşması muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere kayıt ve belge oluşturulması    Doğru cevap
( )İşyerlerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin güvenirliliği ile yeterliliğinin ölçülmesi

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

389

  Soru 7 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi kayıt sisteminin yararlarından biri değildir?
( )Aksayan yönlerin rahatça görülebilmesi
(x) Kayıt dışı sektörün kayıt altına alınmasına yardımcı olması    Doğru cevap
( )İşyerinin ve çalışanların durumlarının sürekli izlenebilirliği
( )Risk değerlendirmelerine ışık tutması

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

386

  Soru 8 (Ağırlık 6.25%)

 

İşyerindeki ekipmanların periyodik kontrol dokümanında aşağıdakilerden hangisi bulunmak zorunda değildir?
( )Ekipmanın kullanma talimatları ile ilgili bilgiler
( )Test tekniği ve şartları ile ilgili bilgiler
( )Makine ve/veya tesis ile ilgili bilgiler
(x) Yetkili teknik eleman ile ilgili bilgiler   ← Yanlış cevap

 

Puan: 0% Test içindeki puanı: 0% × 6.25 = 0%

 

395

  Soru 9 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi teknik periyodik kontrollerin esaslarından değildir.
( )Güvenlik
( )Verimlilik
( )Süreklilik
(x) İkame    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

388

  Soru 10 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi işyerindeki alet ve ekipmanın periyodik olarak kontrol edilmesinin amaçlarından birisi değildir.
( )İşletme şartlarından dolayı oluşan aşınma yıpranma gibi durumların varlığını araştırmak.
( )Gerekli hallerde tamir, bakım, onarım ya da işletme şartlarında yapılması gerekli değişiklikleri ve alınacak tedbirleri tespit etmek.
(x) İşyerinde bulunan her türlü makine ve tesislerin fiziki özelliklerini önceden belirlemek.   ← Yanlış cevap
( )İş kazasına neden olabilecek risk noktalarını belirlemek

 

Puan: 0% Test içindeki puanı: 0% × 6.25 = 0%

 

398

  Soru 11 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi Teknik Periyodik Kontrol sonrası düzenlenecek raporda bulunması gerekli bilgilerden değildir?
( )Teknik Periyodik Kontrol sonuçları ile ilgili kanaat.
( )Yetkili teknik eleman ile ilgili bilgiler.
(x) Operatör ile ilgili bilgiler.    Doğru cevap
( )Test tekniği ve şartları ile ilgili bilgiler.

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

399

  Soru 12 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi Teknik Periyodik Kontrol sonrası düzenlenecek raporun “Değerlendirme” bölümünde yer alması zorunlu bilgilerden değildir?
( )Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin mevzuatlarda belirtilen limit değerlere uygun olup olmadığı
(x) Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin, teknik özellikleri karşılayıp, karşılamadığı   ← Yanlış cevap
( )Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerler bir önceki kontrole göre değerlendirildiğinde iyileşme olup olmadığı
( )Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin ilgili standartlar, teknolojik literatürde ve mevzuatlarda belirtilen limit değerlere uygun olup olmadığı

 

Puan: 0% Test içindeki puanı: 0% × 6.25 = 0%

 

393

  Soru 13 (Ağırlık 6.25%)

 

İşyerinde bir kayıt sistemi bulunması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
( )Aksayan yönlerin rahatça görülebilmesini sağlar
( )İşyerinin ve çalışanların durumları sürekli izlenebilirliğini sağlar.
(x) Risk değerlendirmesine herhangi bir katkı sağlamaz.     Doğru cevap
( )Hizmetlerinin devamlılığını sağlar

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

394

  Soru 14 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi periyodik kontrollerin amacı değildir?
( )İşçi ya da makine, tesis ve tertiplerin sağlık ya da fiziki özelliklerini önceden belirlenmesi
( )Tamir, bakım, onarım ya da işletme şartlarında yapılması gerekli değişiklikleri tespit etmek.
(x) Yeni alınacak ekipmanın asgari özelliklerinin belirlenmesi    Doğru cevap
( )Çalışma şartlarından dolayı yıpranma, aşınma vb. durumlarının araştırılması

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

392

  Soru 15 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi, işyeri hekimi tarafından düzenleneceği mevzuatta açıkça belirtilmiş bir belgedir?
(x) Yıllık çalışma raporu   ← Yanlış cevap
( )Teknik rapor
( )Risk değerlendirmesi
( )İşyeri bildirgesi

 

Puan: 0% Test içindeki puanı: 0% × 6.25 = 0%

 

391

  Soru 16 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerinin herhangi birinde yer almaz?
(x) İşveren, işyeri için yaptığı veya yaptırdığı risk değerlendirmesine ilişkin dokümanları ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderir.    Doğru cevap
( )Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanacaktır.
( )Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma ihtimali bulunan yerler, uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleriyle belirlenecektir. Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek acil durumlar için plan yapılacaktır.
( )İşveren kanserojen ve mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını, istenmesi halinde Ç.S.G. Bakanlığı’na vermek zorundadır.

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Soru_is_guvenligi_yonunden_yapilmasi_gereken_kontroller

İş Hukuku ile ilgili soru bankası

İş Hukuku ile ilgili soru bankası

Soru 1 (Ağırlık 3.33%)

 

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
( )Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.
( )İşveren vekilinin işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.
(x) İşveren vekilliği özel hükümlere dayanan özel bir statüdür.    Doğru cevap
( )İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir.

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

59

  Soru 2 (Ağırlık 3.33%)

 

Bir iş kazası sonucunda eşi ölen bir kadın aşağıdaki davalardan hangilerini açabilir?

(1)Nafaka davası

(2)Manevi tazminat

(3)Destekten yoksun kalma tazminatı

( )1,2,3
(x) 2,3    Doğru cevap
( )1,2
( )1,3

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

50

  Soru 3 (Ağırlık 3.33%)

 

On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az ne kadardır?
(x) 20 gün    Doğru cevap
( )26 gün
( )30 gün
( )15 gün

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

37

  Soru 4 (Ağırlık 3.33%)

 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır?
( )Ticaret Kanunu
( )İş Kanunu
( )SS Kanunu
(x) Ceza Kanunu    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

35

  Soru 5 (Ağırlık 3.33%)

 

İşverenin, iş akdinden doğan iş sağlığı  ve güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
( )Ceza Kanunu
( )SS Kanunu
(x) Borçlar Kanunu    Doğru cevap
( )İş Kanunu

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

63

  Soru 6 (Ağırlık 3.33%)

 

İş Müfettişleri hangi birime bağlı çalışır?
(x) İş Teftiş Kurulu Başkanlığına    Doğru cevap
( )Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına
( )Personel Dairesine
( )İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

48

  Soru 7 (Ağırlık 3.33%)

 

İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden işverenin sorumluluğu devir tarihiden itibaren kaç yıldır?
(x) 2    Doğru cevap
( )10
( )5
( )1

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

56

  Soru 8 (Ağırlık 3.33%)

 

Aşağıdaki davalardan hangisi SSK’nın işverene kusuru nedeniyle zararı tazmin için açtığı davadır?
( )Tazminat davası
( )SSK davası
(x) Rücu davası    Doğru cevap
( )Ceza davası

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

34

  Soru 9 (Ağırlık 3.33%)

 

Kusur oranları hangi kanuna tabidir?
(x) Borçlar Kanunu    Doğru cevap
( )SS Kanunu
( )İş Kanunu
( )Ticaret Kanunu

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

52

  Soru 10 (Ağırlık 3.33%)

 

Süresi belirli olsun veya olmasın işverenin iş sözleşmesini, sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin, aşağıdaki hallerden hangisine göre feshetmesi halinde geçersizdir?
( )İşçinin işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması
( )İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlattığı halde yapmamakta ısrar etmesi
(x) İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması    Doğru cevap
( )İşçinin, işveren güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

57

  Soru 11 (Ağırlık 3.33%)

 

SS Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi iş kazası sayılmaz?
(x) İşe gelmek için durağa giderken    Doğru cevap
( )Görevli olarak başka bir işte çalışan
( )Servis aracı ile evine giden
( )İş yerinin bahçesinde oturan

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

42

  Soru 12 (Ağırlık 3.33%)

 

Aşağıdakilerden hangisi belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesine yanlıştır?
( )İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra
( )İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra
(x) İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak bir hafta sonra    Doğru cevap
( )İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

43

  Soru 13 (Ağırlık 3.33%)

 

İşverenin İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verme zorunluluğu hangi kanunda yer alır?
( )Meslek Eğitim Kanunu
( )SSK
(x) İş Kanunu    Doğru cevap
( )İş Kurumu Kanunu

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

64

  Soru 14 (Ağırlık 3.33%)

 

Kaç yaşını doldurmamış genç işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz?
(x) 16    Doğru cevap
( )18
( )19
( )17

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

60

  Soru 15 (Ağırlık 3.33%)

 

İş kazası ve meslek hastalığı tanımı tam olarak hangi kanunda yer alır?
( )İş Kanunu
( )Borçlar Kanunu
(x) SS ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu    Doğru cevap
( )Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

41

  Soru 16 (Ağırlık 3.33%)

 

İşyeri kapatılması işlemi hangi tip uygulamadır?

 

 

( )Ticari
( )Cezai
(x) İdari    Doğru cevap
( )Mali

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

47

  Soru 17 (Ağırlık 3.33%)

 

Aşağıdaki işlerden hangisi İş Kanunu kapsamına girmez?
( )Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler
( )Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri
(x) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri    Doğru cevap
( )Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

39

  Soru 18 (Ağırlık 3.33%)

 

Bir işyeri kapatıldıktan sonra işveren tarafından ilgili Bölge Müdürlüğüne en fazla ne kadar zaman içinde bildirimde bulunulmalı?
( )15 gün
( )3 ay
(x) 1 ay    Doğru cevap
( )3 gün

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

33

  Soru 19 (Ağırlık 3.33%)

 

İşçinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışmasının sakıncalı olduğu işyerlerinde, işin durdurulması yaptırımı nasıl bir yaptırımdır?
(x) İdari    Doğru cevap
( )Hukuki
( )Cezai
( )Mali

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

46

  Soru 20 (Ağırlık 3.33%)

 

Geçici iş ilişkisi en fazla ne kadar süre ile yapılabilir ve kaç defa yenilenebilir?
( )3 ay – 2 defa
( )1 yıl – 1 defa
(x) 6 ay – 2 defa    Doğru cevap
( )Süre ve tekrarlama zorunluluğu yoktur

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

36

  Soru 21 (Ağırlık 3.33%)

 

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri kaç günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda, işveren işçiyi derhal işten çıkarabilir?
( )15
(x) 30    Doğru cevap
( )90
( )10

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

58

  Soru 22 (Ağırlık 3.33%)

 

Eşi iş kazasında ölen kadın hangi davayı açabilir?
( )Maddi tazminat davası
( )İş göremezlik tazminatı davası
( )Rücu davası
(x) Destekten yoksun kalma tazminat davası    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

49

  Soru 23 (Ağırlık 3.33%)

 

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
( )Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir
( )İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir
( )Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur
(x) Çağrı üzerine çalıştırmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılmazsa ücret ödenmez    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

55

  Soru 24 (Ağırlık 3.33%)

 

Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır?
( )Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler
(x) Gece ve gündüz postalarında, postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az yedi buçuk saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz    Doğru cevap
( )Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20:00’de başlayarak en erken saat 06:00’ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir
( )İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

62

  Soru 25 (Ağırlık 3.33%)

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri kimin adına denetleme yapar?
(x) Devlet adına    Doğru cevap
( )Cumhurbaşkanı adına
( )T.B.M.M. adına
( )Bakan adına

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

51

  Soru 26 (Ağırlık 3.33%)

 

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
( )Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden az olamaz
( )Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden az olamaz
(x) Hiçbiri    Doğru cevap
( )On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

40

  Soru 27 (Ağırlık 3.33%)

 

İşyeri kapatılması işlemi hangi tip uygulamadır?
( )Mali
( )Cezai
(x) İdari    Doğru cevap
( )Ticari

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

53

  Soru 28 (Ağırlık 3.33%)

 

Aşağıdaki hallerden hangisi çalışma süresinden sayılmaz?
( )Yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iş yerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri esnasında geçen süreler
(x) İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler    Doğru cevap
( )Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler
( )İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

45

  Soru 29 (Ağırlık 3.33%)

 

Aşağıdaki işlerden hangisi İş Kanunu kapsamına girer?
( )Ev hizmetleri
( )507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerleri
( )Deniz ve hava taşıma işleri
(x) 50’den fazla işçi çalıştıran tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeleri    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

54

  Soru 30 (Ağırlık 3.33%)

 

Ara dinlenmesi ile ilgili sürelerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(x) Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır    Doğru cevap
( )Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat ara verilir
( )Yedi buçuk saten fazla süreli işlerde bir saat ara verilir
( )Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika ara verilir

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Soru_is_hukuku

İşyeri bina ve eklentileri ile ilgili soru bankası

İşyeri bina ve eklentileri ile ilgili soru bankası

Soru 1 (Ağırlık 10%)

 

İşyerlerinin sağlık ve güvenlik mevzuatına ve kabul edilmiş normlara uygun kurulması için, işyeri kurulmadan önce, vaziyet planı, mimari proje ve beyanname üzerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan inceleme neticesinde verilen izin
( )İşletme İznidir
( )Hiçbiri
( )Tesis İznidir
(x) Kurma İznidir    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 10 = 10%

 

447

  Soru 2 (Ağırlık 10%)

 

Hangi İşyerleri Kurma İzni Almak Zorundadır?
( ) Çalışan sayısına bakılmaksızın Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tehlikeli kimyasal maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı işyerleri
( )İnşaat ve maden işyerleri ile taş ocaklarının sabit tesisleri
( )Sanayi, Ticaret Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilen sanayiden sayılan işlerde 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerleri
(x) Hepsi    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 10 = 10%

 

450

  Soru 3 (Ağırlık 10%)

 

İşletme belgesi talepleri kaç gün içerisinde incelenir ?
(x) 30    Doğru cevap
( )10
( )20
( )40

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 10 = 10%

 

115

  Soru 4 (Ağırlık 10%)

 

İşyeri merdivenleri metrekarede en az kaç kg. yük taşıyabilmelidir?
( )600
( )700
( )800
(x) 500    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 10 = 10%

 

113

  Soru 5 (Ağırlık 10%)

 

İşyerinde Makine ve tezgahlar arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?
( )70
(x) 80    Doğru cevap
( )90
( )60

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 10 = 10%

 

452

  Soru 6 (Ağırlık 10%)

 

Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde prensip olarak gürültü seviyesi kaç desibeli geçmemelidir?
(x) 85    Doğru cevap
( )75
( )65
( )95

 

 

112

  Soru 7 (Ağırlık 10%)

 

İşyerindeki hava hacmi, kişi başına kaç metreküp olmalıdır?
(x) 10    Doğru cevap
( )15
( )11
( )12

 

 

449

  Soru 8 (Ağırlık 10%)

 

Aşağıdakilerden hangisi Kurma İzni Alınması İçin Gerekli Belgeler arasındadır?
(x) Hepsi    Doğru cevap
( )İşyeri mimari projesi
( )Beyanname
( )İşyerinin vaziyet planı

 

 

451

  Soru 9 (Ağırlık 10%)

 

İşyerinin kuruluşunda, sabit tesislerinde Tavan Yüksekliği en az kaç metre olacaktır?
( )3.5
( )2.5
( )2
(x) 3    Doğru cevap

 

 

453

  Soru 10 (Ağırlık 10%)

 

işyerindeki Merdivenin eğimi en az  ve en çok  kaç derece olmalıdır?
( )40 75
(x) 20 45    Doğru cevap
( )50 15
( )30 65

 

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;
konularina_gore_sorular_Soru_is_yeri_bina_ve_eklentileri

İş Sağlığı veGüvenliği Kurulları ile ilgili soru bankası

İş Sağlığı veGüvenliği Kurulları ile ilgili soru bankası

Soru 1 (Ağırlık 25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi İSİG Kurulunun görevlerinden değildir?
( )İş yerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek
( )Tesislerde yapılacak abakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini uygulamalarını kontrol etmek
( )4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek
(x) Alınan kararları bakanlığa bildirmekle yükümlüdür    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 25 = 25%

 

84

  Soru 2 (Ağırlık 25%)

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun sekreterliğini  kim yapar?
( )İşyeri hekimi
(x) İş güvenliği mühendisi    Doğru cevap
( )İş veren vekili
( )İşveren

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 25 = 25%

 

83

  Soru 3 (Ağırlık 25%)

 

İSİG Kurulu ile ilgili hangisi yanlıştır?
( )İ.S.G. Kurullarının kararları danışma organı niteliğindedir
( )İ.S.G. Kurulları ayda bir toplanır
( )İ.S.G. Kurulları sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde kurulur
(x) İşveren veya vekili gereken araç ve gereci sağlamak zorundadır   ← Yanlış cevap

 

Puan: 0% Test içindeki puanı: 0% × 25 = 0%

 

82

  Soru 4 (Ağırlık 25%)

 

İSİG Kurulunda  aşağıdakilerden hangisi seçimle gelir?
( )İşyeri hekimi
( )İşveren vekili
( )İş güvenliği uzmanı
(x) Formen, ustabaşı    Doğru cevap

 

 
Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;
konularina_gore_sorular_Soru_isg_kurullar

Ohsas 18001 ile ilgili soru bankası

Ohsas 18001 ile ilgili soru bankası

Soru 1 (Ağırlık 12.5%)

 

ISO 18001’in amaçları arasında hangisi yoktur?
( )Risk değerlendirilmesinin yapılması
(x) Ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi    Doğru cevap
( )Stajyer ve taşeronların korunması
( )Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 12.5 = 12.5%

 

97

  Soru 2 (Ağırlık 12.5%)

 

OHSAS 18001’in temel felsefesi hangisidir?
( )İş güvenliği ve işçi sağlığının sağlanması
( )Verimliliği artırmak
( )İSG mevzuatına göre ihtiyaçaları belirtmek
(x) Risk değerlendirmesi yapmak    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 12.5 = 12.5%

 

91

  Soru 3 (Ağırlık 12.5%)

 

İşverenin, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama, OHSAS 18001 yönetim sisteminin hangi aşamasında yapılır?
( )Önlem alma
( )Kontrol ve düzeltici faaliyetler
(x) Uygulama    Doğru cevap
( )Planlama

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 12.5 = 12.5%

 

96

  Soru 4 (Ağırlık 12.5%)

 

Aşağıdaki tehlikelerden korunma yollarından hangisi önceliklidir?
( )Kişiye yönelik koruma uygulamalarına öncelik verilmesi
( )Tehlike alanının mesafesinin artırılması veya çalışma ortamına kapatılması
(x) Tehlikenin kaynağında yok edilmesi    Doğru cevap
( )Tehlikenin kaynağında azaltılması

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 12.5 = 12.5%

 

94

  Soru 5 (Ağırlık 12.5%)

 

Aşağıdakilerden hangisi düzeltici faaliyettir?
( )Makine koruyucuları kullanımı
( )İşe giriş muayenesi
( )İletkenlere koruma topraklama yapılması
(x) Yangından sonra alınacak tedbirler    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 12.5 = 12.5%

 

95

  Soru 6 (Ağırlık 12.5%)

 

Aşağıdakilerden hangisi süreklilik arzeden koruma uygulamalarından değildir?
( )İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
( )Periyodik sağlık muayenesi
( )Kişisel koruyucu donanım kullanımı
(x) İşe giriş sağlık muayenesi    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 12.5 = 12.5%

 

90

  Soru 7 (Ağırlık 12.5%)

 

İşçilerin sağlık muayenelerinden elde edilen verilerin analiz edilmesi  TS OHSAS 18001’in hangi aşamasında yapılır?
( )Planlama
( )Uygulama
( )Kontrol önlemleri
(x) Durum tespiti    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 12.5 = 12.5%

 

92

  Soru 8 (Ağırlık 12.5%)

 

Prosedür oluşturma, çalışma izni verme, çalışma zamanını kısıtlama, uyarı tabelası, eğitim v.s. TS OHSAS 18001’in kontrol önlemlerinden hangisine girer?
( )Kişisel koruyucu
(x) Mühendislik   ← Yanlış cevap
( )Yönetsel
( )Mali

 

 
Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;
konularina_gore_sorular_Soru_isg_yonetim_sistemleri

Kansorajen ve Mutajen Maddeler ile ilgili soru bankası

Kansorajen ve Mutajen Maddeler ile ilgili soru bankası

Soru 1 (Ağırlık 11.11%)

 

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hangisinde uygulanmaz
( )Çalışanların kanserojen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde
( )Asbest ile çalışmalarda
( )Çalışanların mutajen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde
(x) Sadece radyasyona maruziyetin söz konusu olduğu çalışmalarda    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 11.11 = 11.111%

 

462

  Soru 2 (Ağırlık 11.11%)

 

Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kalkıp, durum normale dönünceye kadar hangisi yapılması gerekenlerden biri değildir
(x) İş yeri hekimin onayı verilene kadar işe ara verilecektir.    Doğru cevap
( )Koruyucu araç ve gereci bulunmayan işçilerin etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmeyecektir.
( )Etkilenmiş alana girecek kişilerin koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır. Her bir işçi etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıştırılacak ve bu durum süreklilik arz etmeyecektir.
( )Etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak kişilerin girmesine izin verilecektir.

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 11.11 = 11.111%

 

458

  Soru 3 (Ağırlık 11.11%)

 

Sınır değer kavramını açıklayınız.
( )Kanserojen ve mutajen maddenin, işçinin solunum bölgesinde bulunan havadaki, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu
( )Bir maddenin kanserojen veya mutajen sayılması o maddeden dolayı hastalındığı tespit edilen en az çalışan sayısı
( )Kanserojen ve mutajen madde ile çalışan arasında olmasa gereken minimum mesafe
(x) Kanserojen ve mutajen maddelerin bir iş yerinde bulunması gereken en az miktarı   ← Yanlış cevap

 

Puan: 0% Test içindeki puanı: 0% × 11.11 = 0%

 

454

  Soru 4 (Ağırlık 11.11%)

 

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hangi yılda yürürlüğe girmiştir.
(x) 2003    Doğru cevap
( )2005
( )2009
( )2006

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 11.11 = 11.111%

 

460

  Soru 5 (Ağırlık 11.11%)

 

Hangisi işverenin yükümlülüklerinden biri değildir.
(x) Kanserojen madde ile çalışanların temas halinde olduğu aile bireylerin sağlık kontrollerini yaptırmak    Doğru cevap
( )işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltmak
( )İşveren, kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını, istenmesi halinde Bakanlığa vermek
( )Eğer mümkünse daha az zararlı olan maddelerin kullanılmasını sağlamak.

 

 

461

  Soru 6 (Ağırlık 11.11%)

 

Hangisi kanserojen mutajen maddelere karşı alınacak önlemlerden biri değildir
( )Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için proses tasarımı uygun şekilde yapılacak ve gerekli mühendislik kontrol önlemleri alınacaktır.
(x) Kanserojen mutajen maddelere maruz kalan çalışanların beslenmesi konusunda özel önlemler alınması     Doğru cevap
( )Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı mümkün olan en az sayıda olacaktır.
( )İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarı belirlenecek ve yapılan iş için gereken miktardan fazla madde bulunması önlenecektir.

 

457

  Soru 7 (Ağırlık 11.11%)

 

Mutajen maddenin tanımı hangisidir
( )Genetik hastalık sonucunda insan vücudu tarafından hastalığa karşı direnç göstermek için salgılanan madde.
( )Cilt ile temas ettiğinde yanmaya yol açan madde
(x) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddeler    Doğru cevap
( )Hiçbiri

 

456

  Soru 8 (Ağırlık 11.11%)

 

Kanserojen maddenin tanımı hangisidir
( )Kanser oluşumunu engelleyen önleyici mahiyetteki maddeler
(x) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeler    Doğru cevap
( )Kanser tedavisinde kullanılan maddeler
( )Solunduğunda akciğer kanserine neden olan maddeler

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 11.11 = 11.111%

 

459

  Soru 9 (Ağırlık 11.11%)

 

Kanserojen ve mutajen maddelerin kullanıldığı işyerlerinde risk değerlendirmesi en az hangi aralıkta bir yapılmalıdır?
(x) 5 yılda bir kez    Doğru cevap
( )9 ay da bir kez
( )15 günde bir kez
( )3 ay da bir kez

 

 
Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;
konularina_gore_sorular_Soru_kansorejen_ve_mutajen_maddeler

Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili soru bankası

Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili soru bankası

  Soru 1 (Ağırlık 16.67%)

 

Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir madde bulunmaz?
(x) Anayasa    Doğru cevap
( )Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
( )Belediyeler Kanunu
( )Borçlar Kanunu

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 16.67 = 16.667%

 

124

  Soru 2 (Ağırlık 16.67%)

 

4857 sayılı İş Kanunu ile işverenlerin yükümlülükleri arasında sıralanan aşağıdaki maddelerden hangileri doğrudur?

I.İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek

II.İşçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek

III.İşçinin yaptığı iş ile ilgili olarak gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini işe girişten önce almış olduğunu denetlemek

IV.İşyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

( )II,III,IV
( )I,III
( )II, IV
(x) I,II, IV    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 16.67 = 16.667%

 

126

  Soru 3 (Ağırlık 16.67%)

 

4857 İş Kanunu’na göre bir işyerinin kapatılması veya işin durdurulması ile ilgili aşağıda belirtilen hususlardan hangisi/hangileri doğru değildir?

 1.        I.        Bir işyerinde, işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse bu tehlike giderilinceye kadar tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya işyeri kapatılır.
 2.       II.        İşyeri kapatma kararı, işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş ve bir işveren temsilcisinden oluşan üç kişilik bir komisyon tarafından verilir.
 3.      III.        Komisyona kıdemli iş müfettişi başkanlık eder.
 4.      IV.        Verilecek durdurma veya kapatma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde altı iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır.
 5.       V.        Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş, cinsiyet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde çalışmalarına engel teşkil ediyorsa, komisyon tarafından tespit tutanağı hazırlanır anacak bu kişiler çalışmaktan alıkonulamaz.
( )IV, V
( )II, IV
(x) II, V    Doğru cevap
( )I, III, V

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 16.67 = 16.667%

 

123

  Soru 4 (Ağırlık 16.67%)

 

Aşağıdakilerden hangisi T.C Anayasası’nın  çalışma hayatı ile ilgili içerdiği düzenlemelerden birisi değildir?
( )İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.
( )Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.
( )Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.
(x) İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler.     Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 16.67 = 16.667%

 

128

  Soru 5 (Ağırlık 16.67%)

 

Aşağıdakilerden hangisi ağır ve tehlikeli işler ile ilgili olarak İş Kanunu’nda düzenlenen hususlardan biri değildir?
( )Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçiler işe girişlerinde veya işin devamı süresince en az yılda bir kere muayene olmalıdırlar.
( )İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur.
( )Ağır ve tehlikeli işler raporu damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.
(x) Ağır ve tehlikeli işler raporu ilgili bölge müdürlüğünün talebi üzerine düzenlenir.    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 16.67 = 16.667%

 

125

 

Soru 6 (Ağırlık 16.67%)

 

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre, “İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç ……….  içinde yazı ile ……………………. bildirmek zorundadırlar.”
(x) 2 iş günü – ilgili bölge müdürlüğüne    Doğru cevap
( )4 iş günü – İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne
( )7 iş günü – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
( )3 iş günü – Sağlık Bakanlığı’na

 

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;
konularina_gore_sorular_Soru_kanunlarda_is_sagligi_ve_guvenligi

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 30.04.2013

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013 Sayısı: 28633

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır.

(2) Ancak;

a) Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması,

b) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması,

c) Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi,

ç) Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri,

d) Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması,

bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak,

b) 16/12/1999 tarihli ve 1999/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,

b) Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümanı,

c) Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşverenin Yükümlülükleri

Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma

MADDE 5 – (1) İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur;

a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,

b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,

c) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir.

Patlama riskinin değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate alır:

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,

b) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,

c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,

ç) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü.

(2) Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

İşyerinin güvenli hale getirilmesi

MADDE 7 – (1) Kanunun 5 inci maddesinde yer alan risklerden korunma ilkelerine ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için işveren:

a) Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlar.

b) Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre, çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, çalışma süresince uygun teknik önlemleri aldırarak, bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlar.

Koordinasyon görevi

MADDE 8 – (1) Bir işyerinde birden fazla işverene ait çalışan bulunması durumunda, her işveren kendi kontrol alanına giren tüm hususlardan sorumlu olur.

(2) Asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde işverenlerin Kanunda ve diğer kanunlarda belirtilen sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile asıl işveren, çalışanların sağlık ve güvenliklerine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını koordine eder ve 10 uncu maddede belirtilen Patlamadan Korunma Dokümanında bu koordinasyonun amacı ve uygulanması için gerekli usul ve tedbirleri belirtir.

(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinin bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde patlayıcı ortamlarla ilgili diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir.

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması

MADDE 9 – (1) İşveren;

a) Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerleri Ek-1’de belirtildiği şekilde sınıflandırır.

b) Bu fıkranın (a) bendine göre sınıflandırılmış olan bölgelerde Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanmasını sağlar.

c) Çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin girişine Ek-4’te verilen işaretleri yerleştirir.

Patlamadan korunma dokümanı

MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.

(2) Patlamadan Korunma Dokümanında;

a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,

b) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,

c) İşyerinde Ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler,

ç) Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,

d) Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,

e) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu,

yazılı olarak yer alır.

(3) Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

(4) İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama riskini de içeren risk değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir.

İşyerleri ve iş ekipmanları için özel gerekler

MADDE 11 – (1) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, işverenler aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde 26/12/2003 tarihinden önce kullanılmak üzere üretilen veya işyerinde kullanılan iş ekipmanları Ek-2’de belirtilen asgari gerekleri karşılamak zorundadır.

b) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerleri bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak kurulur.

c) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerlerinde herhangi bir değişiklik, eklenti veya tadilat yapıldığı hallerde, işveren bu Yönetmelik hükümlerine uyumun devam etmesini sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Patlamadan korunma dokümanlarının geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanan patlamadan korunma dokümanları geçerli olarak kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 


 

EK – 1

 

PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI

Bu Yönetmeliğin 5, 6, 9 ve 10 uncu maddelerine göre önlem alınması gereken yerlerde aşağıda belirtilen sınıflandırma sistemi uygulanır.

1 –Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler

Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek yerler, bu Yönetmeliğe göre tehlikeli kabul edilir.

Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunmayan yerler bu Yönetmeliğe göre tehlikesiz kabul edilir.

Parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karışımların, bağımsız olarak bir patlama meydana getirmeyecekleri yapılacak araştırmalarla kanıtlanmadıkça, bu maddeler patlayıcı ortam oluşturabilecek maddeler olarak kabul edilir.

 

2 – Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması

Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler halinde sınıflandırılır.

Ek-2’ye göre alınacak önlemler, yapılan bu sınıflandırmaya göre belirlenir.

Bölge 0

Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler.

Bölge 1

Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.

Bölge 2

Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler.

Bölge 20

Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.

Bölge 21

Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.

Bölge 22

Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler.

Not:

Tabaka, tortu veya yığın halinde tutuşabilir tozların bulunduğu yerler, patlayıcı ortam oluşturabilecek diğer bir kaynak olarak dikkate alınmalıdır.

 

 

EK – 2

 

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI ORTAM

RİSKLERİNDEN KORUNMASI İÇİN ASGARİ GEREKLER

 

Bu ekte belirtilen gereklilikler aşağıdakilere uygulanır;

a) İşyerlerinin, işyeri birimlerinin, iş ekipmanları veya kullanılan maddelerin özellikleri ya da patlayıcı ortam riskine neden olabilecek faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeler uyarınca Ek-1’e göre tehlikeli olarak tanımlanabilecek yerler.

b) Tehlikeli olarak sınıflandırılan yerlerde bulunan ekipmanın, güvenli bir şekilde çalışması için gerekli olan veya bu ekipmanların güvenli çalışmasına yardımcı olan ancak kendisi tehlikeli bölgede bulunmayan ekipmanlar.

1. Organizasyon önlemleri

1.1. Çalışanların eğitimi

İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara, patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun eğitimi sağlar.

1.2. Yazılı talimatlar ve çalışma izni

Patlamadan Korunma Dokümanında gerekli görülmesi halinde;

a) Tehlikeli yerlerdeki çalışma, işveren tarafından düzenlenen yazılı talimatlara uygun yapılır.

b) Gerek tehlikeli işlerin yapılmasında, gerekse başka çalışmaları etkileyerek tehlikeye neden olabilecek diğer işlerin yapılmasında,  çalışma izin sistemi uygulanır.

Çalışma izni, bu konuda yetkili ve sorumlu olan bir kişi tarafından işe başlamadan önce yazılı olarak verilir.

2. Patlamadan Korunma Önlemleri

2.1. Patlama tehlikesine neden olabilecek yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tutuşabilir tozların isteyerek veya istemeyerek ortaya çıkması halinde, bunların güvenli bir yere uygun şekilde yönlendirilmesi veya uzaklaştırılması sağlanır, bunun yapılması pratik olarak mümkün değilse yayılmalarını önleyecek başka uygun önlemler alınır.

2.2. Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu önlem en yüksek riske uygun olur.

2.3. Özellikle, çalışanların ve çalışma ortamının statik elektrik taşıyıcısı veya üreticisi olabileceği durumlarda,  bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen tutuşturma tehlikesinin önlenmesinde, statik elektrik boşalmaları da dikkate alınır. Patlayıcı ortamı tutuşturabilen statik elektrik oluşumunu önlemek için çalışanlara uygun malzemeden yapılmış kişisel koruyucu donanımlar verilir.

2.4. Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcı ortamda güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Dokümanında belirtilmesi halinde bunlar hizmete sokulabilir. Bu kural 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’nin 4 üncü mükerrerinde yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) göre ekipman veya koruyucu sistem sayılmayan ancak tesiste yerleştirildikleri yerlerde kendileri bir tutuşturma tehlikesi oluşturan iş ekipmanları ve bağlantı elemanları için de geçerlidir. Bağlantı elemanlarında herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için gerekli önlem alınır.

2.5. Patlama riskini en aza indirmek ve olası bir patlamada, patlamayı kontrol altına almak, işyerine ve iş ekipmanlarına yayılmasını en aza indirebilmek için; işyerleri, iş ekipmanları ve bunlarla bağlantılı tüm cihazların tasarımı, inşası, montajı ve yerleştirilmesi, bakım, onarım ve işletilmesinde gerekli tüm önlemler alınır. Her bakım ve onarım sonrasında tesisin, ekipmanların veya koruyucu sistemlerin Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) uygunluğunun devam edip etmediği, bağlantılarının ve montajlarının durumu kontrol edilir. İşyerlerinde patlamanın fiziksel tesirlerinden çalışanların etkilenme riskini en aza indirmek için uygun önlemler alınır.

2.6. Gereken durumlarda, patlama şartları oluşmadan önce, çalışanların sesli ve/veya görsel işaretlerle uyarılması ve ortamdan uzaklaşması sağlanır.

2.7. Patlamadan Korunma Dokümanında belirtildiği takdirde; bir tehlike durumunda çalışanların tehlikeli bölgeden anında ve güvenli bir şekilde uzaklaşabilmeleri için tahliye sistemi kurulur ve her an işler durumda bulunması sağlanır.

2.8. Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce bütün işyerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır. Patlamadan korunmayı sağlamak için bütün koşullar yerine getirilir. Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır.

2.9. Yapılan risk değerlendirmesinin gerektirmesi halinde;

a) Her hangi bir güç kesilmesinin ilave risklere neden olabileceği durumlarda, bu durumda kullanılacak ekipmanın ve güvenlik sistemlerinin, tesisin diğer kısımlarından bağımsız olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sürdürmesi mümkün olmalıdır.

b) Otomatik proseslerde amaçlanan çalışma koşullarından her hangi bir sapma meydana geldiğinde, otomatik sistemle bağlantılı ekipmana ve koruyucu sistemlere güvenliği tehlikeye atmamak şartıyla el ile müdahale yapılabilir. Bu müdahale sadece bu işte yetkili çalışanlar tarafından yapılır.

c) Sistemin acil durdurulması halinde, biriken enerji mümkün olduğu kadar çabuk ve güvenli bir şekilde boşaltılır veya tehlike oluşturmayacak şekilde izole edilir.

 

 

EK-3

 

EKİPMANLARIN VE KORUYUCU SİSTEMLERİN SEÇİMİNDE UYULACAK KRİTERLER

Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi belirtilmemesi halinde patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) belirtilen kategorilere göre seçilir.

Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen kategorideki ekipman kullanılır.

Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipman,

Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman,

Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.

Not:

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde 26/12/2003 tarihinden sonra üretilen veya işyerinde kullanılan iş ekipmanları Ek-2’de belirtilen asgari gerekleri ve bu ekte belirtilen kriterleri karşılamak zorundadır.

PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLER İÇİN UYARI İŞARETİ

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için uyarı işareti; üçgen şeklinde, siyah kenarlı, sarı zemin üzerine siyah yazılı ve sarı zeminin işaret alanının en az %50’ si olacak şekilde aşağıda belirtilen şekil ve renklerde olur.

6331-Calisanlarin-Patlayici-Ortamlarin-Tehlikelerinden-Korunmasi-Hakkinda-Yonetmelik.docx

Kaynak İşlerinde İş Güvenliği ile ilgili soru bankası

Kaynak İşlerinde İş Güvenliği ile ilgili soru bankası

Soru 1 (Ağırlık 20%)

 

Oksi-Asetilen kaynak işlerinde Flashback arrestor ne işe yarar?
( )Gazın düzenli akışını ayarlar
( )Alev boyunu ayarlar
(x) Alev Geri Tepmesini önler    Doğru cevap
( )Gazın filtre edilmesini sağlar

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 20 = 20%

 

226

  Soru 2 (Ağırlık 20%)

 

Aşağıdakilerden hangisi Elektrik kullanılan kaynak işlerinde kazaya neden olmaz?
(x) Çalışılan ortamın kuru ve nemsiz olması    Doğru cevap
( )Şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması
( )Güç kaynağının boşta çalışma geriliminin yüksek olması
( )Kaynak ekipmanlarındaki izolasyon bozuklukları

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 20 = 20%

 

229

  Soru 3 (Ağırlık 20%)

 

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
( )Kaynak ışınları iyonlayıcı radyasyon neşretmez
( )Görünen ışınlar ışık stresi, yorgunluk, mide bulantısı yapar
( )Kaynak ışınlarının % 60 IR ışınlardır
(x) Kaynak akım şiddeti (Amper) artıkça lens koyuluğu azalır    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 20 = 20%

 

225

  Soru 4 (Ağırlık 20%)

 

Son yıllarda kaynak işlerinden kaynaklanan iş kazaları artmaya başlamasının ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
(x) Kalifiye eleman eksikliği    Doğru cevap
( )Oksi-Asetilen kaynak işlerinde Arızalı regülatör kullanılmak
( )Yağlı el ve malzemelerle O2 tüplerine müdahele edilmesi
( )Elektrik kullanılan kaynak işlerinde Şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 20 = 20%

 

227

  Soru 5 (Ağırlık 20%)

 

Aşağıdaki gaz tüplerinden hangisinin valf ağızları sağ vida dişlidir?
( )SPG
( )Hidrojen
(x) Asetilen   ← Yanlış cevap
( )Oksijen

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Soru_kaynak_islerinde_guvenlik

Kimyasal Risk Etmenleri ile ilgili soru bankası

Kimyasal Risk Etmenleri ile ilgili soru bankası

Soru 1 (Ağırlık 4.17%)

 

Aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?
(x) Patlama üst limitinde oksijen fazlalığından patlama olmaz.    Doğru cevap
( )Patlama aralığı uygun patlama konsantrasyonudur.
( )Patlama alt limitinde oksijen fazlalığından patlama olmaz.
( )Patlayıcı her maddenin uygun patlama konsantrasyonu farklıdır.

 

 

160

  Soru 2 (Ağırlık 4.17%)

 

 1- Patlama enerjisine dönüşebilecek ısı kaynaklarının önlenmesi,

2- Statik elektrik yük boşalmalarının önlenmesi,

3- Katodik koruma yapılarak patlama enerjisi kaynağının önlenmesi,

4- Ex-proof malzeme kullanılarak patlama enerjisi kaynağının önlenmesi

İfadelerinden doğru olan ifadeler hangileridir?

(x) (1-2-4)   ← Yanlış cevap
( )(2-3-4)
( )(1-3-4)
( )(1-2-3)

 

 

141

  Soru 3 (Ağırlık 4.17%)

 

Toksik maddeler insan sağlığına aşağıdaki şartlardan hangi yolla etki eder?
( )solunum
( )deri
(x) hepsi    Doğru cevap
( )sindirim

 

  Soru 4 (Ağırlık 4.17%)

 

Patlama hangi şartlarda olur?

1- Patlama limitlerinde gaz- hava karışımı ile patlama kaynağının aynı anda olması

2- Patlama konsantrasyonunda patlayıcı madde ve ateşleme kaynağı olması

3- Zengin patlayıcı madde karışımı ve ateşleme enerjisi

4- Fakir karışım konsantrasyonu ve ateşleme kaynağı

( )2,3,4
( )hepsi
(x) 1,2,3   ← Yanlış cevap
( )1,2

 

  Soru 5 (Ağırlık 4.17%)

 

Aşağıdaki  ifadelerden hangileri doğrudur?

a- Risk değerlendirmesi yapılmadan Kimyasal maddelerle çalışmalar yapılamaz

b- Risk değerlendirmesi sadece 5 yılda bir yapılır.

c- Risk değerlendirmesi iş kazasından sonrada yapılmalıdır.

d- Yeni bir kimyasal madde ile çalışmada risk değerlendirmesi yapmaya ihtiyaç yoktur.

e- Risk değerlendirmesi çalışma şartlarında değişiklik olduğunda tekrarlanır.

( )(a-c-d)
( )Hepsi doğru
(x) (a-c-e)    Doğru cevap
( )(a-b-c-d)

 

154

  Soru 6 (Ağırlık 4.17%)

 

Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışıma  ………. denir?
( )tehlikeli ortam
(x) patlayıcı ortam    Doğru cevap
( )patlayıcı gaz karışımı
( )patlama

 

  Soru 7 (Ağırlık 4.17%)

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
( )Patlayıcı ortamlardan 2 ve 22 bölgede 1. kategori ekipman
( )3. kategori ekipman bütün bölgelerde uygulanır
(x) Patlayıcı ortamlardan 1 ve 21 bölgede 2. kategori ekipman    Doğru cevap
( )Patlayıcı ortamlardan 0 ve 20 bölgede 3. kategori ekipman

 

 

150

  Soru 8 (Ağırlık 4.17%)

 

Biyolojik sınır değerleri belirlenmiş kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile çalışmalarda  şu ifadelerden hangileri doğru ifadelerdir?

 

a- Biyolojik izleme absorpsiyon spektrometri veya eşdeğer metot kullanılarak kanda kurşun seviyesinin ölçümünü de kapsar,

b- Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu (yönetmeliğin ekinde verilen değer 0,075 mg/m3) ten fazla ise,

c- İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi (yönetmelikte belirtilen  mg Pb/100 ml kan) dan fazla ise.

d- Biyolojik sınır değer aşılması halinde işçi sağlık gözetimine tabi tutularak aynı işte çalışmasına devam eder.

e- Risk değerlendirmesi yenilenir.

(x) Hepsi   ← Yanlış cevap
( )(a-b-d-e)
( )(b-c-d-e)
( )(a-b-c-e)

 

 

157

  Soru 9 (Ağırlık 4.17%)

 

Patlama riskinin değerlendirilmesinde hangi hususlar dikkate alınmaz?

1- Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,

2-  Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,

3- İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,

4- Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü,

5- İşverenin üretime yönelik istekleri

( )1,2
( )2,3
(x) 4,5   ← Yanlış cevap
( )5

 

151   Soru 10 (Ağırlık 4.17%)

 

Kimyasl maddelerle çalışmalarda alınacak güvenlik önlemleri Yönetmeliği ekinde verilen yasaklanmış kimyasal maddelerle Ancak Tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve işçilerin bu maddelere maruziyetlerinin önlenmesi şartı ile Bakanlıktan izin alınarak hangi işlerde çalışılamaz?
( )Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması işlerinde
( )Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde
(x) En uygun teknolojik sistem kulanılarak işçi sayısını en az seviyede tutarak üretimde    Doğru cevap
( )Bilimsel araştırma ve deneylerde

 

152

  Soru 11 (Ağırlık 4.17%)

 

Patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunma hakkındaki yönetmelik kapsamına aşağıdaki çalışmalardan hangileri girmez?

1- Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması,

2- Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması,

3-  Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretimi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi,

4- Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılacak her türlü taşıma aracı,

( )1,3,4
( )hepsi
( )2,3,4
(x) 1,2,3    Doğru cevap

 

153

  Soru 12 (Ağırlık 4.17%)

 

Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişim ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
( )Ekzotermik reaksiyon
( )Hızlı yanma
( )Yanma
(x) Patlama    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 4.17 = 4.167%

 

142

  Soru 13 (Ağırlık 4.17%)

 

Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırı nedir?
(x) Mesleki maruziyet sınır değeri    Doğru cevap
( )Kabul edilebilir limit değer
( ) TLV (TWA) değer
( )MAC değer

 

 

164

  Soru 14 (Ağırlık 4.17%)

 

Aşağıdakilerden hangileri patlamadan korunma dokümanıdır?

1-      İşyerinin genel planı,
2-      Makine ve teçhizat yerleşim planı,
3-      Proses tanımlaması,
4-      Kullanılan maddelerin tanımlanması

( )1,2,3
( )hepsi
(x) 1,3,4   ← Yanlış cevap
( )2,3,4

 

 

144

  Soru 15 (Ağırlık 4.17%)

 

Solunum bölgesi aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tarif edilir?
(x) Kişinin kulaklarını birleştiren çizginin ortası merkez kabul edilerek 30 cm yarı çaplı kürenin başın ön kısmıdır.    Doğru cevap
( )Kişinin burnu merkez kabul edilerek 30 cm yarı çaplı kürenin başın ön kısmıdır,
( )Kişinin burnu merkez kabul edilerek 50 cm yarıçaplı küredir.
( )Kişinin kulaklarını birleştiren çizginin ortası merkez kabul edilerek 30 cm yarı çaplı küredir.

 

158

  Soru 16 (Ağırlık 4.17%)

 

Hangi durum patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesinde yeterli değildir?
( )Açık havalı sahada çalışmak
(x) Yanıcı sıvı gaz ve tozun az miktarda kullanımı    Doğru cevap
( )İyi bir havalandırma
( )Gaz kaçakları uygun alarm sistemleri ile kontrol edilmesi

 

162

  Soru 17 (Ağırlık 4.17%)

 

Aşağıdaki şıklardan hangisi organizasyona yönelik önlemlerdendir?
(x) Çalışanların eğitimi    Doğru cevap
( )Kişisel koruyucu
( )İkame
( )Havalandırma

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 4.17 = 4.167%

 

147

  Soru 18 (Ağırlık 4.17%)

 

Kimyasal Maddenin Zarar Verme Potansiyelinin Çalışma Ve/Veya Maruziyet Şartlarında Ortaya Çıkma İhtimali nedir?

 

( )tehlike
( )potansiyel tehlike
(x) risk    Doğru cevap
( )şiddet

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 4.17 = 4.167%

 

155

  Soru 19 (Ağırlık 4.17%)

 

Patlama limitlerinde karışımın meydana gelmemesi ve patlama enerjisinin açığa çıkmaması için yapılacak çalışmalar, nedir?

 

( )yanma olayını önleme çalışmalarıdır.
(x) patlamayı önleme kurallarının tümüdür.    Doğru cevap
( )tehlikeli ortam oluşmaması için yapılan çalışmaların tümüdür.
( )patlamadan korunma doküman çalışmalarının tümüdür.

 

 

149

  Soru 20 (Ağırlık 4.17%)

 

 Sağlık gözetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

a- İşçiler üzerinde yapılan tetkiklerin kabul edilebilir düzeyde olduğu durumda

b- Sağlık yönünden olumsuzluğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet halinde,

c- Özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma ihtimalinin olduğu durumda

d- Bu gözetimler kan ve idrar tahlilleri ile yapılır.

( )(b-c)
( )(a-b-c)
( )(hepsi)
(x) (b-c-d)   ← Yanlış cevap

 

 

143

  Soru 21 (Ağırlık 4.17%)

 

1-Müsaade edilen azami konsantrasyon,

2-15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değer,

3-Mesai esnasında işçinin maruz kalabileceği maksimum konsantrasyon.

4-Haftada 40 saat çalışan bir işçinin,8 saatlik mesai süresince maruz kalabileceği ortalama Konsantrasyon.

İfadeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle ifade edilir?

( )Kabul edilebilir limit değer, MAC değer, TLV değer, STEL değer
( )TLV değer, STEL değer, MAC değer, Kabul edilebilir limit değer
(x) MAC değer, STEL değer, Kabul edilebilir limit değer, TWA değer    Doğru cevap
( )MAC değer, Kabul edilebilir değer, TWA değer, STEL değer

 

 

145

  Soru 22 (Ağırlık 4.17%)

 

Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeli aşağıdakilerden hangisidir?
( )risk
( )potansiyel risk
( )şiddet
(x) tehlike   ← Yanlış cevap

 

Puan: 0% Test içindeki puanı: 0% × 4.17 = 0%

 

146

  Soru 23 (Ağırlık 4.17%)

 

Kimyasal madde tehlike derecelendirmesinde kullanılan indekslerden  ATEX 100 A hangi tehlike derecelendirme sınıflamasında kullanılır?
( )Kimyasal maddelerin etiketlenmesinde
(x) Patlayıcı ortam derecelendirme sınıflamasında    Doğru cevap
( )Hepsinde
( )Yangın sınıflamasında

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 4.17 = 4.167%

 

161

  Soru 24 (Ağırlık 4.17%)

 

      1- 4857 sayılı kanunun 78. maddesine göre çıkartılan malzeme güvenlik bilgi formları Türkçe olmalıdır.

2- Malzeme güvenlik bilgi formları sağlık güvenlik bilgilerini de kapsar.

3- Malzeme Güvenli Bilgi formları yanıcılık ve patlayıcılık bilgileri de içerir.

4- Malzeme Güvenlik Bilgi formları kişisel korunma malzemesini de belirler.

5- Malzeme Güvenlik Bilgi formunu hazırlayanın imzası olmalıdır.

İfadelerinden hangisi yanlıştır.

( )(Hepsi doğru)
( )(5)
( )(4)
(x) (1)    Doğru cevap

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Soru_kimyasal_risk_etmenleri

Kişisel Koruyucu Donanım ile ilgili soru bankası

Kişisel Koruyucu Donanım ile ilgili soru bankası

Soru 1 (Ağırlık 10%)

 

Aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımların seçim ve kullanım kurallarının belirlenmesinde önemli değildir?
( )Kullanım süreleri
(x) İşyerindeki çalışan sayısı    Doğru cevap
( )Maruziyet sıklığı
( )İşçinin çalıştığı yerin özellikleri

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 10 = 10%

 

318

  Soru 2 (Ağırlık 10%)

 

Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlardan sayılmaz?
( )Göz ve yüz koruyucuları
( )El ve kol koruyucuları
( )Baş koruyucuları
(x) Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman   ← Yanlış cevap

 

Puan: 0% Test içindeki puanı: 0% × 10 = 0%

 

314

  Soru 3 (Ağırlık 10%)

 

Aşağıdakilerden hangisi delinmez tabanlı emniyet ayakkabılarının gerekli olabileceği en uygun işlerdendir?
( )Demiryolu manevra işleri
(x) Bina yıkım işleri    Doğru cevap
( )Ergitme ocaklarında yapılan işler
( )Metal çekme fabrikalarında yapılan işler

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 10 = 10%

 

311

  Soru 4 (Ağırlık 10%)

 

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında sayılan kişisel koruyucu donanım olarak kullanılabilir?
( )Tabanca
(x) Çizme     Doğru cevap
( )Sedye
( )Gaz ölçüm cihazı

 

  Soru 5 (Ağırlık 10%)

 

Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
(x) Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda, kişisel koruyucu donanımın seçiminde daha tehlikeli görülen risk dikkate alınır.    Doğru cevap
( )Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.
( )Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır.
( )Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır.
  Soru 6 (Ağırlık 10%)

 

Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşullarının belirlenmesinde en önemsiz olanı aşağıdakilerden hangisidir?
( )Kullanılma süreleri
(x) İşçinin çalıştığı yerin özellikleri   ← Yanlış cevap
( )Riskin derecesi ve maruziyet sıklığı
( )Kişisel koruyucu donanımın kalitesi

 

 

319

  Soru 7 (Ağırlık 10%)

 

Kulak koruyucularının kullanım zorunluluğu, aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde başlamaktadır?

 

( )Gürültü düzeyi 90 db(A) ya ulaştığında
( )Gürültü düzeyi 80 db(A) ya ulaştığında
( )Gürültü düzeyi 80 db(A) yı aştığında
(x) Gürültü düzeyi 85 db(A) ya ulaştığında    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 10 = 10%

 

312

  Soru 8 (Ağırlık 10%)

 

Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
( )İstisnai ve özel koşullar uygun olmalı
(x) Ergonomik gereksinimlere uygun olmalı   ← Yanlış cevap
( )Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalı
( )Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalı

 

Puan: 0% Test içindeki puanı: 0% × 10 = 0%

 

310

  Soru 9 (Ağırlık 10%)

 

Kişisel koruyucu Donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?
( )Toplu korunma önlemleri alınmışsa
( )Riskler önlenmişse
( )Riskler yeterli derecede azaltılmışsa
(x) Teknik tedbirler yetersizse     Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 10 = 10%

 

316

  Soru 10 (Ağırlık 10%)

 

Aşağıda yer alan baret çeşitlerinden hangisi 1000 Volt ve üzeri elektrikle çalışmalarda kullanılır?
(x) Yalıtkan baret    Doğru cevap
( )Plastik baret
( )İletken baret
( )Madenci bareti

 
Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;
konularina_gore_sorular_soru_KKD